เปลี่ยนการแสดงผล

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ รถจักรยานยนต์ใช้แล้ว

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์
กำหนดให้รถจักรยานยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ....


คำชี้แจงประกอบการให้ความเห็น
ร่าง
ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง กำหนดให้รถจักรยานยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... 

 -------------------------
หลักการ
รถจักรยานยนต์ใช้แล้ว รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าใช้แล้ว รถโมเพ็ดใช้แล้ว (Used Moped) รถจักรยานไฟฟ้าใช้แล้ว และรถจักรยานยนต์โบราณที่มีอายุเกินหนึ่งร้อยปี แต่ไม่รวมถึงรถพ่วงข้างที่ไม่ได้ติดตั้งมาพร้อมกับตัวรถ เป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร

เหตุผล
เพื่อป้องกันปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน รวมทั้ง ปรับลดขั้นตอนการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน

ขอบเขตสินค้าที่ควบคุม

1. รถจักรยานยนต์ใช้แล้ว รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าใช้แล้ว รถโมเพ็ดใช้แล้ว (Used Moped) รถจักรยานไฟฟ้าใช้แล้ว แต่ไม่รวมถึงรถพ่วงข้างที่ไม่ได้ติดตั้งมาพร้อมกับตัวรถ ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภท 87.11
2. รถจักรยานยนต์โบราณที่มีอายุเกินหนึ่งร้อยปี ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภท 97.06
3. “รถจักรยานยนต์ใช้แล้ว” หมายความว่า รถจักรยานยนต์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว แต่ไม่รวมถึง
(1) รถจักรยานยนต์ที่ผ่านการใช้งานเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทดสอบคุณภาพหรือเพื่อการจัดส่งไปยังแหล่งจำหน่าย โดยมีหนังสือรับรองจากเจ้าของตราสินค้า
(2) รถจักรยานยนต์ที่ได้จดทะเบียนใช้งานครั้งแรกในต่างประเทศก่อนบรรทุกลงในยานพาหนะจากเมืองต้นทางไม่เกินหกสิบวัน โดยได้ชำระภาษีอากรต่อกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ตามที่กำหนดสำหรับรถจักรยานยนต์ใหม่   

สาระสำคัญ

1. รถจักรยานยนต์ใช้แล้ว รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าใช้แล้ว รถโมเพ็ดใช้แล้ว (Used Moped) รถจักรยานไฟฟ้าใช้แล้ว แต่ไม่รวมถึงรถพ่วงข้างที่ไม่ได้ติดตั้งมาพร้อมกับตัวรถ ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภท 87.11 และรถจักรยานยนต์โบราณที่มีอายุเกินหนึ่งร้อยปี ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภท 97.06 เป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร
2. ประเภทรถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่อนุญาตให้นำเข้าภายใต้กำกับดูแลของหน่วยงานอื่น ซึ่งได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อปรับลดขั้นตอนการทำงาน

ประเภทการนำเข้าที่ได้รับยกเว้น

หน่วยงานกำกับดูแล

(1) รถของหน่วยงานหรือบุคคลจากต่างประเทศที่ได้รับเอกสิทธิ์

กระทรวงการต่างประเทศ

(2) รถซึ่งได้รับบริจาคภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

(3) รถที่นำเข้าหรือส่งออกเป็นการชั่วคราว

กรมศุลกากร

(4) รถที่เคยจดทะเบียนใช้งานในไทย แต่ไม่สามารถจดทะเบียนใช้งานในต่างประเทศได้

(5) รถต้นแบบสำหรับการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ

กรมสรรพสามิต

(5) รถเพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์

กรมศิลปากร

(6) รถที่เป็นยุทธภัณฑ์

กระทรวงกลาโหม

 

วันบังคับใช้
เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


 

เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2563 (วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เปิดรับแสดงความเห็นถึงเวลา 16.30 น.)
ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กลุ่มอุตสาหกรรม 1 กรมการค้าต่างประเทศ โทร 0 2547 5124 หรือ DFT Call Center โทร 1385


แบบแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์

 • ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้แสดงความคิดเห็น
 • เลขที่ ถนน ตำบล

  Street Address 2

  อำเภอ

  จังหวัด

  รหัสไปรษณีย์

  ประเทศ • ท่านทราบข่าวการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากที่ใด • ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์

 • ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถจักรยานยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ....

 • ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม