เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

ทำไมต้อง e-Form D ASW

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง

      "ทำไมต้อง e-Form D ASW"  ปิดรับสมัคร

ในวันศุกร์ที่  16  พฤศจิกายน  2561 เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ ห้องแกรนด์ คอนเวนชั่นฮอล์ บี ชั้น 8 โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

Download กำหนดการสัมมนา

     - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 547 4830, 02 547 4838 หรือ สายด่วน 1385
     - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ : ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมด้านล่างแบบลงทะเบียน (สามารถตรวจสอบรายชื่อภายใน 1-2 วันทำการ)

รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

1 นางสาวปัญชารี สลัดทุกข์
2 นางจิตราภา จันทสุวรรณ
3 นายเอกสิทธิ์ ผดุงศักดิ์วงศ์
4 นางสาวฤทัย  พัยโรจน์
5 นางสาวศิรวรรณ หุนแดง
6 นางสุภาภรณ์   คงแก้วพันธสิน
7 นางสาวจตุรพร เจริญวรวัฒน์
8 นางสาวทานตะวัน สุวรรณชาตรี
9 นางสาวกัญญาภัค  นิลสุวรรณ
10 นางสาวสุธิรา  สุวรรณโณ
11 นายปราโมทย์ ศรีคละมะหันโต
12 นางสาวกรองกาญจน์ ถมแก้ว
13 นายภูริทัต เจริญมี
14 นางสาวสุภาพ บุญมาตร
15 นางสาวจิตติมา แซ่ลิ่ม
16 นางสาวพัชณี สมพงศ์
17 นางสาวปิยะวดี พิกุลหอม
18 นางสาวผกาภรณ์ อุปพัทธวาณิชย์
19 นายธีรเจต ลาภาทรัพย์ทวีกุล
20 นางสาวนลินี ชุมศักดิ์
21 นางสาวณัชชา ยุทธาคนี
22 นางสาวกวียะ สาแหละ
23 นายธวัชชัย บุญเลิศ
24 นายพิษณุ ต่ายชาวนา
25 นายภาณุพงศ์ ส่งแสง

26 นางสุจิตรา ดวงันทร์
27 นายอภิวัฒน์ แซ่จอง
28 นายลักขณา คนไว
29 นางสาวจิราภรณ์  บุบผาวาสน์
30 นางสาวรัฐฐา จันจีน
31 นางสาวโรสรินทร์ สุวรรณกร
32 นางสาวรุ่งนภา รองสวัสดิ์
33 นางสาวธนิษฐา ผดุงธรรมรักษา
34 นางศิริพร นทีทองกุล
35 นางสาวรัตติญา ศรีรุจี
36 นางสาวยุพิน บัวเผียน
37 นางสาวสัญษนีย์ หมัดอะดัม
38 นางสาวซัลมา หมัดอะดัม
39 นางสาวนุชนาถ ฉันทะ
40 นางสาวสุใบดะ เต๊ะหมาน
41 นายราซิดี แดบ๊อก
42 นางสาวอริษา เทวงษา
43 นางสาวสุธิตา มุสตาฟา
44 นางสาวจิตติมา สุวรรณรัตน์
45 นางสาวณชิรา อรรถวัน
46 นางสาวมัณฑณา โสพิกุล
47 นางสาวฐิตาภรณ์ ลิขิตขจรนุวัฒน์
48 นางสาวนัจภัค แหน่งสกูลภาธร
49 นางสาววัชรี อาจเส็ม
50 นางสาวภูษณิศา จันทรา

51 นายธวัชชัย ช่างสลัก
52 นางสาวธมนพัชร์ ป้องกัน
53 นางสาวพิริยา เจริญสุข
54 นางสาวพรพิมล สังข์แก้ว
55 นางสาวรจนา จันทร
56 นายสุเมธ กุลฑลวัชระ
57 นางสาวสุภางค์ อ่องวงศ์วัฒนา
58 นายพงศธร คงทอง
59 นางสาวโอมณัชชา ชัยชูลี
60 นางสาวอริสา ผ่องผิว
61 นางสาวนิตยา  เตชะวัชรานนท์
62 นางสาวสุจินต์ ประสิทธิมงคล
63 นางสาวสุกัญญา สุวรรณที
64 นายสราวุธ อัศวพิทักษ์ชน
65 นางสาวหุสณีย์ เหมยา
66 นางสาวซอลี่ฮ๊ะ โสะบิลเมาะ
67 นางอัจฉรา จิตประพันธ์
68 นางสาววัชราภรณ์ เพชรเจริญ
69 นางสาวสุพัตรา  ชำนาญกิจ
70 นางอิสรา ทองเต็ม
71 นางสาวมริญา เหม็นเตล็บ
72 นางสาวกูไรด๊ะ โสดาหวัง
73 นางสาวทักษญา เนาวรัตน์
74 นายกิจตพันธ์ ช่วยตั้ง
75 นางสาวชุลีภรณ์ พลอยงาม
76 นางสาวรัตติยากร เจ๊ะนิ
77 นายอธิป พรหมรัตน์
78 นายวุฒิณัฐ ปรีชาวีรกุล
79 นางสาวเพ็ญศิริ รับดวน
80 นางสาวสุชานุช ทรัพย์มา
81 นางสุนิษา เหมยา
82 นางสาวสุจินดา มีทอง
83 นางสาวกาญต์พิชชา แซ่แทน
84 นายมนตรี แสนสม
85 นายอรุณรัตน์ สงสังข์
86 นางสาวรัษฎาภรณ์ กกแก้ว
87 นางสาวสุภารัตน์ สมบูรณ์
88 นางสาวพัชรินทร์ เชาว์กิติวุฒิ
89 นางสาวอังคณา ชัยชูวิทย์
90 นายเจริญพร รักษ์ชูชื่น