เปลี่ยนการแสดงผล

ใบอนุญาต/หนังสือรับรองฯ Paperless ยกเลิกง่ายแค่ปลายนิ้ว

กรมการค้าต่างประเทศจัดฝึกอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการให้สามารถใช้บริการจากกรมฯ ได้รวดเร็ว และถูกต้อง


หัวข้อ “ใบอนุญาต/หนังสือรับรองฯ Paperless ยกเลิกง่ายแค่ปลายนิ้ว” (ปิดรับสมัคร)
- วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม  2563 เวลา 14.00 – 14.30 น.

- เปิดรับจำนวน 40 คน
- โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


กำหนดการฝึกอบรม
14.00 – 14.10 น.    สาเหตุในการยกเลิกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้า
14.10 – 14.20 น.    ขั้นตอนยกเลิกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้า ด้วยระบบ Paperless
14.20 – 14.30 น.    ตอบข้อซักถาม
* กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


ทั้งนี้ ผู้ประกอบที่ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ขอให้จัดเตรียม
1. ติดตั้งและสมัครใช้งานโปรแกรม Zoom ในอุปกรณ์ที่จะใช้เข้าร่วมฝึกอบรม
2. ควรศึกษาวิธีการใช้งานผ่านโปรแกรม Zoom ก่อนเข้าร่วมฝึกอบรม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2547 4830, 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom

1 นางสาวนพมาศ วิกสูงเนิน
2 นายชนะ สร้อยศรี
3 นางสาวสมาพร มากรุง
4 นายณรัตนนท์ วสุวินย์นพ
5 นางสาวนภาพร เจริญสุข
6 นางสาวกิ่งดาว ฉิมวิเศษ
7 นายสิทธิชัย อินจัน
8 นางสาวจรีพร  ชัยสุทธิ์ชยางกูล
9 นางสาวนาจรีย์ วิลัยปาน
10 นายวศิน ขันติทัตสกุล
11 นางสาวธาราภรณ์ มุ่งต่อกลาง
12 นางสาวรัจฌามณฑ์ ตระกูลราษฎร์
13 นางสาวบุณยกร จำปามั่น
14 Miss.RATTIGORN KLAWHOM
15 นายวรวิทย์ กรรณ์เกษมสุข
16 นายภานุวัฒน์ โพธิสมภพ
17 นางสาวหทัยรัตน์ นพัชชยุตพงศ์
18 นางสาวโนรี ศรีสอง
19 นางพิชนี พิทยาพิศุทธิ
20 นางสาวฐิติมา โทนมณี
21 นางสาวชนาทิพย์ มุ่งเจริญวงศ์
22 นางสาวปัญชารี สลัดทุกข์
23 นางสุพาพร แนบสนิทวงศ์
24 นางสาววาสนา ภักดี
25 นายนิรวิทธ์ สิระวิทยาวานิช
26 นางสาวณภัสสรณ์ รุจิพงษ์วาที
27 นางสาวกมนทรรศน์ นาวีวงศ์
28 นางสาวจิระภา สุขสำราญ
29 นางนลินี จันทะกลม
30 นายธีระพงษ์ เรืองมณี
31 นางสาวน้ำทิพย์ ยอดอ่อน
32 นางสาวกรชนก ก้อนทอง
33 นางสาวทัศนีย์ เลื่อนกุลพงศ์
34 นางสาวกรนิกา หลักเพชร
35 Mr.Techit Insawang
36 นางสาวจงดี มั่งมีศรีสุข
37 นางสาวพรสุดาชช ชินะโยธิน
38 นางสาวลาวัลย์ นิติกรวรากุล
39 นางสาวอมรรัตนื โหระ
40 นางสาวสุรีย์ฉาย แพศิริ

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom ส่งเมล์ไม่ได้