เปลี่ยนการแสดงผล

แนวปฏิบัติการขอฟอร์มแบบใหม่ มีอะไรเปลี่ยน และตรวจต้นทุนอย่างไรฯ

กรมการค้าต่างประเทศจัดฝึกอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการให้สามารถใช้บริการจากกรมฯ ได้รวดเร็ว และถูกต้อง ในหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้


หัวข้อ “ทบทวนแนวปฏิบัติการขอฟอร์มแบบใหม่ มีอะไรเปลี่ยน และตรวจต้นทุนอย่างไร ให้ผ่านฉลุย” (ปิดรับสมัคร)
- วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม  2564 เวลา 14.00 – 15.30 น.

- เปิดรับจำนวน 50 คน
- โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


กำหนดการฝึกอบรม
14.00 – 14.20 น.    ทบทวนแนวปฏิบัติการขอหนังสือรับรองฯ โดยระบบ Electronic Signature and Seal
14.20 – 14.30 น.    ตอบข้อซักถาม 
14.30 – 15.10 น.    วิธีการยื่นต้นทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)
15.10 – 15.30 น.    ตอบข้อซักถาม
* กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


ทั้งนี้ ผู้ประกอบที่ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ขอให้จัดเตรียม
1. ติดตั้งและสมัครใช้งานโปรแกรม Zoom ในอุปกรณ์ที่จะใช้เข้าร่วมฝึกอบรม
2. ควรศึกษาวิธีการใช้งานผ่านโปรแกรม Zoom ก่อนเข้าร่วมฝึกอบรม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2547 4830, 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom

1 Miss.Wipada Peechayan
2 นางสาวกัญญา บำรุงศรี
3 นางสาวกาญจนา แกล้วกล้า
4 นางสาวเกษกุล วงสวาห์
5 นายจักรวรินทร์ พั้ววงศ์
6 นางสาวจิตติมา แก้วทอง
7 นางสาวจิตสุภา อ่อนนุ่ม
8 นางสาวจีราภา แตงเพ็ชร์
9 นางสาวเจนเนตร เรียงรวบ
10 นางสาวชญาภา เขียวบัวทอง
11 นายชานนท์ นิติชาติ
12 นายชาลี ทรัพย์เฉลิม
13 นางสาวซารีณา โซ๊ะซานี
14 นางสาวณิชากร อิ่มแตง
15 นางสาวดวงชนก สอนบุญตา
16 นางสาวดาว นาสุวรรณ
17 นางสาวเดือนเพ็ญ ผงชานัน
18 นายธวัชชัย ช่างสลัก
19 นางสาวธาราภรณ์ มุ่งต่อกลาง
20 นางสาวธิภาวัลย์ พลจันทร
21 นายนิรวิทธ์ สิระวิทยาวานิช
22 นายบำรุง ทองดอนแอ
23 นางสาวเบญจพร จันทรา
24 นายประทิ่น หมกทอง
25 นางสาวปานิภา ศรีลาศักดิ์
26 นางปุณยวีร์ พิชญะวีศิลป์
27 นายพรชัย นาคสุทธิ์
28 นางสาวพรรณรายณ์ โซวเซ็ง
29 นางสาวพาขวัญ ตั้งโชติมากุล
30 นางสาวพิชนี พิทยาพิศุทธิ
31 นางสาวพืมพ์นิภาณัฐ เหมือนมาตร์
32 นางสาวพูนลาภ ป้อมเป็ง
33 นางสาวพูลศรี มานะปรีชางามเลิศ
34 นางสาวภาวิณี  เปรื้องปราชญ์
35 นางสาวภูษณิศา จันทรา
36 นายมงคง ศรีสง่าพงศ์
37 นางสาวมะนิตา แย้มไสย
38 นางสาวเมธาพร รุจนานันท์
39 นางสาวรจนา จันทร
40 นางลูกเพชร กุลบูรพา
41 นางสาววรัญญา พรหมชนะ
42 นางสาววราภรณ์ สุนทรพจน์
43 นายวศิน ขันติทัตสกุล
44 นายวสันต์ชัย หมายหาทอง
45 นางวาสนา ลาเตะ
46 นางวาสนา อินทะริด
47 นางสาววิไลลักษณ์ โชติวรรณวิวัฒน์
48 นางสาวศตบงกช สุภาพันธุ์
49 นางสาวศุภามน ธานี
50 นางสาวสาวิตรี ซันเหล็ง
51 นางสาวสิรินพร ปักปิ่นเพชร
52 นางสาวสุจินดา จันทร์เกตุ
53 นางสุนีย์ ทวีผล
54 นางสาวสุมามาลย์ พัฒนกิจเจริญชัย
55 นายสุวรรณ  ทองสง่า
56 นายเสวก สิงห์ลา
57 นางสาวหทัยชนก  วียี
58 นายอธิป พรหมรัตน์
59 นางสาวอริสรา ขุนพิลึก
60 นางสาวอัญชลี ใจการ
61 นางสาวอัญชลี เฉียงเอก
62 นางสาวอาทิตยา จันทร์ธรรม
63 นางอารีย์ สินสุขประเสริฐ
64 นางอิ่มใจ ปิยพรนรินทร
65 นางสาวอุมาพร รังเอ้

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom ส่งเมล์ไม่ได้

8 นางสาวจีราภา แตงเพ็ชร์
14 นางสาวณิชากร อิ่มแตง