เปลี่ยนการแสดงผล

แนวปฏิบัติฯ ฟอร์ม D ใหม่ มีอะไรเปลี่ยน

กรมการค้าต่างประเทศจัดฝึกอบรมออนไลน์ ผ่าน Facebook Live (กลุ่มปิด)

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ Facebook Live (กลุ่มปิด) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการให้สามารถใช้บริการจากกรมฯ ได้รวดเร็ว และถูกต้อง


หัวข้อ “แนวปฏิบัติฯ ฟอร์ม D ใหม่ มีอะไรเปลี่ยน?”  (ปิดรับสมัคร)
- วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม  2563 เวลา 10.00 – 11.30 น.

- โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- เปิดรับจำนวน 300 ท่าน


กำหนดการฝึกอบรม
10.00 – 10.30 น.    แนวปฏิบัติการใช้งานระบบฯ Form D ภายใต้ OCP ที่ปรับปรุงใหม่
10.30 – 11.00 น.    เปรียบเทียบความแตกต่างของ Form D ระหว่าง OCP เดิมกับที่ปรับปรุงใหม่
11.00 – 11.30 น.    ตอบข้อซักถาม
* กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2547 4830, 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์

1 นางรัตนา อุ่นสกล
2 นางสาวอริสรา ขุนพิลึก
3 นางสาวบุณยกร จำปามั่น
4 นายภัทรพล พิศาลเศรษฐกุล
5 นางสาวอังคณา  รัตนสถิตย์
6 นางสาวนาจรีย์ วิลัยปาน
7 นางสาวพนิดา คงคาเพชร
8 นางสาวพฤกษา บุญแต่ง
9 นางสริตา ไชยบิน
10 นางสาวนพมาศ วิกสูงเนิน
11 นางสาวมาลี วงษ์มะกะ
12 นางสาวอมรรัตน์ โหระ
13 นางสาววนิดา S
14 นายเอกรินทร์ สังชญา
15 นางระพิณธรณ์ เอโกบล
16 นางสาววชิราภรณ์ เทศวัง
17 นางสาวปัญชารี สลัดทุกข์
18 นางสาวสุมามาลย์  พัฒนกิจเจริญชัย
19 นางสาวธนานันท์ แก้วทอง
20 นางสาวสุธีรา อนันตศักดิ์
21 นายภานุเดช เพ็งพัน
22 นางสาวมธุวี มานะวงษ์สกุล
23 นางสาวรุ่งทิวา เจริญดี
24 นางสาวกิ่งดาว ฉิมวิเศษ
25 นางสาวปิยะบุศรา มังกรงาม
26 นางสาวปนัดดา เถาวงษา
27 นางสาวพิมพ์ผกา มาใจ
28 นางสาวณรัณรักษ์ บุญเกื้อ
29 Miss.KANCHANA MUANGSRINGAM
30 นางสาวธาราภรณ์ มุ่งต่อกลาง
31 นางสาววิภาวรรณ แซ่โค้ว
32 นางสาวศิริพร สุนทรโชติ
33 นางสาวชนาพร หงษ์จุมพล
34 นางสาวทัศนีย์ ทาสี
35 นายทศพล เทียนเทศ
36 นางสาววารุณี พงศ์พันธุ์
37 นางสาววรรณอร คชสาร
38 นางสาวปิติมา บัวจันทร์
39 นางสุวิมล เพิ่มดี
40 นายอมรเทพ โพประยูร
41 นางสาวสุชาดา นาคมณี
42 นายWasin Khantitatsakul
43 นางสาวเกตกนก ธรรมเจริญ
44 นางศิริมา รวยสิน
45 นางสาวราณี ศรีท้าว
46 Mrs.Malee Yamamoto
47 Mr.Pornthep Rodchoosaeng
48 นางสุพาพร แนบสนิทวงศ์
49 นางสาวณัฐชยา ธรรมสังวาลยฺ์
50 นางสาวรมณีย์ คุ้มนาน
51 นางสาวชนาทิพย์ มุ่งเจริญวงศ์
52 นางสาวสุรสา บุญทา
53 นางสาวสุกานดา มีธนไพศาล
54 นางสาวสุปราณี  โชตินุสนธิ์
55 นางสาวจีรพร ลาดนอก
56 Miss.Mallika Chumsamrong
57 นายเสวก สิงห์ลา
58 นางสาวขจรพรรณ สมใจ
59 นางภารดี อุดมภักดี
60 นางสุทิศา ธนารักเกียรติ์
61 นายนพรัตน์ ตั้งใจรักการดี
62 นางสาวเพ็ญณี ชื่นชม
63 นายมนตรี แสนสม
64 นางสาววณิชชา เจียตระกูล
65 นางสาวเบญจมาภรณ์ ชินรัตน์
66 Miss.Khemjira Tantranont
67 นายณัฐพล โพธิ์ตระกูล
68 นางวรรณธานี เตชนันท์
69 นายวารุต ลาภลักษมี
70 นายสมศักดิ์ ทวีแก้ว
71 นางสาวชุลีภรณ์ พลอยงาม
72 นางสาววาสนา ภักดี
73 นางสาวศิริวรรณ สายคำ
74 นางสาวกรทิพย์ ทัดรอด
75 นางสาวอนุสรา แก้วประกอบ
76 นางสาวนภัสวรรณ ดวงบุบผา
77 นางสาวศิรินภา มีรัตน์
78 นางสาวกมนทรรศน์ นาวีวงศ์
79 นางสาวชญาภา เขียวบัวทอง
80 นายธีรพล จันทร์พวง
81 นางสาวสุรีวรรณ ยิ้มอยู่
82 นางสาวรัชนี อาคมธน
83 นายณรงค์ฤทธิ์ ปินะกาพัง
84 นางสาวนุศรา ท้าวสุวรรณ
85 นางสาวเกศมณี เกิดอ่ำ
86 นางสาวสรญา ภักดีงาม
87 นางสาววรรณนิษา นิยมวงศ์
88 Miss.Ruschad Konaussavasopon
89 นางสาวลัดดาวัลย์  พลราษฎร์
90 นายดนุนันท์ กาญจนสวัสดิ์
91 นายชัชวาล พรพาที
92 นางสาวโชติกา จัทร์มี
93 นางสาวอนุศรา เอื้อเฟื้อ
94 นางสาววรรณวิมล หาญบุญเลิศ
95 นางสาวทนัตถ์ธิดา บงกชกร
96 นางสาวเกษร เรตสันเทียะ
97 นายสิทธิชัย อินจัน
98 นางสาวศุภจิตรา พิสุทธิสกุลชัย
99 นางสาวน้ำทิพย์ ยอดอ่อน
100 นางสาววารินี วัฒนจินดาเลิศ
101 Mr.Piyawat L.
102 นายชนะ สร้อยศรี
103 นายจักรวรินทร์ พั้ววงศ์
104 นางสาวเจียรวรรณ แซ่ลิ้ม
105 นายกฤษฎา อินต๊ะวัน
106 นางอัครณี รุจิปุณยิตานนท์
107 นางสาววิสา ปิ่นม่วง
108 นางสาวดาว นาสุวรรณ
109 นางสาวอุบลวรรณ แหลมหลัก
110 นางสาวธัญชนิด ศรีเกษม
111 นางณิชชา ธนพัฒน์
112 นางสาวดลรัชต์ สุดหล้า
113 นางสาวนิศาชล  เลิศสมพร
114 นางสาวธนวรรณ พรหมงาม
115 นางสาวกฤษณา อุ่นเรือน
116 นางสาวอังศุมาลิล เกตุวัฒนเวสน์
117 นางสาวจังคณิภา ศิวะประภา
118 นางสาวธนภรณ์ สุวรรณวิเวก
119 นางสาวพนมวัน สุปัญบุตร
120 นายประทิ่น หทกทอง
121 นางสาวปวีณา อำนาจ
122 นางสาวกัญญาภัทร มีศรี
123 นางสาวจันธิมา ไชยบุญมี
124 นางสาวนภศมล สร้อยจรุง
125 นายสราวุธ วงษ์สุข
126 นางสาวสาวิตรี บุษดี
127 นายนิรวิทธ์ สิระวิทยาวานิช
128 นางสาวรจนา จันทร
129 นายชวพงษ์ บุญแท้
130 นางสาวสุวิมล แร่ใจดี
131 นางกานดารา ศรเดชา
132 นางสาวณัฏฐ์ณภัทร  เทวาคุณานนท์
133 นางสาวเบญจพร จันทรา
134 นางสาวสุพัตรา สุดชนะ
135 นางศิริษา นันทะบุตร
136 นางสาวภัทร์ธีนันญาณ์ หล่อวณิชย์
137 นางเสาวลักษณ์ ตีรณปริญญาภรณ์
138 นางสาววิภางค์ พุ่มไพจิตร
139 นางสาวบุญญิสา ตันเยี่ยน
140 นางรินทร์หทัย ศิริพัฒนโอฬาร
141 นางสาวปภัสรา กิติพจน์
142 Mr.Thanawin Limcharoen
143 นางสาวอนุสรา มุสิกะ
144 นางสาววราลี คำเกิด
145 นางสาวจิรารัตน์ รัตนคุปต์
146 นางสาวลินดา พลเชี่ยว
147 นางสาวจันทิมา ศรีมาฤทธิ์
148 นางสาวกุลรัตน์ เฉลียวจิตติกุล
149 นายวัชรพงษ์ สุวานิโช
150 นางสาวกัญญา รัตนเจริญชัยแสง

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์

151 นายทศพล อัตตนาถ
152 นางสาวอาภัสรา พิทักษ์เสถียรกุล
153 นางสาวชญานุตม์ แสงทอง
154 นางสาวพัชรา มีธรรม
155 นางสาวพิมพ์ลภัทร หิรัญกฤษฐ์
156 นายนฤพนธ์ ทั่งสุวรรณ
157 นายสาริน สมบูรณ์ศิลป์
158 นางสาวศราวดี จินดานิล
159 นางศรีอาภา พลชาติ
160 นางสาววรรณา บุญปลื้ม
161 นางสาวสุจินดา ธรรมพร
162 นางสาวขนิษฐา กุลเกลี้ยง
163 นางธัญญชล รักธรรม
164 นางสาวสุรีรัตน์ คงเอียด
165 นางสาวนิภาวรรณ อิ่มพรรณไชย
166 นางสาวรัตนพร สายศร
167 นางสาวศศิธร ก๋าสาสืบ
168 นางสาวนิสรา นิธิกุล
169 นางสาวภัทราภรณ์  ทับสน
170 นายนพจรัส สุพัฒน์
171 นายทวีวัฒน์ วงษ์เวชประสิทธิ์
172 นางกาญจนา เจริญสุข
173 นายภควัต สงวนจีน
174 นางสาววัชราภรณ์ ธนวชิราธร
175 นางยุพา อัศวพันธา
176 นางสาวชนกพร  บัวอุไร
177 นางสาวกนกวรรณ ศรีเลิศ
178 นางสาวณัฐรดี วิชยพรจรัส
179 นางสาวญาณิศา สงแก้ว
180 นางสาวศิริขวัญ ชัยสันติกุล
181 นางสาวดรุณ๊ เจริญคติธรรม
182 นางสาวญาณภา สุประดิษฐ์
183 นางสาวปิยวรรณ กอบจิตติ
184 นางสาวสุธินันท์ พิมพ์หมื่น
185 นางสาวภูริธร ธรรมผจง
186 นางสาวนิภา จันทร์ทิพย์
187 นางสาวณัฐสรา แก้วนุช
188 นางสาวนัฏฐิกา ปู่ซึ้ง
189 นางสาวนิลยา วิเศษปัดสา
190 นางสาววชิ​ราภรณ์​ โพธิพันธะราช
191 นางสาวจันทรา หมื่นสุข
192 นางสาวพรพรรณรัตน์ บุตรนิล
193 นางสาวอัจฉรา ฉลาดเฉลียว
194 นางสาวรัจฌามณฑ์ ตระกูลราษฎร์
195 นายโรจนศักดิ์ ศรีรัตนนาวิน
196 นายชนัตถ์ ปฐมรัตนศิริ
197 นางสาวนฤมล ชัชวาลย์
198 Miss.sonkanok putthisomboon
199 นางสาวประกายดาว เบ้าสองศรี
200 นางสาวณัฐธภา จั่นเปี่ยม
201 นางสาวสุนทรี ตั้งปฏิพัทธ์
202 นายกานน ภาณุพันธุ์
203 นางสาวจิราภรณ์ บุบผาวาสน์
204 นายสุภาพ บุญมาตร
205 นางสาวศิณวรา เย็นธงชัย
206 นางสาวปราณี แซ่กี้
207 นางสาวฑิตาพร พรสุรภาพ
208 นางสาวณิขานันท์  ผลาผล
209 นางสาวปสุตา โชติภูมินนท์
210 นางปราณีวรรณ สมาธิ
211 นายจิรวัฒน์ ตระกูลอภิรักษ์
212 นางสุดารัตน์  ริบแจ่ม
213 นางสาวศติภรณ์  สายสาตร์
214 นางสาวสุนิสา เฮียงเฮ้ง
215 นางสาวนันทพัทธ์ วงค์​นัย
216 Miss.Darunee M.
217 นางสาวศรีสุภัทร  ประเสริฐกุลกิตติ สมานแก้ว
218 Mr.WARAKORN KANTIYA
219 นางสาวหทัยชนก วียี
220 นายพีรพล อ่อนลำยอง
221 นายสันทัด ยิวารัมย์
222 นางนภัสนันท์ กุลภัทร์วัฒนา
223 นางสาวจิระภา​ สุขสำราญ​
224 นางสาวอภิรดา จุฑารัตนกุล
225 นางสาวสุรีย์พร พรหมปัญญา
226 นางสาวณัฐริกาณ์ วงศ์มาแสน
227 นางสาวสุดารัตน์ ปัทนาถา
228 นางสาวศรัณย์รัชต์ สิงห์สุวรรณ
229 นางสาวรพีรำไพ เพชรใส
230 นางสาวรัฐฐา จันจีน
231 นางสาวพิชญ์สินี ปัญญา
232 นางสาวศรุดา เพ็งปอพาน
233 นางศิริลักษณ์ เตชะศรีวรกุล
234 Miss.warida Praomaturos
235 นางธนนันท์ เนตรนิล
236 นายอมร นนท์ฐิติพงศ์
237 นายชัยพนธ์  ปิ่นจินดา
238 นางสาวกษมา บุญประจักษ์
239 นางสาวบังอร อิ่มกมลไมตรี
240 นายภัทรพงศ์ สถิตชล
241 นางสาวสิรินทิพย์ ประภากรวิมล
242 นางสาวณัฐภรณ์ อรุณโณ
243 นายยุทธเดช สุวรรณมณี
244 นางสาวอัญชนากร ปักเคทา
245 นางสาวสมาพร มากรุง
246 นางสาวรัตติยากร เจ๊ะนิ
247 นางสาวอสิดาธรณ์ เอี่ยมศิริแสงทอง
248 นางไลลา บาลทิพย์
249 นางสาวอัจฉรา บัวจร
250 นางสาววราพร  มงคลชาติ
251 นายรังสรรค์ เอี่ยมสะอาด
252 นายจาตุรันต์ ทองไทยนันท์
253 นายธนกฤต พันธุ์พินิจ
254 นางเบญจวรรณ ปราชญากุล
255 นางจันทรัตน์ มนะโส
256 Mr.Ratthatee Montrijawat
257 นางสาวสุทธิดา บุญจิตธรรม
258 นางสาวพิจิตรา ศรีผ่อง
259 นางสาวพัทธ์​ธีรา สิรวงศ์มานิต
260 นายประสงค์ ตั้งศิริวัฒนา
261 นายสุกิจ พันธ์วิศวาส
262 นางสาวพรพรรณ โทนเดี่ยว
263 นายสิทธิกร สรรไพโรจน์
264 นายวิวัฒน์​ วรสิริ​วัฒนา​นนท์​
265 นางสาวแพรวพรรณ โพธิ์โหน่ง
266 นายภานุวัฒน์ โพธิสมภพ
267 นางสิรนันท์ ศรีวิจิตร
268 นายวิญญู  ทองทั่ว
269 Miss.KANNIKA HARAWAN
270 นายกิตติศักดิ์ ชาติมนตรี
271 นายณรัตนนท์ วสุวินย์นพ
272 นางสาวณิชาดา บุญสวัสดิ์
273 นางสาวจีราภา แตงเพ็ชร์
274 นางสาวพกาทิพย์ แซ่ตั้ง
275 นางสาวสุวรรณา ลิมวรางกุล
276 นางสาวธนกร สว่างคำ
277 นางสาวจารุวรรณ ศรีมาก
278 นางสาวจิราภร รอดจีรา
279 นายอานัฐ สบายดี
280 นางสาววิลาวัลณ์ โพธิ์วงศ์ไพรเลิศ
281 นายนิติพัฒน์ สมัครธัญญกรณ์
282 นางสาวจิราวรรณ์ ก้างออนตา
283 นางสาวขัตติยา นพเก้า
284 นางสาวอารี ลิ้มวุฒิวงศ์
285 นางสาววิฑิตา เครือกลิ่น
286 นางสาวชญาณ์พิมพ์ พงษ์ศิริ
287 นางสาวพรพรรณ ศรีทวีวัฒน์
288 นางสาววฤกร มิ่งขวัญตา
289 นางสาวฌณัญฌา เขื่อนปา
290 นางสาวฑิฆัมพร วิริยะบุศย์
291 นางสาวอาริยา สีดาฟอง
292 นางสาวสิริรัตน์ เรืองรัตน์
293 นางสาวศุภนันท์ แสงทิพย์กัญญา
294 นางสาวสุนิสา  ไชยรักษ์
295 นางสาววันเพ็ญ ใจคม
296 นายพรสัณฑ์ พลับศิริ
297 นางสาววรินนา ธาราพรหม
298 นายจักร์พล โอฬารศรีสกุล
299 นางสาวพรพรรณ เทพรักษ์
300 นางสาวอนงค์กานต์ เหียดใส
301 นางสาวฉัตรษธรณ์ วิบูลย์ศรีสัจจะ
302 นายพูนศักดิ์​ วงศ์​มกร​พันธ์​
303 นายธงชัย รสเครือ
304 นางสาวปิยธิดา สุขะกูล
305 นางสาวกัณฑ์ชนก โคกพระปรางค์
306 นายสมศักดิ์ ชัยประภา
307 นางสาวกฤษณา ทองเฝือ
308 นางสาวชนิกา นันทวนิช
309 นางกาญจนา เตชจินดาวงศ์
310 นางสาวอานีนา อินสิทธิ์
311 นางสาวอัจฉราภรณ์  งอยจันทร์ศรี
312 นายธีรพงษ์ เจริญยศ
313 นางสาวศศินาถ อยู่นุช
314 นางสาวพัชรี สว่างอารมย์
315 นางสาวสุรีรัตน์ ขำคม
316 นางสาวศรีสุดา ดาสุข
317 นางสาวนริษา ฉัฐประภา
318 นางสาวกนกพร ทิมพงษ์
319 นางสาวพธูทิพย์ ทรัพย์มีชัย
320 นางสาวจิรวรรณ ทิรัยรัมย์
321 นางสาวนิธิประภา โตเจริญวาณิช
322 นางสาวเรณู พวงพิกุล
323 นางสาวเยาวภา  เกียรติเดช
324 นายธันยา ยาดำ
325 นายธีระพงษ์ เรืองมณี
326 นายนิพิธพนธ์ ขจรศิลปชัย
327 นายประมวล สวัสดิผล
328 นางสาวชนิดา  มาเผือก
329 นางสาวพรพิมล ศรีประเสริฐ
330 นางสาวพิชนี พิทยาพิศุทธิ
331 นางปัณณพร อินทร์พรหม
332 นางสุรีรัตน์  แพไม้
333 นางสาวธิชาลัย ตุนหนูแฟบ
334 นายกานต์ เอาผล
335 นางกรุณา แสนจันทะ
336 นางสาวฉัตรวีรยา สิรินดาศุภสิริ
337 นายประยงค์  ศรีประทุม
338 นางสาวสาริณี ขำท่าไม้
339 นางสาวโยธกา บัวทอง
340 นางสาวพัชรี ซะมะ
341 นางสาวนภาพร พันธเสน
342 นางสาวฉัตรวัศยา สิรินดาศุภสิริ
343 นางพัทธ์ศิกานต์ รัตนสุวรรณ
344 นางสาวสหัทยา ชมเชย
345 นางสาวนันท์นภัส มุกดารัตนพิพัฒน์
346 นางสาวจารุพิณ พิภพธเนศ
347 Miss.Panida Phitngam
348 นางสาวจารุณี สระหงษ์ทอง
349 นายธนพัน พูนธีระกูล
350 นางสาวกฤติยา เกิดเกียรติสุดา
351 นางสาวธิติมา ไชยวรรณ
352 นายศรายนต์ ศรีสมุทร
353 นายฉัตรชัย วงศ์ปริยพัชร์
354 นางสาวมาลี กมลสวัสดิ์
355 นางสาวณัฐดาว กิตติวงศ์โสภณ
356 นางสาววันทนีย์ พรั่งพร้อมใจ
357 นางสาวกรรณิกา โตโคกสูง
358 นางสาวจุฬารัตน์ วระไวย์
359 นายเอนก อัมรี
360 นางสาวปาริฉัตร เมธานิเวศน์
361 นางสาวสุชาดา เอี่ยมสำอางค์
362 นางสาวดวงกมล กุลบุตร
363 นางสาวนงนุช วิเศษ
364 นางสาวฐิติพร บุตรทวงศ์
365 นางนันทิกานต์ ศรีใย
366 นางสาวนันทรัตน์ หาธรรม
367 นางสาวน้องนุช ลาภประเสริฐผล
368 นายสมชาย  ลุ้งบ้าน
369 นางสาววสุธา วงษ์เจริญธรรม
370 นางสาวนิชานันท์ ต่ออำนาจ
371 นางสาวพรหมพร สังวาลย์
372 นางกาญจนา ธนกุลกานต์
373 นางสาวชื่นกมล รักษาแดน
374 นางสาวกำไร บุญวิทยา
375 นายกลวัชร ชัยวรรณ
376 นางสาวปราณปริยา วรรณโคตร
377 นายสิริช์พัฒน์ พวยอ้วน
378 นายธีรุตม์ สุทธิเวชกุล
379 นางสาวอัญชัญ ชมเชย
380 นางสายฝน ณ สงขลา
381 นางสาวปิยะนุช และดีเลิศ
382 นายวรรณศักดิ์ สร้อยจิตร
383 นางสาวขวัญเรือน จันทร์ทรี
384 นางสาวอินทิรา เรืองวิทยานนท์
385 นางสาวปภาดา ศรีชาทุม
386 นางสาวหัสดา กาสี
387 นางสาวจิติภรณ์ พิพัฒน์รัตนมณี
388 นางสาวศรุดา ไชยวงษ์

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ (ส่งเมล์ไม่ได้)

10 นางสาวนพมาศ วิกสูงเนิน
20 นางสาวสุธีรา อนันตศักดิ์
76 นางสาวนภัสวรรณ ดวงบุบผา
264 นายวิวัฒน์​ วรสิริ​วัฒนา​นนท์​
280 นางสาววิลาวัลณ์ โพธิ์วงศ์ไพรเลิศ
331 นางปัณณพร อินทร์พรหม
387 นางสาวจิติภรณ์ พิพัฒน์รัตนมณี