เปลี่ยนการแสดงผล

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกวดราคาจ้าง

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และขอบเขตงาน

        "ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 33 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565)"


          - ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
          - เปิดแสดงความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2564 (วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  เปิดรับแสดงความคิดเห็นถึงเวลา 16.30 น.)
  - หน่วยงาน : กลุ่มงานพัสดุ กองคลัง กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
    - (Download) เอกสารร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์