เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศและเอกสารประกวดราคา

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และขอบเขตงาน

           "(ร่าง) ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย และระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565"


          - ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
          - เปิดแสดงความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 8-13 กันยายน 2564  (วันที่ 13 กันยายน 2564 เปิดรับแสดงความคิดเห็นถึงเวลา 16.30 น.)
- หน่วยงาน : กลุ่มงานพัสดุ กองคลัง กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
  - (Download) เอกสารร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์