เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศและเอกสารประกวดราคา

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และขอบเขตงาน

      " ประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 รายการ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง"

          ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
          เปิดแสดงความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 2-9 กันยายน 2563 (วันที่ 9 กันยายน 2563 เปิดรับแสดงความคิดเห็นเวลา 16.30 น.)


(Download) เอกสารร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์