เปลี่ยนการแสดงผล

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ (รถจักรยานยนต์ใช้แล้ว)

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์
กำหนดให้รถจักรยานยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ....


คำชี้แจงประกอบการให้ความเห็น
ร่าง
ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง กำหนดให้รถจักรยานยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... 

 -------------------------
หลักการ
กำหนดให้รถจักรยานยนต์ใช้แล้ว รถจักรยานไฟฟ้าใช้แล้ว และรถจักรยานใช้แล้วที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย แต่ไม่หมายความรวมถึงรถพ่วงข้างที่ไม่ได้ติดตั้งมาพร้อมกับตัวรถ
เป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร 

เหตุผล
เพื่อป้องกันปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน 

ขอบเขตสินค้าที่ควบคุม

1. รถจักรยานยนต์ใช้แล้ว รถจักรยานไฟฟ้าใช้แล้ว และรถจักรยานใช้แล้วที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย แต่ไม่หมายความรวมถึงรถพ่วงข้างที่ไม่ได้ติดตั้งมาพร้อมกับตัวรถ ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภท 87.11
2. รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่มีอายุเกินหนึ่งร้อยปี (รถโบราณ) ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภท 97.06
3. “รถจักรยานยนต์ใช้แล้ว” หมายความว่า รถจักรยานยนต์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว แต่ไม่รวมถึง
(1) รถจักรยานยนต์ที่ผ่านการใช้งานเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทดสอบคุณภาพหรือเพื่อการจัดส่งไปยังแหล่งจำหน่าย โดยมีหนังสือรับรองจากเจ้าของตราสินค้า
(2) รถจักรยานยนต์ที่ได้จดทะเบียนใช้งานครั้งแรกในต่างประเทศก่อนบรรทุกลงในยานพาหนะจากเมืองต้นทางไม่เกินหกสิบวัน โดยได้ชำระภาษีอากรต่อกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ตามที่กำหนดสำหรับรถจักรยานยนต์ใหม่ 

สาระสำคัญ
ให้รถจักรยานยนต์ใช้แล้ว รถจักรยานไฟฟ้าใช้แล้ว และรถจักรยานใช้แล้วที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย แต่ไม่หมายความรวมถึงรถพ่วงข้างที่ไม่ได้ติดตั้งมาพร้อมกับตัวรถ ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภท 87.11 และรถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่มีอายุเกินหนึ่งร้อยปี (รถโบราณ) ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภท 97.06 เป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร 

วันบังคับใช้
เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2563 (วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เปิดรับแสดงความเห็นถึงเวลา 16.30 น.)
ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กลุ่มอุตสาหกรรม 1 กรมการค้าต่างประเทศ โทร 0 2547 5124 หรือ DFT Call Center โทร 1385