เปลี่ยนการแสดงผล

การอบรม หัวข้อ "กระบวนการไต่สวนการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน"

การอบรมออนไลน์
หัวข้อ 
"กระบวนการไต่สวนการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน (Anti-circumvention : AC)"
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 09.00 - 12.00 น.
(ผ่านช่องทาง Facebook Live กรมการค้าต่างประเทศ)


หมายเหตุ : - การฝึกอบรมแบบผ่านช่องทางกลุ่มปิด Facebook Live กรมการค้าต่างประเทศ (สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมฝึกอบรมเท่านั้นที่จะได้รับเข้าร่วมกลุ่ม Facebook)
    - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2547 4764
    - Download เอกสารประกอบการฝึกอบรมคลิก (update วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564)
    - คลิกศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมกลุ่ม Facebook กรมการค้าต่างประเทศ
    - ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.30 น.

รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมส่งเมล์ไม่ผ่าน

85 นางสาวจรีพร  ชัยสุทธิ์ชยางกูล
110 Miss.Wannipa  Kanitthachart
113 นางสาวมนฤดี น้อยสอน
162 นายทวีงพงศ์ บุตรเพชร
181 นางสาวภาวินันท์ ชุ่มเจริญ
186 นางสาวปุณยนุช ลายสนธิ์