เปลี่ยนการแสดงผล

สัมมนา "เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self – Certification)" ออนไลน์

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง

"เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification)" (ปิดรับสมัคร)


สัมมนาผ่านสื่อออนไลน์ (Zoom) กรมการค้าต่างประเทศ โดยจะเป็นการสัมมนา Online ในระบบกลุ่มปิด
วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 14.00 – 15.30 น.


     - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด โทร. 092-941-5264
     - ผู้เข้ารับการสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
     
- สามารถติดตมชมการถ่ายทดสดผ่าน Zoom
     - ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาด้านล่างแบบลงทะเบียน (สามารถตรวจสอบรายชื่อภายใน 1-2 วันทำการ)
     - ผู้ประกอบที่ลงทะเบียนเท่านั้นจะได้รับเมล์ตอบรับ รหัสเข้าร่วมกลุ่ม Zoom


กำหนดการสัมมนาออนไลน์ 14.00 – 15.30 น.
บรรยาย เรื่อง “เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification)"
หัวข้อที่ 1 สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification) ภายใต้
- ระบบรับรองตนเองของผู้ส่งออก (Register Exporter System: REX) ของสวิสเซอร์แลนด์และนอร์เวย์
- การรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน (ASEAN Wide Self-Certification)
- การรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทาง เศรษฐกิจ (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP)
หัวข้อที่ 2 ขั้นตอนการลงทะเบียนและการสาธิตการใช้งานระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเอง
หัวข้อที่ 3 การตอบข้อซักถาม


รายชื่อส่งเมล์ไม่ได้ (โปรดกรอกข้อมูลใหม่)

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาวันที่ 20 กันยายน 2564

1 นางสาวศุภจิตรา​ พิสุทธิสกุลชัย
2 นางสาวทักษพร เวียงจันทร์
3 นางสาวสิรินพร ปักปิ่นเพชร
4 นางสาววิภาวี อินทราภัย
5 Miss.Prapaporn  Surakul
6 นางสาวอรพินท์  เตชอภิรักษ์
7 นางสาววิภาดา ปรีชาญาณ
8 นายณัฐ​พล​ โพธิ์ตระกูล
9 นางสาวฤทัย วัยวิรัตน์
10 นางคุณวรนุช แก้วนิลกูล
11 นางสาวประคอง กรแก้ว
12 Miss.Khemjira Tantranont
13 นางสาวประภาวี คุณประเสริฐ
14 นางสาวสมนา ยอดมณี
15 นายศิวานนท์ ศรีทุมมา
16 นางสาวประทุมพร จีนก๊ก
17 นางสาวปณิชา พวงจันทร์
18 Mrs.Nucharee  Somserb
19 นางสาวนฤมล ทองรินทร์
20 นางสุกัญญา บุญส่ง
21 นางสาวณพิชญา พันธุมกุล
8 นายณัฐ​พล​ โพธิ์ตระกูล
9 นางสาวฤทัย วัยวิรัตน์
10 นางคุณวรนุช แก้วนิลกูล
11 นางสาวประคอง กรแก้ว
12 Miss.Khemjira Tantranont
13 นางสาวประภาวี คุณประเสริฐ
14 นางสาวสมนา ยอดมณี
15 นายศิวานนท์ ศรีทุมมา
16 นางสาวประทุมพร จีนก๊ก
17 นางสาวปณิชา พวงจันทร์
18 Mrs.Nucharee  Somserb
19 นางสาวนฤมล ทองรินทร์
20 นางสุกัญญา บุญส่ง
21 นางสาวณพิชญา พันธุมกุล
22 นางสาวเมธาพร รุจนานันท์
23 นายโสภณ  ผิวงาม
24 นางสาวสุภางค์ บุนฑาลักษ์
25 นางสาวธัญญรัตน์ วัชรภูมิพิทักษ์
26 นางสาวภัชริการ์ นวนทอง
27 นางสาวพิมพ์มาดา ชุ่มมงคล
28 Miss.CHANIDA PANSRI
29 นางสาวสุนิศา ปัญญาวงศ์
30 นางสาวกาญจนา รอดภัย
31 นางสาวระวี บุญชู
32 นางสาวรุ่งนภา ใจกว้าง
33 นางนิตยา ม่วงบุญ​
34 นายจารุพงศ์ ยามวินิจ
35 นางสาวอรุณลักษณ์ อัตถ์ภัทรหิรัญ
36 นางสาวพัชรั ซะมะ
37 นางสาวลัญจ์พร  รัตนใหม่
38 นางสาวสกุณตรา  ผาสุข
39 นางสาวปาลิดา ไชยแสงคำ
40 นางสาวอาภัสรา พิทักษ์เสถียรกุล
41 นางสาวศันสนีย์ ยิ่งเสมอ
42 นายอนุชิต ขลุ่ยนาค
43 นางสาวขนิษฐา กิจทะ
44 นางสาวพรรณพรรษ แสงมีน
45 Miss.Tatradee Hoonsuwan
46 นางภัสสรินทร์ สงพรหม
47 นางสาวริสา โล้ววัชรากร
48 นางสาวเจนนิสา สุนทรารักษ์ แป้ง
49 นางสาวปริชาติ ดิษฐกิจ
50 นางสาวธนิภา ภัคนันทิกุล
51 Miss.Orakarn Pansakorn
52 นางสาวเสาวนีย์  ศรีไม้
53 นางสิรินทิพย์ เนียมศิริ
54 นางอนัญญา บรรยงพิศุทธิ์
55 นางสาวกัญญา ศรีเอี่ยมโฉม
56 นางสาวศรินทร ทองอินทร์
57 นางสาวกมลวรรณ​ ทามนตรี
58 นางสาวพิมพ์ลภัทร หิรัญกฤษฐ์
59 นายพิชัยยุทธ สีระวัตร
60 นางสาวเนตรชนก บุญธรรม
61 นายวชิราธร จันทรวิเศษ
62 นางสาวพิไลเลขา ช่างทอง
63 Miss.Phakamon W
64 นายศรายุทธ ยงประพัฒน์
65 นางสาวภคกุล ธินิศิริ
66 นายสมชาย สุระชัยปัญญา
67 นางสาววราภรณ์ พร้อมเจริญ
68 นายกฤตภาส พิชยอาภากร
69 นายจักร์พล โอฬารศรีสกุล
70 นางสาวพรระวี หมอนวดดี
71 นางสาวพรทิพย์ รอดทอง
72 นายสมยศ เชาว์ไว
73 นางสาวพรวิไล กิตติวรพันธ์กุล
74 นางพิรุณี จำแนกทาน
75 นางสาวพัทธนันท์ รองวัง
76 นางสาวณัฐกานต์ ณ สงขลา
77 นางสาววาสนา ดีเรือง
78 นางสาวภัทรา ทนารักก์
79 นางจณาทิพย์ กาตั้ง
80 นางสาวศุภัชฌา ณะนวล
81 นางสาวสุนิสา ศุภผล
82 นางธนนันท์ เนตรนิล
83 นางสาวสุมามาลย์ พัฒนกิจเจริญชัย
84 Miss.YANYU CHEN
85 นางสาวรุ่งทิวา เขียวนันใจ
86 นางสาวกชพรรณ อัฑฒวรภพ
87 นางสาววิรัตน์ เรียบร้อย
88 นางสาวทิชานันท์ ปิติพงศ์พัฒน
89 นางสาวศุภักษณา ใจสอาด
90 นางสาวสุภาภรณ์ ภูชาดา
91 นายเอกฉัตร อินศรีแก้ว
92 นางสาวอรพรรณ สินทวีเลิศ
93 นางสาวรินทิพย์ อะทะหลวง
94 นางสาวแก้วจิรา แก้วสุวรรณ
95 นางสาวถาวร อ่อนวงษ์
96 นางสาวภูษณิศา จันทรา
97 นายธวัชชัย ช่างสลัก
98 นางสาวศุภรกัญญา ตรีพงศ์
99 นางสาวพิมพ์ลภัส ช่วยแท่น
100 นางธัญญธร เต็มวัฒนางกูร
101 นางสาววนิดา แซแรง
102 นายกานน ภาณุพันธุ์
103 นางสาวสิริวรรณ วิไล
104 นางสาวมนัสนันท์ โชคอภินันท์
105 นางสาวมลิสา ผงผาย
106 นางสาววิลาวัลย์ หล่อบุญสม
107 นายธีรพงศ์ ปรีติประสงค์
108 นายเอนก อัมรี
109 นายกิตติพงษ์ พิมพ์สวรรค์
110 นางพัทธ์ศิกานต์  รัตนสุวรรณ
111 นางฤทัยวรรณ์ เยาว์ภิรมย์
112 นางสาวนภาพร พรล่อน