เปลี่ยนการแสดงผล

การออกใบอนุญาตฯ และหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้า ด้วยระบบ Paperless ล่าสุด

กรมการค้าต่างประเทศจัดฝึกอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการให้สามารถใช้บริการจากกรมฯ ได้รวดเร็ว และถูกต้อง ในหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้


หัวข้อ “การออกใบอนุญาตฯ และหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้า ด้วยระบบ Paperless ล่าสุด” (ปิดรับสมัคร)
- วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 – 15.00 น.

- เปิดรับจำนวน 50 คน
- โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


กำหนดการฝึกอบรม
14.00 – 14.20 น.    แนวปฏิบัติการให้บริการออกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้า กลุ่มสินค้านำเข้า สำหรับสินค้าเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง เส้นไหมดิบ เส้นไหมสำเร็จรูป และยางรถบัสหรือรถบรรทุกที่ใช้แล้ว
14.20 – 14.30 น.    ตอบข้อซักถาม 
14.30 – 14.50 น.    การออกใบอนุญาตฯ ส่งออกสินค้าข้าวด้วยระบบ Paperless 
14.50 – 15.00 น.    ตอบข้อซักถาม
* กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


ทั้งนี้ ผู้ประกอบที่ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ขอให้จัดเตรียม
1. ติดตั้งและสมัครใช้งานโปรแกรม Zoom ในอุปกรณ์ที่จะใช้เข้าร่วมฝึกอบรม
2. ควรศึกษาวิธีการใช้งานผ่านโปรแกรม Zoom ก่อนเข้าร่วมฝึกอบรม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2547 4830, 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom

1 Miss.Parichat   Wongkoon
2 Miss.Patcharapan Pankaew
3 Miss.Suchada Hongto
4 Miss.waraporn seelakot
5 นางสาวกฤติยาภรณ์ มูลเมือง
6 นางสาวกัญญาณัฐ สุขศรีอินทร์
7 นางสาวกัลยาณี ท้วมพงษ์
8 นางสาวกิ่งดาว ฉิมวิเศษ
9 นางสาวชนิดา ยาณะ
10 นางสาวชุติมันต์ เชื้อดี
11 นางสาวชุลีภรณ์ พลอยงาม
12 นางสาวฐิติภัสสร์ เมืองประเทศ
13 นางสาวณัฐพร แก้วประจุ
14 นางสาวดวงกมล วงศามาลากุล
15 นางสาวทนัตถ์ธิดา บงกชกร
16 นายธนพัน พูนธีระกูล
17 นางสาวธนวรรณ ธนวิทยากร
18 นายธีระพงษ์ เรืองมณี
19 นายนพจรัส สุพัฒน์ นพจรัส
20 นายนพรัตน์ ตั้งใจรักการดี
21 นางสาวนภัสวรรณ ดวงบุบผา
22 นางสาวนฤฌา อยู่ไมย์
23 นางสาวนันทภัค ไทรเล็กทิม
24 นางสาวนิชานันท์ รัตนวิบูลย์
25 นางนิรมล สิมสวัสดิ์
26 นางสาวบุณยกร จำปามั่น
27 นางสาวประภาวรินทร์ วณิชย์โยธิน
28 นางสาวพิรญาณ์ อินทขันตี
29 นางพิรภรณ์ สินสุขอุดมชัย
30 นางสาวมาเรีย สำลี
31 นางสาวรัตติยากร เจ๊ะนิ
32 นางสาวลาวัลย์ ตระกูลศีลธรรม
33 นางสาววรนันท์ ธัญญะวุฒิ
34 นางสาววรรณ๊ อรุณยุทธศาสตร์
35 นางสาววรัญญา  พรหมชนะ
36 นางวิกานดา สิงสาหัส
37 นางสาววิภาวี จีระสุนทรเวทย์
38 นางสาววิลาวัณย์ ธัญญะวุฒิ
39 นางวิไลยพรรณ วาณิชเศรษฐี
40 นางวีร์ธิมา ศรีรัตนนาวิน
41 นางสาวศรีสุดา เมฆพันธ์
42 นางสาวศิริพร  บูรพาการ
43 นางศุกรวรรณ ชูศิริอุทัย
44 นายสมศักดิ์ ชัยประภา
45 นางสาวสุกัญญา บุญส่ง
46 นางสาวสุมามาลย์ พัฒนกิจเจริญชัย
47 นางสาวอโนทัย สุดโต
48 นางสาวอภิรดา จุฑารัตนกุล
49 นายอภิรักษ์ เบญญชิษณวนนท์
50 นางสาวอุมาพร วิชาชัย

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom ส่งเมล์ไม่ได้

5 นางสาวกฤติยาภรณ์ มูลเมือง
6 นางสาวกัญญาณัฐ สุขศรีอินทร์
36 นางวิกานดา สิงสาหัส
50 นางสาวอุมาพร วิชาชัย