เปลี่ยนการแสดงผล

การรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการทบทวนมาตรการบริหารการนำเข้า-ส่งออกสินค้ากาแฟ (1)

ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการทบทวนมาตรการบริหารการนำเข้า-ส่งออกสินค้ากาแฟ
วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 - 12.00 (ปิดรับสมัคร)


โปรดเลือกช่องทางเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นได้ 3 ช่องทาง
1. ณ กรมการค้าต่างประเทศ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ (เปิดรับจำนวน 50 ท่าน) จำกัดเข้าร่วมรับฟังบริษัทละ 1 ท่าน (fisrt come first serve)
2. ผ่านทาง Facebook live
3. ผ่านทาง Video Conference ของกรมฯ (เปิดรับจำนวน 12 ท่าน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า ติดต่อคุณธนกร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 4771-86 ต่อ 4717, 4718 หรือ 0 2547 4734 
กรมการค้าต่างประเทศจะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังในวันที่ 15 มิถุนายน 2563


Download : เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็น


รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ณ กรมการค้าต่างประเทศ

1 นางวารี สดประเสริฐ
2 นายชยังกูร  โอรสานนท์
3 นายเจริญ บุญลาภทวีโชค
4 นางสาววินิดา มังกรกาญจน์
5 นางสาวพัชรี พุทธวรภูมิ
6 Miss.Siwei Lan
7 นายมีชัย  อมรพัฒนกุล
8 นางสาวณัฐวรรณ สุสมาธิยากร
9 นายทาธฤษ กุณาศล
10 นายกฤษดา สิงหา
11 นางสาวจิตตาภัทร์ ยุนันท์พงศ์
12 นางสาวญดา เจียรชัยกุล
13 นายนัด ดวงใส
14 นางสาวเกศินี แสงสว่าง
15 นางสาวจุมทอง หงส์ทำรงค์
16 นางสาววาสนา จักรคุ้ม
17 นางสาวนิดา ศรีเอี่ยมกุล
18 นางสาวกัญญาณัฐ เหล่านพกุล
19 นางนิรมล สิมสวัสดิ์
20 Miss.Suwimon Visuttiporn
21 นางสาววิภาพร ภัทรชูพงศ์
22 นางสาวมณฑิรา อรุณวณิช
23 นางสาวเพ็ญศิริ ฤดีสราญสุข
24 นายรณชิต อิ่นทอง
25 นางสาวรัชนีกร ทองเอิบ
26 นางสาวดุสิตา พลฤทธิ์
27 นายทิวา ยืนยง
28 นางสาวณัฐรดา แต้มเติม
29 นายโชคชัย จงอุดมทรัพย์
30 นายรัฐพล ทรัพย์สมบัติ
31 นางสาวฤทัย วัยวิรัตน์
32 นายสมเกียรติ นาคบวรวิจิตร
33 นางมัลลิกา ภูมิวาร
34 นายเอก เฮงศรีธวัช
35 นางสาวกิตติมา ไพศาลเจริญ
36 นายนายธีรวัฒน์  วงศ์วรทัด

รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นผ่านทาง Facebook live

1 นายประหยัด เสนน้อง
2 นางสาวชุติมา ศรสำราญ
3 นางสาวศันสนีย์​ นิติธรรมยง
4 นางสาวลาวัณย์ จันทร์อัมพร
5 นางสุภาภรณ์ สาชาติ
6 นางสาวเสาวนีย์ นิธิธนาพานิช
7 นางสาวสุภาวดี บุญสิริมา
8 นางสาวขนิษฐา ตันสถาวีรัฐ
9 นางปิยนุช นามสกุล
10 นางสาวอัญชลี  เลี้ยงเชื้อ
11 นายรัฐภูมิ ไวยอนันต์
12 นางทัตรดี หุ่นสุวรรณ
13 นางสาวเพชรรินทร์ อันมหาพงษ์
14 นางสาวอุมาพร วิชาชัย
15 นายพรเทพ วุ้ยยื้อ
16 นางสาวณัฐนรินทร์ พงษ์ธะนะ
17 นางสาวธีรยา กุลธรเธียร
18 นางธัญพร แดงบัณฑิต
19 นางสาวกรองทอง เริงฤทธิ์
20 นางสาววลัยกร อภิวรธามน
21 นางสาวรุ่งทิวา เจริญดี
22 นางสาวนภศมล สร้อยจรุง
23 นางสาววิภา เกตุจำรัส
24 นางกนกพร  กาญจนวิสูตร
25 Miss.Kulayanee Monthong
26 นายมานพ เพียรชอบไพร
27 นางสาวภัสสราภรณ์ อินทมา
28 นายวสันต์ สายรัตน์
29 นายเพิ่มพล ศิริศักดิ์ธนูชัย
30 นางสาวนพมาศ วิกสูงเนิน
31 นางสาวธิตา  นครเอี่ยม
32 นางสาวเรวดี ช้างขนุน
33 นางสาวบวรพรรณ ชูโชติรส
34 นางสาวปัทมา ภักดีรัตน์
35 นางสาวอาภากร กัลยาณมิตร
36 นายรณชิต อิ่นทอง

รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นผ่านทาง Video Conference ของกรมฯ

1 นายโชคอนันต์ ล้านหล้า
2 นางสาวอนงค์นาถ​  พึ่งหรรษพร
3 นายพิษณุชัย แก้วพิชัย
4 นางสาวภัทรานิษฐ์ เจริญฐิติวรโชติ