เปลี่ยนการแสดงผล

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ (สินค้าถ่านหิน)

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์


คำชี้แจงประกอบการให้ความเห็น
(ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 86) พ.ศ. 2541 พ.ศ. ....
(สินค้าถ่านหิน)

 --------------------------------------------------------------
หลักการ
ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 86)  พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 9 กันยายน 2541

เหตุผล

มีกฎหมายเฉพาะกำกับดูแลอยู่แล้วภายใต้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรมและเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน

 

ขอบเขตสินค้าที่ควบคุม
ถ่านหินทุกชนิดทั้งที่เป็นก้อน เป็นผง หรืออัดเป็นก้อน ยกเว้นถ่านหินผงที่ผลิตจาก HONGAI ANTHRACITE COAL

สาระสำคัญ

1. ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 86) พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 9 กันยายน 2541 (อ่านรายละเอียดประกาศฯ)
2. ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป


เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2564 (วันที่ 30 กันยายน 2564 เปิดรับแสดงความเห็นถึงเวลา 16.30 น.)
ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 2 กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป ทางโทรสารหมายเลข 02 547 4804 ติดต่อสอบถาม โทร. 02 547 5124 คุณชลธิชา หรือ DFT Call Center โทร 1385