เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้ท่อนและไม้แปรรูปเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องมีหนังสือรับรอง และให้สิ่งประดิษฐ์ของไม้เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองในการนำเข้า

คำชี้แจงประกอบการให้ความเห็น
(ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้ท่อนและไม้แปรรูปเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องมีหนังสือรับรอง และให้สิ่งประดิษฐ์ของไม้
เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ....
…………………

หลักการ
ผู้ประสงค์จะนำเข้าไม้ท่อน ไม้แปรรูป และสิ่งประดิษฐ์ของไม้ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด
 
เหตุผล
เพื่อให้การนำเข้าไม้ท่อน ไม้แปรรูป และสิ่งประดิษฐ์ของไม้ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน กฎหมายหน่วยงานภาครัฐอื่น และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

  ขอบเขตสินค้าที่ควบคุม

1. ไม้ท่อน ไม้แปรรูป และสิ่งประดิษฐ์ ที่มีพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติตามบัญชีท้ายประกาศฯ
2. “สิ่งประดิษฐ์” หมายความว่า ตู้ โต๊ะ เตียง เก้าอี้ บานประตู บานหน้าต่าง ไม้วงกบ ไม้คิ้ว ไม้บัว และอาคารสำเร็จรูป ที่ทำจากไม้ทุกชนิด แผ่นชิ้นไม้อัด (พาร์ติเคิลบอร์ด) แผ่นชิ้นไม้อัดเรียงแถว (โอเอสบี) แผ่นไม้ ที่คล้ายกัน ทำด้วยไม้หรือวัตถุอื่น ๆ จำพวกไม้ ไฟเบอร์บอร์ด ไม้อัดพลายวูด ไม้อัดวีเนียร์และลามิเนเต็ดวูด ที่คล้ายกัน เครื่องประกอบอาคารทำด้วยไม้เสาเหลากลม แผ่นไม้สำหรับทำไม้วีเนียร์ที่ได้จากการฝานลามิเนเต็ดวูดที่มีความหนาไม่เกิน 6 มิลลิเมตร และให้หมายความรวมถึงไม้ประสาน ไม้ปาร์เกต์ ไม้ปูพื้นรางลิ้นรอบตัวและไม้โมเสก ที่มีลักษณะและขนาดตตามที่กำหนดในประกาศฯ
3. ไม้พะยูงท่อน ไม้พะยูงแปรรูป สิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากไม้พะยูง ที่นำเข้าจากราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 สาระสำคัญ

1. ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ที่ควบคุมการนำเข้าไม้และผลิตภัณฑ์ 2 ฉบับ ได้แก่
   1.1 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 92) พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 (ไม้และไม้แปรรูปทุกชนิด สิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ สิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้)
   1.2 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำไม้และไม้แปรรูป รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใด ที่ทำด้วยไม้เข้ามาในราชอาณาจักร ตามแนวชายแดนจังหวัดตาก และจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
2. มาตรการควบคุมการนำเข้า
    2.1 ห้ามนำเข้าไม้ท่อน ตามบัญชีท้ายประกาศฯ เฉพาะที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ที่นำเข้าทางด่านศุลกากรในเขตจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
    2.2 ห้ามนำเข้าไม้แปรรูป ตามบัญชีท้ายประกาศฯ เฉพาะที่มีชื่อหรือชนิดตรงกับไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ที่นำเข้าทางด่านศุลกากรในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน
    2.3 ห้ามนำเข้าไม้พะยูงท่อน ไม้พะยูงแปรรูป สิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากไม้พะยูง ที่นำเข้าจากราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
    2.4 กรณีนำเข้าไม้ท่อน ไม้แปรรูป สิ่งประดิษฐ์ของไม้ ตามบัญชีท้ายประกาศฯ นอกเหนือจากไม้ที่ห้ามนำเข้าตามข้อ 2.1 – 2.3 จะต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin : C/O) หรือหลักฐานการอนุญาตให้ส่งออกจากประเทศผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก ที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจจากประเทศผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกประกอบการนำเข้า
3. ข้อยกเว้น : ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ ฉบับนี้ ไม่ใช้บังคับกับการนำเข้าไม้ตามข้อ 2.4 ที่เป็นการนำติดตัวเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะตัว หรือนำเข้ามาเพื่อเป็นตัวอย่าง ในปริมาณเท่าที่จำเป็น
4. วันบังคับใช้ : เมื่อพ้นกำหนด 60 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม - 10 กันยายน 2565 (วันที่ 10 กันยายน 2565 เปิดรับแสดงความเห็นถึงเวลา 16.30 น.)

 คำชี้แจง
       คำชี้แจงประกอบการให้ความเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้ท่อนและไม้แปรรูปเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องมีหนังสือรับรอง และให้สิ่งประดิษฐ์ของไม้เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... (คลิกอ่านรายละเอียด)

 รายละเอียดประกาศ
     - (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้ท่อนและไม้แปรรูปเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องมีหนังสือรับรอง และให้สิ่งประดิษฐ์ของไม้เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง ในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... (คลิกอ่านรายละเอียด)
     - บัญชีท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้ท่อนและไม้แปรรูปเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องมีหนังสือรับรอง และให้สิ่งประดิษฐ์ของไม้เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... (คลิกอ่านรายละเอียด)