เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศและเอกสารประกวดราคา

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และขอบเขตงาน

           " (ร่าง) ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการส่งเสริมการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน : มหกรรมการค้าชายแดน ณ จังหวัดนครพนม และสระแก้ว"


          - ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
          - เปิดแสดงความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2564  (วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  เปิดรับแสดงความคิดเห็นถึงเวลา 16.30 น.)
- หน่วยงาน : กลุ่มงานพัสดุ กองคลัง กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
  - (Download) เอกสารร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


แบบแสดงความคิดเห็น
 • เลขที่ / ถนน / ตำบล

  Street Address 2

  อำเภอ

  จังหวัด

  รหัสไปรษณีย์

  ประเทศ