เปลี่ยนการแสดงผล

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ การนำข้าวเข้ามาในราชอาณาจักร

คำชี้แจงประกอบการให้ความเห็น
ร่าง
ประกาศกระทรวงพาณิชย์
  การนำข้าวเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2563

-------------------------

หลักการ
กําหนดให้ต้องนําเข้าเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเพื่อการอุปโภคบริโภคสําหรับมนุษย์ ในกิจการของตนเองเท่านั้น โดยไม่รวมถึงอุตสาหกรรมแปรสภาพ (การสีข้าว) ของโรงสี

เหตุผล

เพื่อให้การนําข้าวเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area (AFTA)) เป็นไปด้วยความเหมาะสมสอดคล้องกับความตกลงดังกล่าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ขอบเขตสินค้าที่ควบคุม
ข้าวตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภท ๑๐.๐๖ ซึ่งมีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากประเทศสมาชิกสมาคม ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน

สาระสำคัญ

ให้ข้าวตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภท ๑๐.๐๖ ซึ่งมีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากประเทศสมาชิกสมาคม ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง ดังต่อไปนี้ แสดงต่อกรมศุลกากรในการนําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษี ศุลกากร 
(1) หนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (Form D) ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่มีอํานาจออก หนังสือรับรองดังกล่าวของประเทศผู้ส่งออก 
(2) หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิ์ในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ที่ออกโดย กรมการค้าต่างประเทศหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย 
(3) หนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือเอกสารหลักฐานอื่นใด ซึ่งแสดงว่าสินค้าที่นําเข้ามา ในราชอาณาจักรเป็นสินค้าที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตหรือสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ หรือพืช และเป็นสินค้าที่ ปลอดจากการตัดต่อพันธุกรรม (GMOs) ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นที่มีอํานาจออกหนังสือ รับรองดังกล่าวของประเทศที่ส่งออก 

วันบังคับใช้
ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 


(Download File) (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำข้าวเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2563


เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน ถึง 22 กรกฎาคม 2563 (วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เปิดรับแสดงความเห็นถึงเวลา 16.30 น.)

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ DFT Call Center โทร 1385 หรือโทร. 0 2547 4833 กองบริหารการค้าข้าว กรมการค้าต่างประเทศ


แบบแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์

 • ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้แสดงความคิดเห็น
 • เลขที่ ถนน ตำบล

  Street Address 2

  อำเภอ

  จังหวัด

  รหัสไปรษณีย์

  ประเทศ


 • ท่านทราบข่าวการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากที่ใด • ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์

 • ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำข้าวเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2563

 • ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม