เปลี่ยนการแสดงผล

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) กฎหมายว่าด้วยการนำเข้าเกลือ

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) กฎหมายว่าด้วยการนำเข้าเกลือ


คำชี้แจงประกอบการให้ความเห็น
(ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง  กำหนดให้เกลือเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง
และต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ....
และ (ร่าง) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำข้า การรายงาน และการตรวจสอบเกลือ พ.ศ. ..

 -------------------------
หลักการ
กำหนดให้เกลือเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร

เหตุผล
เพื่อกำกับดูแลการนำเข้าเกลือจากต่างประเทศ

ขอบเขตสินค้าที่ควบคุม

“เกลือ” หมายความว่า เกลือ ตามพิกัดอัตราศุลกากรและรหัสสถิติดังนี้

พิกัดอัตราศุลกากร

รหัสสถิติ

รายการสินค้า

List of Goods

2501.00.10

000

เกลือป่นสำหรับรับประทาน

Table salt

2501.00.20

000

เกลือหินที่ไม่ผ่านกรรมวิธี

Unprocessed rock salt


2501.00.91


000

ที่มีโซเดียมคลอไรด์เกินร้อยละ 60 แต่ น้อยกว่าร้อยละ 97 โดยน้ำหนัก เมื่อคำนวณในสภาพแห้งและเติมด้วยไอโอดีน

With sodium chloride content more than 60% but less than 97%, calculated on a dry basis, fortified with iodine

2501.00.92

000

อื่น ๆ ที่มีโซเดียมคลอไรด์ตั้งแต่ร้อยละ 97 ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ 99.9โดยน้ำหนัก เมื่อคำนวณในสภาพแห้ง

Other, with sodium chloride content 97% or more but less than 99.9%, calculated on a dry basis

2501.00.99

003

เกลือสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร หรืออุตสาหกรรมยา

Salt for the food industry or Pharmaceutical industry

2501.00.99

004

เกลือสำหรับอุตสาหกรรมอื่น

Salt for other industries

2501.00.99

090

อื่นๆ

Other

 

สาระสำคัญ

1. ผู้นำเข้าเกลือต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าเกลือกับกรมการค้าต่างประเทศหรือหน่วยงานอื่น ที่กรมการค้าต่างประเทศมอบหมายก่อนนำเข้าสินค้า โดยผู้ขึ้นทะเบียนต้องเป็นนิติบุคคลหรือเป็นบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนพาณิชย์ พร้อมเอกสารหลักฐานดังนี้
(๑) ต้นฉบับหรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ที่ออกหรือรับรองโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ ไม่เกิน 3 เดือนนับถึงวันยื่นคำขอขึ้นทะเบียน พร้อมวัตถุประสงค์ที่ครอบคลุมการประกอบการค้าเกลือ
(๒) แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่เก็บเกลือที่นำเข้า พร้อมหลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของสถานที่หรือการมีสิทธิใช้สถานที่ดังกล่าว
(๓) หนังสือยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกรมการค้าต่างประเทศเข้าไปในสถานที่เก็บเกลือเพื่อตรวจสอบเกลือ
(๔) บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นคนต่างชาติ ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลหรือผู้จดทะเบียนพาณิชย์
2. ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin : C/O) หรือหลักฐานการอนุญาต ให้ส่งออกที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจจากประเทศผู้ผลิตหรือผู้ส่งออก แสดงต่อ กรมศุลกากรประกอบการนำเข้า
3. ต้องรายงานการนำเข้าและการครอบครองเป็นรายเดือน
4. ต้องเก็บเกลือที่นำเข้าไว้ในสถานที่เฉพาะแยกจากสถานที่เก็บเกลือที่ผลิตหรือรับซื้อภายในประเทศ
5. กรณีผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าเกลือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  ที่กำหนด จะ ถูกพักการขึ้นทะเบียนหรือไม่ต่อทะเบียนเป็นผู้นำเข้าเกลือ แล้วแต่กรณี
6. ข้อยกเว้น : มิให้ใช้บังคับในกรณีที่นำเกลือติดตัวเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะตัว หรือกรณีนำเข้ามาเพื่อใช้เป็นตัวอย่างหรือการศึกษาวิจัย ทั้งนี้ ในปริมาณเท่าที่จำเป็น

วันบังคับใช้
เมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ตุลาคม 2563 (วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เปิดรับแสดงความเห็นถึงเวลา 16.30 น.)
ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กลุ่มสินค้าเกษตร กรมการค้าต่างประเทศ โทร 0 2547 5120 หรือ DFT Call Center โทร 1385


อ่านรายละเอียดไฟล์
- (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้เกลือเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง และต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... (คลิกอ่ายรายละเอียด)
- (ร่าง) ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำข้า การรายงาน และการตรวจสอบเกลือ พ.ศ. ....  (คลิกอ่ายรายละเอียด)