เปลี่ยนการแสดงผล

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ (พัดลม หม้อหุงข้าว และหลอดไฟ)

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้พัดลม หม้อหุงข้าว และหลอดไฟ เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 พ.ศ. ....


คำชี้แจงประกอบการให้ความเห็น
(ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง กำหนดให้พัดลม หม้อหุงข้าว และหลอดไฟ เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 พ.ศ. ....

 -------------------------
หลักการ
ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้พัดลม หม้อหุงข้าว และหลอดไฟ เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555

เหตุผล
มีกฎหมายเฉพาะกำกับดูแลอยู่แล้วภายใต้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) และเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน

ขอบเขตสินค้าที่ควบคุม

1. พัดลม หมายความว่า พัดลมไฟฟ้า ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 8414.51
2. หม้อหุงข้าว หมายความว่า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 8516.60.10
3. หลอดไฟ หมายความว่า หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ หลอดไฟฟ้าวงแหวน และหลอด ประหยัดไฟชนิดเกลียวไม่ว่าจะมีลักษณะหรือรูปร่างอย่างใดก็ตาม ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 8539.31 และ 8539.39  

สาระสำคัญ

1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ พัดลม หม้อหุงข้าว และหลอดไฟ เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 พ.ศ. ....” 
2. วันบังคับใช้ : ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้พัดลม หม้อหุงข้าว และหลอดไฟ เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555

วันบังคับใช้
ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน ถึง 9 พฤศจิกายน 2563 (วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เปิดรับแสดงความเห็นถึงเวลา 16.30 น.)
ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กลุ่มอุตสาหกรรม 3 กรมการค้าต่างประเทศ โทร 0 2547 5121 หรือ DFT Call Center โทร 1385


อ่านรายละเอียดไฟล์ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้พัดลม หม้อหุงข้าว และหลอดไฟ เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 พ.ศ. .... (คลิกอ่ายรายละเอียด)

แบบแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์

 • ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้แสดงความคิดเห็น
 • เลขที่ ถนน ตำบล

  Street Address 2

  อำเภอ

  จังหวัด

  รหัสไปรษณีย์

  ประเทศ
 • ท่านทราบข่าวการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากที่ใด • ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์

 • ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้พัดลม หม้อหุงข้าว และหลอดไฟ เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 พ.ศ. ....

 • ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม