เปลี่ยนการแสดงผล

แบบแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ (CAC)

แบบแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดมาตรการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Catch-All Control :CAC) ภายใต้ พ.ร.บ. การควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 และร่างอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง


อ่านรายละเอียดไฟล์

- พระราชบัญญัติ การควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 (คลิกอ่านรายละเอียด)

(1) ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง มาตรการเพื่อประโยชน์ในการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและมาตรการเกี่ยวกับสินค้าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการใช้สุดท้ายหรือผู้ใช้สุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. .... (คลิกอ่านรายละเอียด)
(2) ร่างประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง กำหนดแบบแจ้งข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. .... (คลิกอ่านรายละเอียด)
(3) ร่างประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองระบบงานควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. .... (คลิกอ่านรายละเอียด)


แบบแสดงความคิดเห็น

 • ข้อมูลทั่วไป • ส่วนที่ 1 สรุปผลการรับฟังฯ

 • ส่วนที่ 1 : กรุณาศึกษาข้อมูลก่อนรับทราบ

  1.1 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการพิจารณาดำเนินมาตรการตาม พ.ร.บ. การควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. สคอส.) ให้เป็นไปตามข้อมติ UNSCR 1540 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมฯ (ผู้ผลิตและ/หรือส่งออกสินค้าฯ จากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ ชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และสถาบันอุดมศึกษา) ทั้งสิ้น 416 คน (ณ กรมการค้าต่างประเทศ 152 คน และ Facebook Live 264 คน) มีสาระสำคัญ ดังนี้
  - ร้อยละ 98.8 เห็นด้วยว่า พ.ร.บ. สคอส. ให้อำนาจในการกำหนดมาตรการเพื่อควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ WMD อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้ผู้ส่งออกมีหน้าที่ต้องปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้าด้วย 
  - ร้อยละ 100 เห็นด้วยว่า ภาครัฐและเอกชนไทยยังต้องสั่งสมประสบการณ์และทักษะในการควบคุมสินค้าฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งควรบังคับใช้มาตรการแบบค่อยเป็นค่อยไป รวมทั้งภาครัฐและเอกชนควรบูรณาการในรูปแบบการจัดตั้งภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน 
  - ร้อยละ 99.2 เห็นด้วยว่า หากในระยะแรก กรมฯ จะบังคับใช้มาตรการควบคุมการส่งออกและการส่งกลับสินค้าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการใช้สุดท้าย/ผู้ใช้สุดท้ายเกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Catch-all Control: CAC) ควบคู่กับการรณรงค์ให้ภาคเอกชนจัดทำระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กร (Internal Compliance Program: ICP) โดยสมัครใจ และอาจพิจารณาใช้มาตรการขออนุญาตและ/หรือรับรองตนเองในระยะถัดไป 
  - ร้อยละ 98.4 เห็นด้วยว่า ในระยะแรกควรให้หน่วยงานภาครัฐเท่านั้นที่สามารถร้องขอให้กรมฯ บังคับใช้มาตรการ CAC และควบคุมกิจกรรมเฉพาะการส่งออก/การส่งกลับไปก่อน 
  - ร้อยละ 99.6 เห็นด้วยว่า หากกรมฯ จะดำเนินโครงการส่งเสริมให้มีระบบงาน ICP โดยภาคเอกชนพร้อมให้การสนับสนุนกรมฯ ในการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ WMD 
  - ร้อยละ 94.5 เห็นด้วยว่า ในกรณีที่มีการกำหนดมาตรการควบคุมสินค้าฯ ในอนาคต ควรยกเว้นการบังคับใช้มาตรการกับหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบงาน ICP เนื่องจากจะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย และการพัฒนาองค์ความรู้ 
  ผู้แสดงความคิดเห็น 180 ราย ที่เข้าร่วม Public Hearing ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นฯ ผ่านเว็บไซต์ของกรมฯ มีความรู้ความเข้าใจต่อร่างประกาศฯ ในภาพรวม ในระดับมากกว่าร้อยละ 80 และมากกว่าร้อยละ 60 ในระดับร้อยละ 75.15 และ ร้อยละ 24.85 ตามลำดับ

  1.2 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (คณะกรรมการ สคอส.) ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (WMD) โดยที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้กรมฯ ออกประกาศกำหนดมาตรการโดยอาศัยอำนาจตาม ม.12 (3) ของ พ.ร.บ. สคอส. เพื่อควบคุม DUI และสินค้าที่เข้าข่ายเป็น DUI ซึ่งกรมฯ ได้ปรับแก้ร่างประกาศฯ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมดังกล่าวแล้ว

 • ส่วนที่ 2 ความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของร่างอนุบัญญัติ

 • 2.1 ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง มาตรการเพื่อประโยชน์ในการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและมาตรการเกี่ยวกับสินค้าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการใช้สุดท้ายหรือผู้ใช้สุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. .... (ร่างประกาศกำหนดมาตรการ CAC)

 • 2.2 (ร่าง) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง กำหนดแบบแจ้งข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ....
 • 2.2.2 การแจ้งข้อมูลเหตุอันควรสงสัย


 • 2.3 (ร่าง) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองระบบงานควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ....
 • ส่วนที่ 3 เรื่องอื่นๆ