เปลี่ยนการแสดงผล

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ช่วงเวลาการบังคับใช้กฎหมายที่นำมาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2503 จนถึง 31 ธันวาคม 2562


เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ถึง 14 มกราคม 2564
(วันที่ 14 มกราคม 2564 เปิดรับแสดงความเห็นถึงเวลา 16.30 น.)
ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ โทร 0 2547  หรือ DFT Call Center โทร 1385


เอกสารประกอบการแสดงความคิดเห็น
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม -
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก  พ.ศ.  2503 -