เปลี่ยนการแสดงผล

(ร่าง) อนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) อนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติ
การตอบโต้การทุ่มตลาด และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562


ช่องทางที่ (1) ลงทะเบียนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) อนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 14.30 น. ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี - รายละเอียดกำหนดการ - ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 (คลิกลงทะเบียน และตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น)


ช่องทางที่ (2) แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) อนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาด และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
- เปิดรับแสดงความคิดตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม ถึงวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 (วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เปิดรับแสดงความเห็นถึงเวลา 16.30 น.)
- (คลิกแสดงความคิดเห็น)


รายละเอียดประกาศกระทรวงพาณิชย์

1.) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การขอรายละเอียดที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นฐานในการกำหนดมาตรการชั่วคราว การกำหนดอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนการขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน และการทบทวนอากรและการคืนอากร พ.ศ. ....
(คลิกอ่านรายละเอียด)

2.) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกำหนดให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ. .... 
(คลิกอ่านรายละเอียด)

3.) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การยื่นคำขอให้พิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน ตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ ทบทวนมาตรการ และขอคืนอากรพ.ศ. .... 
(คลิกอ่านรายละเอียด)

4.) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดรายการของประกาศไต่สวนการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน พ.ศ. .... 
(คลิกอ่านรายละเอียด)

5.) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดระยะเวลาในการยื่นคำขอให้พิจารณาทบทวนเพื่อเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนต่อไป พ.ศ. .... 
(คลิกอ่านรายละเอียด)

6.) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การยื่นคำขอข้อมูลข่าวสาร และการชำระค่าธรรมเนียมในการรับข้อมูลข่าวสารและการรับคำขอ พ.ศ. .... 
(คลิกอ่านรายละเอียด)

7.) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การสุ่มตัวอย่างในการพิจารณาหาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดและการอุดหนุน พ.ศ. .... 
(คลิกอ่านรายละเอียด)

8.) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การคำนวณมูลค่าเพิ่มของต้นทุนการผลิต กรณีการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ตามมาตรา 71/4 (4) พ.ศ. .... 
(คลิกอ่านรายละเอียด)


รายละเอียดแบบคำขอฯ
1. แบบคำขอให้ดำเนินการพิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน ตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง และมาตรา 70 แนบท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การยื่นคำขอให้พิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน ตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ ทบทวนมาตรการ และขอคืนอากร พ.ศ. .... (คลิกรายละเอียด แบบ ปร.1)

2. แบบคำขอให้พิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับความตกลง เพื่อระงับการทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนตามมาตรา 48 มาตรา 56 และมาตรา 70 แนบท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การยื่นคำขอให้พิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน ตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ ทบทวนมาตรการ และขอคืนอากร พ.ศ. .... (คลิกรายละเอียด แบบ ปร. 2 ก)

3. แบบคำขอให้พิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้บังคับอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนตามมาตรา 56 และมาตรา 70 แนบท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การยื่นคำขอให้พิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน ตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ ทบทวนมาตรการ และขอคืนอากร พ.ศ. .... (คลิกรายละเอียด แบบ ปร. 2) 

4. แบบคำขอให้พิจารณาทบทวนการใช้บังคับความตกลงเพื่อระงับการทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนต่อไปตามมาตรา 48 มาตรา 57 และมาตรา 70 แนบท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การยื่นคำขอให้พิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน ตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ ทบทวนมาตรการ และขอคืนอากร พ.ศ. .... (คลิกรายละเอียด แบบ ปร. 3 ก)

5. แบบคำขอให้พิจารณาทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้ การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนต่อไปตามมาตรา 57 และมาตรา 70 แนบท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การยื่นคำขอให้พิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน ตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ ทบทวนมาตรการ และขอคืนอากร พ.ศ. .... (คลิกรายละเอียด แบบ ปร. 3)

6. แบบคำขอให้พิจารณาทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน สำหรับผู้ส่งออกหรือผู้ผลิตรายใหม่ตามมาตรา 58 และมาตรา 70 แนบท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การยื่นคำขอให้พิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน ตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ ทบทวนมาตรการ และขอคืนอากร พ.ศ. .... (คลิกรายละเอียด แบบ ปร. 4) 

7. แบบคำขอคืนอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนตามมาตรา 59 และมาตรา 70 แนบท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การยื่นคำขอให้พิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน ตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ ทบทวนมาตรการ และขอคืนอากร พ.ศ. .... (คลิกรายละเอียด แบบ ปร. 5)

8. แบบคำขอให้ดำเนินการพิจารณาตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด หรือการอุดหนุนตามมาตรา 71/6 วรรคหนึ่ง แนบท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การยื่นคำขอให้พิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน ตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ ทบทวนมาตรการ และขอคืนอากร พ.ศ. .... (คลิกรายละเอียด แบบ ปร. 6)

9. แบบคำขอให้พิจารณาทบทวนเพื่อยุติการขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนตามมาตรา 71/17 แนบท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การยื่นคำขอให้พิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน ตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ ทบทวนมาตรการ และขอคืนอากร พ.ศ. .... (คลิกรายละเอียด แบบ ปร. 7)

10. แบบคำขอคืนอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนที่ถูกเรียกเก็บจากการขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนตามมาตรา 71/18 แนบท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การยื่นคำขอให้พิจารณาตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน ตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ ทบทวนมาตรการ และขอคืนอากร พ.ศ. .... (คลิกรายละเอียด แบบ ปร. 8)