เปลี่ยนการแสดงผล

การรับฟังความคิดเห็นต่อการทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรปริมาณการนำเข้าสินค้าเกษตร จำนวน 9 รายการ

ขอเเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ

(ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสรรปริมาณการนำเข้าในโควตาสินค้าเกษตร 9 รายการ ประกอบด้วย (1) มะพร้าวและมะพร้าวฝอย (2) เนื้อมะพร้าวแห้ง (3) น้ำมันมะพร้าวฯ

(4) กากถั่วเหลืองฯ (5) เมล็ดกาแฟ (6) ผลิตภัณฑ์กาแฟ (7) ลำไยแห้ง (8) พริกไทย และ (9) ชา

ที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลง

ว่าด้วยการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO)


QR สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วม ณ กรมการค้าต่างประเทศในวัน พุธที่ 21 มิถุนายน 2566

 หรือ คลิกที่นี่


สำหรับเข้าร่วม ผ่าน ZOOM ในวัน พุธที่ 21 มิถุนายน 2566

Meeting ID: 401 030 2814
Passcode: 21062566

link  : คลิกที่นี่  

หมายเหตุ : จำกัดผู้เข้าร่วม ผ่าน ZOOM  จำนวน 100 ท่าน เข้าก่อนมีสิทธิ์ก่อน


เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์กรมฯ หรือ ระบบกลางทางกฎหมาย ตั้งเเต่วันที่  13 - 27 มิถุนายน 2566 (ปิดรับฟังความคิดเห็น

ดาวโหลด : (ร่าง)หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการจัดสรรโควตาสินค้าเกษตร 9 รายการ (มะพร้าวและมะพร้าวฝอย เนื้อมะพร้าวแห้ง น้ำมันมะพร้าวฯ กากถั่วเหลืองมนุษย์บริโภคและอื่น ๆ เมล็ดกาแฟ ผลิตภัณฑ์กาแฟ พริกไทย ลำไยแห้ง และชา) ตามความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับภาษีในโควตา ปี 2567 – 2569