เปลี่ยนการแสดงผล

แนวปฏิบัติฯ ฟอร์ม D ใหม่ มีอะไรเปลี่ยน (รอบ 2)

กรมการค้าต่างประเทศจัดฝึกอบรมออนไลน์ ผ่าน Facebook Live (แบบกลุ่ม)

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ Facebook Live (แบบกลุ่ม) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการให้สามารถใช้บริการจากกรมฯ ได้รวดเร็ว และถูกต้อง


หัวข้อ “แนวปฏิบัติฯ ฟอร์ม D ใหม่ มีอะไรเปลี่ยน?” (รอบที่ 2)  ปิดรับสมัคร
- วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม  2563 เวลา 14.00 – 15.30 น.

- โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- เปิดรับจำนวน 250 ท่าน


กำหนดการฝึกอบรม
14.00 – 14.30 น.    แนวปฏิบัติการใช้งานระบบฯ Form D ภายใต้ OCP ที่ปรับปรุงใหม่
14.30 – 15.00 น.    เปรียบเทียบความแตกต่างของ Form D ระหว่าง OCP เดิมกับที่ปรับปรุงใหม่
15.00 – 15.30 น.    ตอบข้อซักถาม
* กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2547 4830, 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385
หมายเหตุ : กรมฯ จะดำเนินจัดส่งลิงค์เข้าร่วมกลุ่ม Facebook Live ตาม E-mail ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับกรมฯ 

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์

1 นางสาวศรัญญา ล้วนสุวรรณ์
2 นางสาวพูลศรี มานะปรีชางามเล้ศ
3 นางสาวสุนิสา พันธ์อุดม
4 นางสุมาลี กรทรวง
5 นายสงคราม ชั้นเจริญ
6 นางสาวรุจิรัตน์ น้อยจันทร์
7 นางสาวสุภารัตน์ สมบูรณ์
8 นางสาวปริฉัตร คะทาชาติ
9 นางสาวธินีกาญจน์ สวัสดีศรีโรจน์
10 นางณัชชา จิระรัตนโพธิ์ชัย
11 นายระพี อนุรุทธ์เนตรศิริ
12 นางสาวศศินารินทร์  รัตนเบญจสุข
13 นายธันยา ยาดำ
14 นางสาววิชุตา ยังมีสุข
15 นางสาวปิยะวรรณ ศรีสรร
16 นายสุรพร ผลัญชัย
17 นางสาวสุพรรณี สุวรรณกิจ
18 นางศิริมา ตัญกาญจน์
19 นางสาวกรณ์ภัสสร สุขศรีอินทร์
20 นางสาวรัชดาพร อินทะวงศ์
21 นางสาวคณธรส ปิมแปง
22 นางสาวฐนรรศกร เทพพงษ์
23 นางสาววรารัตน์ ทิพเจริญ
24 นางสาวพรทิพย์ ตรียุทธ
25 นางสาวภัทรานิษฐ์ วาศวิรุจน์ชัย
26 นายไพรัช  หวังโรจน์ฤทธิ์
27 นายวรวุฒิ มานะชีพ
28 นายภาณุพันธ์ ลาคำ
29 นางสาวนิติยา ถืรไพจิตร
30 นางสาวกัลยนัทธ์ จิระนิธิโรจน์
31 นางสาวณัฐกานต์ ทับแฟง
32 นายพิชญะ ชัยชนะ
33 นางสาวชนาภา ศรีพัฒโนทัย
34 นายอานนท์​  แสนพรม
35 นางสาวอณิศราภรณ์ สังสารัตนกุล
36 นางสาวทัตรดี หุ่นสุวรรณ
37 นางนลินี จันทะกลม
38 นางสาวเจริญรัตน์ สีน้อย
39 นายณัฐพล โลกิตสถาพร
40 นางสาวภาวิดา วอนเพียร
41 นางนลินรัตน์ ปัญญาอภิรัศมิ์
42 นายอาคม แก้วรักษ์
43 นางสาวสมควร วิธิสินธุ์
44 นางสาวคัคนัมพร ทั่งพรม
45 นายอมรเทพ คิ้วอำไพ
46 นางสาวรัชฎาภรณ์ พิลาแสง
47 นางสาวภัทรวดี แสงนารี
48 นางสาวลีลาวดี สุนทรพัฒนพิมล
49 นางสาวสราณีย์ สาวิสิทธิ์
50 นางสาวชไมพร ศรีกุมาร
51 นางสาวแสงวงค์ คงสุวรรณ
52 นางวีร์ธิมา ศรีรัตนนาวิน
53 นางสาวศิรินทร์ คุณยศยิ่ง
54 นางสาวสรัญญา จีนกลับ
55 นางสาวณัฐพินันท์ เพ็ชรสูงเนิน
56 นายชนินทร์ อินทร์พรหม
57 นางสาวอำภาววรณ ราอี
58 นางกนกพร พรชัยวัฒน์
59 นายกฤชกร แสนคำวัง
60 นางสาวนุสรา จันนารี
61 นางอาภาภัทร ปิ่นโตนด
62 นางสาวสุมาลี เถาว์ทิพย์
63 นางสาวอรวรรณ คชบาง
64 นางสาวนันทิดา  ทองอนงค์
65 นางสาวอรอนงค์ อินทร์มั่ง
66 นางสาวชนิภรณ์ พุดชู
67 นางสาวนิศราวรรณ ไพบูลย์พรพงศ์
68 นางสาวปภาดา สุนทรสนิท
69 นางสาวภัคจิรา พลซื่อ
70 นางสาวอุดมสิน ทันใจชน
71 นางพัชรี  วงศ์เขื่อนแก้ว
72 นางสาวกันย์ลภัส ประทีปสินทวี
73 นางสาวพรรณวลัย ประเสริฐสังข์
74 นางสาวอภิชญา จงชาญสิทโธ
75 นางสาววลาพร วัฒนา
76 นางสาวพูลศรี โพประยูร
77 นายอดิสรณ์ คชพงษ์
78 นางสาวพัชราภรณ์ สอนสะอาด
79 นางสาวเกศินี เทพศิริ
80 นางยุพิน เพ็ชรรัตน์
81 นายธมวุฒิ ทิพรัตน์
82 นางสาวนนลนีย์ ถาวรศิลาพัฒน์
83 นางสาวจิรฐา คงอ่อง
84 นางสาวณัฐเนตร ตรีเทพวิจิตร
85 นางสาวสิริวดี สิงห์ศิริ
86 นางสาวณัฏฐวรรณ เมธาขจรเกียรติ
87 นางสาวลดาวัลย์ น้อยทรง
88 นางสาวนาตยา ทรัพย์สิงห์ทอง
89 นางฐาปานีย์ พ่วงคำ
90 นายโสรเดช ทรัพย์ผุด
91 นางสาวอุมาพร วิชาชัย
92 นายวิรัช บุญพา
93 นางชฎาพร จิรลาภานนท์
94 นางวิจิตรา มาลาสุวรรณ
95 นายชนะ สร้อยศรี
96 นางพิรภรณ์ สินสุขอุดมชัย
97 นางสาวอมรรัตน์ ขัดเชียงแสน
98 นางสาววลัยวรรณ ตัณศิริ
99 นางสาวจารุภา จึงยิ่งเรืองรุ่ง

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์

100 นางสาวนงนุช ทองคำ
101 นางสาวธันย์ชนก จตุเทน
102 นางสาวพัชรียา วิเชียรดี
103 นางสาวนพมาศ วิกสูงเนิน
104 นางพรรณี  นามวงษ์
105 นางสาวธัญญ์นรี พัฒนวิชญ์วรกุล
106 นางสาวสุชาดา  รักศรี
107 นายกิติสุข พุกะทรัพย์
108 นางสาวภินท์ปภา เกิดศรี
109 Miss.Panyapat Sirivaja
110 นางษิราณี เฉิดมงคล
111 นางยุพิน จันหอม
112 นายกฤษฎิกร วาทศิลป์
113 นางสาวพิมพ์ชนก ชีวรัตนพร
114 นางสาวพรรณภาพร หนองห้าง
115 นางสาววรัญญา ศรีระษา
116 นางสาวสุมาลี ไตรเพทวงศ์
117 นางสาวจุฑารัตน์ แตงรอด
118 นางสาววรรณี อรุณยุทธศาสตร์
119 นางสาวเนตปภา จันทร
120 นางสาวศรสวรรค์ คงคาน้อย
121 นางสาวปรียาภรณ์ อินรอด
122 นายสาธิต หอมจิตต์
123 นางสาวสุทธินี สายะสนธิ
124 นางสาวผกาภรณ์ อุปพัทธวาณิชย์
125 นางสาวนลิน พิณพนา
126 นายภาณุพงศ์  ส่งแสง
127 นางสาวสมจิตร์ แซ่ลี้
128 นางสาวรัชนีวรรณ ไสยสุภีย์
129 นางสาวอำไพ ชุมกูล
130 นายชาติชาย จำรัสอรุณ
131 Miss.Arunee  Sirimotdara
132 นางสาวทิพวรรณ กิจแสวงศักดิ์
133 นางสาวจิรารัตน์ วิเชียรพงษ์
134 นางสาวสุกฤตา คนอยู่
135 นางสาวอุทัย หวังตันกลาง
136 นางสาวสุฤดี ศรีพระจันทร์
137 นางสาวฉัตรวิภา ขันธประภา
138 นางสาววรกร ธมนนิรันดร
139 นางสาววราภรณ์ กมลเนตร
140 นายวิทวัส นูเนตร
141 นายบัญญัติ สานิง
142 นายกิตติชัย คุ้มสาธิต
143 นางสาวณัฐิมา สวัสดิ์วง์
144 นางน้ำฝน  ศรีเกษม
145 นางสาวอังคณา สุภาพ
146 นางวิรชา ยิ้มเอี่ยม
147 นายธวัช จันบัติ
148 นางสุณี บัวแก้ว
149 นางสาวนิลวรรณ ส่งเสริม
150 นางสาวจรรยพร เลิศล้ำ
151 นางสาวเพชรรัตน์ ศรีรักษา
152 นางสาวพิศมัย อ่อนเวียง
153 นางณิชาดา เกตุกิติพงศ์
154 นางสาวพัชพรวรรณ ทรงศิลป์สอาด
155 นางสาวองค์อร สีหไสยาสิทธิ์
156 นางสาวนุชนาถ ติหะปัญโญ
157 นางสาวพรจิรา ทักษะศุภการ
158 นางสาวอรพรรณ คู่ราศรี
159 นางสาวชัชชลัยย์ ระหว่างบ้าน
160 นางสาวศศิประภา คำไชย
161 นางสาวทรัสตี มั่นเฮง
162 นายสรวิศ ขจรฤทธิ์เดชา
163 นางสาวศุภากร กลิ่นน้ำหอม
164 นางสาวสุกัญญา บุญส่ง
165 นางสาวศุภลักษณ์ ใจดี
166 นางสาวสุนิสา ปัทมะนาวิน
167 นางสาวเพชรรัตน์ สุขพัฒนานรากุล
168 นางสาวลำไพ เทียมทะนงค์
169 นางสาวอรวรรณ บุญฤทธิ์
170 นางสาวหทัยรัตน์ นพัชชยุตพงศ์
171 นางศุภมาส ศีติสาร
172 นางสาวชนัญชิดา วิเวกวรรณ์
173 นางสาวสมฤทัย สินสมบัติ
174 นางสาวราตรี ไตรยขันธ์
175 นางสาวไอลดา แปลงนาม
176 นางประไพ ไตรทิพธำรงโชค
177 นางสาวดาว แสงงาม
178 นางสาวศิรินทิพย์ สมมุติ
179 นางนิภา มากมี
180 นางสาวลลิต โล่ชัยสิริกุล
181 นางสาวเลิศศรีนภาพร นฤมล
182 นางสาวกาญจนา นันกระโทก
183 Miss.Supannee Saelee
184 นางสาวถนอมศรี อัสสะบำรุงรัตน์
185 นางสาวฟ้าคราม ศรีทอง
186 นางสาววันทนีย์ กลั่นงิ้ว
187 นางพัทธ์ธีรา ใยขม
188 นางวาทินี ศักดานุภาพ
189 นางสาวขนิษฐา พึ่งแพง
190 นายฤทธิ์ โพธิ์ภา
191 นายธนกฤต ฉายถวิล
192 นางสาวนพรัตน์​ ฮังคำ
193 นางสาวจินตนา แซ่จึง
194 นางสาวอรพรรณ ศรีสถล
195 นางสริตา ไชยบิน
196 นางน้ำทิพย์ กาสชัยกรรม
197 นายสุริยา จันทรารมณ์
198 นางสาวอัจฉรา วังวงค์
199 นางสาวธนัทอร บุญชัยศรี
200 นางสาวหนึ่งพร คันที
201 นางสาววนิดา จตุพรประสิทธิ์
202 นางสาวเพ็ญพร เกียรติธีรพงศ์
203 นางสาวเบญจวรรณ แฝงสูงเนิน
204 นางสาวมัญวิสา สมสง่า
205 นางสาวเพชรไพลิน สวัสดี
206 นางสาวมณฑกร เหมือนสมัย
207 นางสาวสุภาภรณ์ จิรวัฒนสกุล
208 นางสาวสุรีย์ฉาย แพศิริ
209 นางสาวเกษกุล วงสวาห์
210 นายสุรเดช แสนมัคคี
211 Miss.Orn-anong Oumthongdee
212 นางสาววนิษา สุขประเสริฐ
213 นางสมจิตร กำจรวงศ์ไพศาล
214 นางสาวอุมาพร มาลาวงค์
215 นางสาวสุวรรณี ศันสนียวงศ์
216 นางจณาทิพย์ กาตั้ง
217 นางสาวกุลวดี เนื่องละออ
218 นางสาวณัฐชนก ดวงนภา
219 นางสาวพาปิติ ปัญญาโตนะ
220 นางสาวพรรณทิพย์ เชื้อดี
221 นางกัลธลีย์ เทาศิริ
222 นางสาวอัจฉรา แซ่เฮ้ง
223 นางจิตต์วิสุทธิ์  โรจน์สกุลวงศ์
224 นายรัชตพันธุ์ ศักดิ์ฤทธิชัย
225 นางสาวสุดารัตน์ จารุวัฒโนปกรณ์
226 นางสาวจุฑารัตน์ ธิติภาคย์
227 นางสาวสุภาพร สุจินต์
228 นายวิธิวัสส์ นภ้สกรสิริโชติ
229 นางสาวจิรภัทร ทับทรวง
230 นางสาวทิพวรรณ ศิรินนท์
231 นางวรรณณภัส คุณากรบดินทร์
232 นางปฐมภรณ์ อันตะโก
233 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ สุจิวัฒนวิบูลย์
234 นายกวีวัธน์ ทองขุนนา
235 นางสาวจารุวรรณ อ่อนชะเวียง
236 นางสาวจริยา ช่างโถม
237 นางบุญส่ง เฮิร์ด
238 นางสาวทัศนีวรรณ วัฒนาวรรณะ
239 นางสาวลลิตา  นาน่วม
240 Mr.supawish jumlong
241 นางสาวสุภาภรณ์ ภูชาดา
242 นางสาววิชาดา ดีใหม่
243 นางสาวอารีรัตน์ เมฆมูสิก
244 นายธีระศักดิ์ มณีวงค์
245 นางสาวพิชามญชุ์ พรมฮวด
246 นายวิชัย เจือจันทร์
247 นางสาววันทนา ชื่นแพร
248 นางสาวพีรนันท์ สว่างวงศ์
249 นายฐานวัฒน์ กนกวิบูลย์ศรี
250 นางสาวกัญญารัตน์ นิลเนียม
251 นางสาววัชราภรณ์ นิลภา
252 นายทัศนะ สุวรรณกูฎ
253 นางสาวสิรีธร พืชนะเงิน

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ (ส่งเมล์ไม่ได้)