เปลี่ยนการแสดงผล

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ (หอยที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต เปลือกหอย เศษของเปลือกหอย และผลิตภัณฑ์เปลือกหอยสำเร็จรูป ที่มีชนิด)

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์


คำชี้แจงประกอบการให้ความเห็น

(ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 46) พ.ศ. 2531 พ.ศ. ....

 --------------------------------------------------------------
หลักการ
ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 46) พ.ศ. 2531 ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2531 

เหตุผล

เพื่อให้การส่งออกหอยที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต เปลือกหอย เศษของเปลือกหอย และผลิตภัณฑ์เปลือกหอยสำเร็จรูปมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อำนวยความสะดวกประชาชน และลดความซ้ำซ้อนของกฎหมาย เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประมงมีกฎหมายกำกับดูแลโดยเฉพาะแล้ว ภายใต้ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ขอบเขตสินค้าที่เกี่ยวข้อง

หอยที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต เปลือกหอย เศษของเปลือกหอย และผลิตภัณฑ์เปลือกหอยสำเร็จรูป ที่มีชนิดและสกุลตามที่กำหนด ดังนี้
1. หอยมุกไฟหรือหอยอูด (Turban shell) ที่อยู่ในสกุล Turbo, Astraea 
2. หอยมุกจาน (Pearl oyster) ที่อยู่ในสกุล Pinctada 
3. หอยมุกเจดีย์หรือหอยนมสาวหรือหอยนมนาง (Top shell) ที่อยู่ในสกุล Trochus, Tectus, Calliostoma 
4. หอยกาบน้ำจืด (Freshwater clams) ที่อยู่ในครอบครัว Margaritiferidae, Unionidae 

สาระสำคัญ

1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 46) พ.ศ. 2531 พ.ศ. ....”
2. ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 46) พ.ศ. 2531 ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2531

วันบังคับใช้
ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน ถึง 20 ธันวาคม 2564 (วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เปิดรับแสดงความเห็นถึงเวลา 16.30 น.)
ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กลุ่มเกษตร กรมการค้าต่างประเทศ โทรศัพท์ 02 547 5120 หรือ DFT Call Center โทร 1385


รายละเอียดประกาศ
- (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 46) พ.ศ. 2531 พ.ศ. .... (คลิกอ่านรายละเอียด)
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 46) พ.ศ. 2531 ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2531 (คลิกอ่านรายละเอียด)
- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2564 (คลิกอ่านรายละเอียด)

แบบแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์

 • ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้แสดงความคิดเห็น
 • เลขที่ ถนน ตำบล

  Street Address 2

  อำเภอ

  จังหวัด

  รหัสไปรษณีย์

  ประเทศ • ท่านทราบข่าวการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากที่ใด • ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์

 • ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 46) พ.ศ. 2531 พ.ศ. ....

 • ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม