เปลี่ยนการแสดงผล

การรับฟังความคิดเห็น (พ.ร.บ.) การควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (1)

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้า
ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 


ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 
ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น
รอบที่ 1 เวลา 10.00 – 11.00 น. (เต็มจำนวน)
รอบที่ 2 เวลา 13.00 – 14.00 น. (เต็มจำนวน)
รอบที่ 3 เวลา 14.30 – 15.30 น. (ปิดรับลงทะเบียน)
(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
หมายเหตุ : จำกัดเข้าร่วมรับฟังบริษัทละ 1 ท่าน (fisrt come first serve)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า ติดต่อคุณพิชญ์สินี หมายเลขโทรศัพท์ 02-547-4771-86 ต่อ 4710


กรมการค้าต่างประเทศจะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังในวันที่ 10 มิถุนายน 2563


ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 16.30 น.

รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น รอบที่ 1

1 Mrs.Wanlapa Holasut
2 นางสาวอิสรีย์  อุดมวัฒนารักษ์
3 นางสาวจิติภรณ์ พิพัฒน์รัตนมณี
4 Miss.Amornvan  Phongvattana
5 นางสาวณัฐชาณัณท์ คีรีเพ็ชร์
6 นางสาวยิมวลักษณ์  องอาจ
7 นางสาวสิรินทิพย์ ประภากรวิมล
8 นางสาวฐาปนี ศรีเมือง
9 นางสาวพิสมัย มังกะด๊าส
10 นางขวัญใจ สุพิชชา
11 นางสาวฐิตารีย์ มณีสุข
12 นายรอน ศิริวันสาณฑ์
13 นายวิทยา จันทนา
14 Mr.Somsak Teeratwatkul
15 นางสาวศิริวรรณ  ศรีบพิธไพศาล
16 นางสาววราภรณ์ แสงเกียุทธ
17 นายพีระพงศ์ มณีรัตน์
18 นางสาวอักษร ศรีจันทร์
19 นายพงศกร ชาญวานิชบริการ
20 นางสาวนิรมล ศาสตร์พิศาล
21 นางสาวอนงค์นิจ​ ลีลาสุทธิรักษ์
22 นางสาวรวิวงษ์  สุขธรรมา
23 นายธนะรัตน์ เพิ่มพูลทรัพย์
24 นายรัฐภูมิ ไวยอนันต์
25 Miss.Wannipa Kanitthachart
26 นางสาววรรณญา นุชสิรกุลพงศ์
27 นายณัฐชนน จันทองปาน
28 นางสาววณิชชา เจียตระกูล
29 นางสาวสิริรัตน์  เทียนเงิน
30 นายธนวิชญ์ นันท์พีรวิทย์
31 นางสาวนภัสกร พิมุ
32 นายธราธร มงคลศรี
33 นางสาวกรรณิการ์ ภู่อยู่
34 นายพงศ์สรรค์ โค้วคชาภรณ์
35 นางสาวปารินทร์ ดุษฎีวิโรจน์
36 นายสราวุธ วงษ์สุข
37 นางพัทธ์ศิกานต์ รัตนสุวรรณ
38 นางสาวภัทรภร พรหมวสุ
39 นางสาวณิชากร อิ่มแตง
40 นายอวิรุทธ์ เอาบุญ
41 นายน้ำเอก เล็กเฟื่องฟู
42 นายมัยสิทธิ์ อภิณหพานิชย์
43 นายชยุต ทับเที่ยง
44 นางสาวพรทิพย์ กลิ่นสุคนธ์
45 นางสาวสุทิดา อานามนารถ
46 นายถิรมนัส  ภูคำ
47 นางสาวปัทมา เหลืองอร่าม
48 นางเพียงเพ็ญ นนทจิต
49 นางสิริมา สระแพ
50 นางสาวสิรินพร ปักปิ่นเพชร
51 นายบวร เงินเจือนาค
52 นางสุรีรัตน์ แพไม้
53 นายนายสมบัติ  สมุทรคุณ
54 นางสาวสุภาวิตา จิตวงษ์ไพศาล
55 นางสุทธินี เรืองศรีไชยะ
56 Mr.Sornpoch  Amesiritananant
57 นายเตชิต  อินสว่าง
58 นางสาวสุภาพร พันธ์ทอง
59 นางสมบุญ จันทร์ทวีเจ้า

รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น รอบที่ 2

1 นางสาวทิพวัลย์ บุญเรือง
2 นายสันติภพ โกศานต์
3 นางวราภรณ์  วัฒนวรรณชัย
4 นางสาวจันทร์เพ็ญ วงศาโรจน์
5 นางสาวสุจินดา จันทร์เกตุ
6 นางสาวจิตราภรณ์ เกียรติยงชัย
7 นายวิทวัฒน์  ทองเวส
8 นางสาวศศิพร ตาคำนิล
9 นายวรากร กันธิยะ
10 นางสาวศรุดา เพ็งปิพาน
11 นายกิตติพงศ์ สุเมธิวิทย์
12 นายรัฐธีร์ พีรนรเศรษฐ์
13 นางสาวกรรณิการ์  สุรกิจโกศล
14 นางสาวปราณี กรณียกิจกุลชัย
15 Miss.Nicharee  Pansud
16 นางนุชรี สมสืบ
17 Mrs.Nipaporn Patthamung
18 นายณัฐดนัย สุ่มสวัสดิ์
19 นางสาวกมลวรรณ  จันทนา
20 นายวิชัย เตชะโกศล
21 นางสาวณิชารีย์ ปานสุด
22 นายนิติวัฒน์ น้อยเจริญ
23 นางสุชาดา  สุวรรณกิจ
24 นางธัญญา ศรีครินทร์
25 นายวสันต์ คงสุข
26 Miss.Jutarat Rattanatantikul
27 นายวิเชียร รู้บุญ
28 Miss.preeyanoot phuenglamphu
29 นางสุดคนึง พนิตภราดร
30 นางสาวจิราภรณ์ กาญจนาพิทักษ์
31 นายก้องภพ ห่อประทุม
32 นางสาวยุพเรศ ขวัญเรือง
33 นางสาวอัญชนากร ปักเคทา
34 นางสาวพาทินี บุญประสม
35 นางสาวทรรศวรรณ เผ่าจันทร์
36 นางสาวใจทิพย์ ศรีสุขใส
37 นายณรงค์ฤทธิ์ ทับทิมทอง
38 นางสาวกุลฉัตร สมสุขเจริญ
39 นายพิรัจน์ เลาหรุ่งพิสิฐ
40 นางสาวสุรภา เหมวิเชียร
41 นางสาวแพรพันธ์ ตาคำ
42 Miss.Piyamas Chamdet
43 นางสาวฐิตินันท์ ธนธาดา
44 นางสาวขวัญยืน บุตรสาลี
45 นางรุ่งฤดี ฤทธิ์สุข
46 นายสันติ จีระอัมพร
47 นายมานนท์ คุณาวรนนท์
48 นางสาวบุญธิดา เจริญสุข
49 Mrs.narttaya sansuk
50 นางสาวปรัญณัฏฐ์ เสงี่ยมพงษ์

รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น รอบที่ 3

1 นางรัศมี ยางสวย
2 นางสาวมณีรัตน์ หิรัญสกุล
3 นางสาวปวีณา วงษา
4 นางสาวอทิติยา กาวิละ
5 นางสาวเบญจวรรณ  ดงหิงส์
6 นายมนต์ชัย สมสิงห์
7 นางสาวสุชาดา ณ อุบล
8 นางสาวดวงพร แก้วทอง
9 นายชัชวาล จันทร์แสงสุก
10 นางสาวพิชญา บูรพวงศ์
11 นายกวีรัตน์ สังขรัตน์
12 นางสาวนันทิดา  นันทิดา
13 นางสาวภาวิดา วอนเพียร
14 นางสาวพจนารถ พัฒนะพงษ์วิบูลย์
15 นางสาวรัชนี แก้วตอ
16 นางสาวนิอร บุญรอด
17 นายสราวุฒิ ต้นวีระพงษ์ศิริ
18 นางระพิณธรณ์ เอโกบล
19 นางสาวกรรณิการ์ เกาะน้อย
20 นางสาวเสาวณีย์ ถิ่นทับไทย
21 นางสาวเกตกนก ธรรมเจริญ
22 นางสาวปสุตา โชติภูมินนท์
23 Miss.Teerarat Sinsirisup
24 นายพรภวิษย์ พึ่งทอง
25 นางเบญจวรรณ ปราชญากุล
26 นางสาววชิราภรณ์ ชมภูมิ่ง
27 นายประกิจ กรวุฒิวิวัฒน์
28 นางนันทวัน รักศาสุข
29 Miss.pannee sodsavang
30 นางจิตสุภัค โชติทิฆัมพร
31 นางสาวสมาพร มากรุง
32 นางสาวกาญจนา อินทร์ฉ่ำ
33 นางสาวสุพรรณพิมพ์ วงศ์แหวน
34 นางสาวพันธิภา สิงห์ชัย
35 นางสาวนงลักษณ์ แนวประเสรฺิฐ
36 นายเอกนิษฐ์ พิชิตใจมานะ
37 นางสาวศรุตา วัชรอยู่
38 คุณพัฒนาภรณ์ ผลพิบูลย์
39 คุณธนานันต์ ปัญจาภากุล
40 คุณประภัสสร ที่รักษ์
41 คุณekkasit Tepveeragul
42 คุณประธาน หาญนวโชค
43 คุณจรุณ  เลิศวิรัย