เปลี่ยนการแสดงผล

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหารเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร

คำชี้แจงประกอบการให้ความเห็น
(ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบ
ที่ใช้บรรจุอาหารเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองในการนำเข้ามา
ในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
…………………

หลักการ
ปรับแก้ไขบทนิยาม “ภาชนะเซรามิก” และ “ภาชนะโลหะเคลือบ”
ในข้อ 3 ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหารเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
และกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อยของสินค้าดังกล่าวให้ชัดเจน
 
เหตุผล
เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

  ขอบเขตสินค้าที่ควบคุม
ภาชนะเซรามิก ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 6911.10.00-000 และ 6912.00.00-001
ภาชนะโลหะเคลือบ ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 7323.92.00-000 และ 7323.94.00-000

 สาระสำคัญ

1.ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า “ภาชนะเซรามิก” และ “ภาชนะโลหะเคลือบ” ในข้อ 3 ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหารเป็นสินค้า

ที่ต้องห้ามหรือเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
        “ภาชนะเซรามิก” หมายความว่า ภาชนะที่เป็นเซรามิก เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องครัว ชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้อละเอียด (ไชน่า) ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 6911.10.00-000 และนอกจากชนิดพอร์ซเลนหรือชนิดเนื้อละเอียด (ไชน่า) ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 6912.00.00-001
         “ภาชนะโลหะเคลือบ” หมายความว่า ภาชนะที่เป็นโลหะเคลือบ ของใช้บนโต๊ะอาหารและของใช้ในครัว ทำด้วยเหล็กหล่อ เคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมล ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 7323.92.00-000 และทำด้วยเหล็ก (นอกจากเหล็กหล่อ) หรือเหล็กกล้า เคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมล ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 7323.94.00-000
2.ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึง 28 มกราคม 2565 (วันที่ 28 มกราคม 2565 เปิดรับแสดงความเห็นถึงเวลา 16.30 น.)

 คำชี้แจง
       คำชี้แจงประกอบการให้ความเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหารเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คลิกอ่านรายละเอียด)

 รายละเอียดประกาศ
     - (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหารเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คลิกอ่านรายละเอียด)
     - ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหารเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551 (คลิกอ่านรายละเอียด)

 • แบบแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหารเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 • 1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้ความคิดเห็น
 • บ้านเลขที่ ถนน ตำบล

  Street Address 2

  อำเภอ/เขต

  จังหวัด

  รหัสไปรษณีย์

  ประเทศ
 • 2. ประเภทหน่วยงาน


 • 3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ ฉบับนี้
 • 4. ความคิดเห็นเพิ่มเติม