เปลี่ยนการแสดงผล

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการจัดสรรปริมาณข้าวและการออกหนังสือรับรองการส่งออกข้าวภายใต้โควตาภาษีไปสหราชอาณาจักร สำหรับปี 2567 ถึงปี 2569 พ.ศ. ….