เปลี่ยนการแสดงผล

กรอกฟอร์ม E ให้ถูกกฎลดปัญหาการใช้สิทธิ

กรมการค้าต่างประเทศจัดฝึกอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการให้สามารถใช้บริการจากกรมฯ ได้รวดเร็ว และถูกต้อง ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ในหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้ 


หัวข้อ “กรอกฟอร์ม E ให้ถูกกฎลดปัญหาการใช้สิทธิ" (ปิดรับสมัครเนื่องจากเต็มจำนวน)
- วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. -14.30 น.

- เปิดรับจำนวน 40 คน
- โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


กำหนดการฝึกอบรม
14.00 – 14.10 น.    การกรอกคำขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (ฟอร์ม E)
14.10 – 14.20 น.    การค้นหากฎถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี อาเซียน-จีน (ฟอร์ม E) 
14.20 – 14.30 น.    ตอบข้อซักถาม
* กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


ทั้งนี้ ผู้ประกอบที่ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ขอให้จัดเตรียม
1. ติดตั้งและสมัครใช้งานโปรแกรม Zoom ในอุปกรณ์ที่จะใช้เข้าร่วมฝึกอบรม
2. ควรศึกษาวิธีการใช้งานผ่านโปรแกรม Zoom ก่อนเข้าร่วมฝึกอบรม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2547 4830, 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom

1 นางสาวอิชยา เจริญมาศกุล
2 นางสาวณิชากร อิ่มแตง
3 นายธีระพงษ์ เรืองมณี
4 นางสาวสุภาพ ทรัพย์แก้ว
5 นายดาอี ริทธิ์โต
6 นางสาวบุณยกร จำปามั่น
7 นางสาวอริสรา ขุนพิลึก
8 นางสาวลัดดาวัลย์ พลราษฎร์
9 นางสาววรกร ธมนนิรันดร
10 นางสาวศิณวรา เย็นธงชัย
11 นายคเชนทร์ เอี่ยมศุภสวัสดิ์
12 นางสาวฐิตารีย์ ทองคำมา
13 นางสาวศิริกุล ราศรีจันทร์
14 นางสาววัชรินทร์ เพลินลาภ
15 นางสาวสร้อยทอง โทราช
16 นางสาวชนาทิพย์ มุ่งเจริญวงศ์
17 นางสาวนภศมล สร้อยจรุง
18 นางสาวมาลี วงษ์มะกะ
19 นางสาวมณีวรรณ จิรวรวงศ์
20 นางสาวสิรัชชา สุขผล
21 นางสาวบุษรินทร์ เลิศเกรียงไกรยิ่ง
22 นายสุเมธา รุ่งนิมิตร
23 นางสาวจิระภา​ สุขสำราญ​
24 นายวีรวุฒิ แซ่ลี้
25 นางสาววารุณี พงศ์พันธุ์
26 นางสาวน้ำทิพย์ ยอดอ่อน
27 นางสาวกิ่งดาว ฉิมวิเศษ
28 นายเกียรติพงษ์  จีวะระพุทธ
29 นายอมรเทพ โพประยูร
30 นายนิรวิทธ์  สิระวิทยาวานิช
31 นางสาวรุจิรัตน์ น้อยจันทร์
32 นางสาวภาวิณี  เปรื้องปราชญ์
33 นางสาวนพมาศ วิกสูงเนิน
34 นางสาวpreeyanoot  phuenglamphu
35 นางสาวภคปภา สัมพันธ์
36 นางสาวณิชาภัทร พุทธิเสาวภาคย์
37 นางสาวชญาภา เขียวบัวทอง
38 นางสาวสุมามาลย์ พัฒนกิจเจริญชัย
39 นางสาวสุภาภรณ์ เดื่อคำ
40 นางสาวพาปิติ ปัญญาโตนะ
41 นางสาวศุภจิตรา พิสทุธิสกุลชัย
42 นางสาววณิชชา เจียตระกูล

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom ส่งเมล์ไม่ได้

8 นางสาวลัดดาวัลย์ พลราษฎร์
36 นางสาวณิชาภัทร พุทธิเสาวภาคย์