เปลี่ยนการแสดงผล

(ร่าง) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับกล้วยสด สับปะรดสด และเนื้อสุกรปรุงแต่งตามความตกลง (JTEPA) ปีการส่งออก 2567 พ.ศ. ....

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์กรมฯ หรือ ระบบกลางทางกฎหมาย ตั้งเเต่วันที่  28 กุมภาพันธ์ -  13 มีนาคม 2567 (เปิดรับฟังความคิดเห็น) 

ดาวน์โหลด : (ร่าง) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับกล้วยสด สับปะรดสด และเนื้อสุกรปรุงแต่ง ที่มีโควตาส่งออกตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจปีการส่งออก 2567 พ.ศ. ....
ดาวน์โหลด : คำชี้แจงสำหรับการให้ความเห็น(ร่าง) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนสำหรับกล้วยสด สับปะรดสด และเนื้อสุกรปรุงแต่ง ที่มีโควตาส่งออกตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจปีการส่งออก 2567 พ.ศ. ....