เปลี่ยนการแสดงผล

ขอเชิญเช้าร่วมสัมมนา เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self – Certification) สมุทรปราการ

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง

      "เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification)"
      
(กรมการค้าต่างประเทศ ขอเลื่อนการจัดสัมมนา ออกไปก่อน เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ หากมีกำหนดวันที่แน่นอนแล้วจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป)


วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 08.00 - 16.45 น. 
ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ท จังหวัดสมุทรปราการ
Download กำหนดการสัมมนา


     - ทั้งนี้ ขอกำหนดผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ บริษัททละ 2 ท่าน (ทั้งนี้หากจำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดขอสงวนสิทธิสำหรับผู้ที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด)
     - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด โทร. 0 2547 5084-5 หรือ สายด่วน 1385
     - ผู้เข้ารับการสัมมนาไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
     - สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมนนาตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2564 (และดำเนินการส่งเมล์ตอบรับเข้าร่วมสัมมนา)
     
- สามารถติดตมชมการถ่ายทดสดผ่าน Facebook Live เพจ กรมการค้าต่างประเทศ


หมายเหตุ : ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาด้านล่างแบบลงทะเบียน (สามารถตรวจสอบรายชื่อภายใน 1-2 วันทำการ)


สมัครเกินจำนวนบริษัทละ 2 ท่านที่กำหนดไว้ ขอยกเลิกเข้าร่วมสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

1 นายบริพันธ์ ภานุสุนทร
2 นางสาวกาญจนา นิทัศน์ทอง
3 นางสาวสภัทร์พร บุทธรักษา
4 นางสาวศศิพัชร์ เดชแก้ว
5 นางสาวนิชานันท์ ต่ออำนาจ
6 นางสาวอรุณี ร้อยกล้า
7 นางสาวจันทิมา จันทร์ทอง
8 นางกันยา ภัตร์จันทน์
9 นางสาวยุภาวรรณ โนนสูง
10 นางสาวณัฐกานต์ ณ สงขลา
11 นางสาวปิติมา บัวจันทร์
12 นางสาวสุรสา บุญทา
13 นางสาวประภาศรี มีหนุน
14 นางสาวทัศยา สถานสถิตย์
15 นางสาววณิชชา เจียตระกูล
16 Miss.Thussaya Satansatit
17 Miss.Titima Maiwong
18 นางสาวศรินทร ทองอินทร์
19 นางสาวสุมาลี กมลเวศ
20 นางสาวพูลศรี โพประยูร
21 นางสาววชิรภรณ์ โพธิพันธะราช
22 นางสาวญาณิศา สงแก้ว
23 นางสาวนนลนีย์ ถาวรศิลาพัฒน์
24 นายเอนก อัมรี
25 Mr.phitchakorn chuanma
26 นางสาวช่อทิพย์ ศรีสุวรรณ์
27 นายธวัชชัย เตชะเรืองจิต
28 นางสิริวรรณ อัครเสรีนนท์
29 นางสาวอุมาพร วิชาชัย
30 นางสาวธนวรรณ ธนวิทยากร
31 นางซัลมา บินกาซัน ไพโรจน์
32 นางสาวอารีรัตน์ ณรงค์วงศ์วัฒนา
33 นางธนนันท์ เนตรนิล
34 นางสาววรลักษณ์ ขำเนตร
35 นางสาวศิรินทร์ คุณยศยิ่ง
36 นางสาวโชติมา จันทนานุวัฒน์
37 นางสาวจิราภรณ์ หล่อประเสริฐ
38 นางสาวศศิธร ทองปั้น
39 Miss.Saleela Jantana
40 นางสาวภัสส์ณิชา บุญไทย
41 นางสาวพรทิพย์ วงษาสันต์
42 นางวรรธนา นฤภัย
43 นายธนกร โพธิ์นิยม
44 นางสาวมณฑิรา ยอดเพ็ชร
45 นางสาวชฎาพร กลีบบัว
46 นายปฏิพัทธิ์ ทูลธรรม
47 นางสาวเมตตา รัตนมหาวงศ์
48 Mrs.KANOKPORN  KARNJANAVISUTH
49 นางจันทนา ศรีสงวนนาวา
50 นางสาวณิชากร อิ่มแตง
51 นางสาวกัญจน์พรรณ จิระอานนท์
52 นางสาวศิริกัญญา มานะศิลป์
53 นายขนิฏษ์ แก้วอินทร์
54 Miss.KORNNIKA LAKPECH
55 Miss.Surinthorn Jitchuen
56 นางสาวชนิดา เปรมปราณี
57 Mr.Nattanon Priyapatpakin
58 นางสาวอัมพร มูฮำหมัด
59 นางสาวอมรรัตน์ จันทร์แก้ว
60 นางสาวนพมาศ ศิริชยาพร
61 นางสาวสุวดี จารุเพ็ง
62 นางสาวฤทัย วัยวิรัตน์
63 นางสาวจุฑามาศ พรมทอง
64 นางสาวนภัสสรณ์ พลค่อ
65 นางชญภิชา ฉันทะกลาง
66 นางสาวเปมิกา สาจิ๋ว
67 นางสมบัติ รัตนศรี
68 นางสาวน้ำฝน ประทุมคำ
69 นางสาวขนิดาพร จิตรตรง
70 นางสาววิชุดา รังปัญญา
71 นางสาวกาญจนา โคกบุญชู
72 นางนันท์ลภัส สมสิทธิ์พร
73 นางสาวศรัณญา สุทธิรัตน์
74 นางสาวศิรินภา พะลิกุล
75 นางสาวกัญญา บำรุงศรี
76 นางสาวอรุณี ฉวีบริสุทธิ์
77 นางสาววสุุนันท์ พรรณอรุณ
78 นางสาวณัชนันท์ กันธะแปง
79 นางสาวพิชญา ศรีกงพาน
80 นางสาวสิรินยา ครูพิพรม
81 นายภานุเดช เพ็งพัน
82 นายอภิรักษ์ หริการบัญชร
83 นางสาวชุติกาญจน์ แจ้งยุบล
84 นายสุรวุฑ เสนาจอหอ
85 นางสาวลภัสรดา ตันติเสรี
86 นางสาวธัญลักษณ์ กิจหัตถพร
87 Mr.Phongsakorn Dechaphol
88 Miss.Phakamat Sutphuthong
89 นางสาวฉัตรรวี จักหงษ์สุวรรณ
90 นางสาววรางคณา เริงหทัยธรรม
91 นางสาวพรรณรพี มณฑา
92 นายธีระเดช ขยันเยี่ยม
93 นางสาวปรางค์ทิพย์ กาษรสุวรรณ
94 นายอมร ประโยชน์ล้ำ
95 นางสาวรวินท์นิภา สมนึก
96 นายธเนศ จรัมฤทธิ์
97 นางเบญจวรรณ ปราชญากุล
98 นางสาวสุวรรณา ลิมวรางกุล
99 นางสาวเบญจพร เมฆอังกูร
100 นางจิตราวดี เดชแสงจันทร์

101 นางสาวศศโสฬส จึงพัฒนาวดี
102 นางสาวอัสมา ศรีสุวรรณ
103 นางสาวอติพร ทรัพย์สิน
104 นายพรชัย ศรีณรงค์
105 นายจารุพัฒน์ รัฐฐาขจรนันท์
106 นายสุรเดช แสนมัคคี
107 นายพิษณุ ต่ายชาวนา
108 นางสาวอังคณา รัตนสถิตย์
109 นางสาวพฤกษา บุญแต่ง
110 นางสาวรุ่งอรุณ สืบแย้ม
111 นายชยางกูร เรืองแสง
112 นางสาวมลฤดี แก้วเข้ม
113 นางสาวชนัญญา ดอนมอญ
114 นางสาวพงษ์สุดา โคตรมณี
115 นางสาวเสาวลักษณ์ อักษรทอง
116 นายปรีดา อัจจมาลย์วรา
117 นายธีระ แป้นงาม
118 นางสาวปุณกันต์ ก้งทอง
119 นางสาวอารยา สายตา
120 นางสาวสิริลักษณ์ เจียนผัน
121 นายศุภวิชญ์ จำลอง
122 นางสาวณัฐกาญจน์ เทศจอ
123 นางสาวสรัญญา จีนกลับ
124 Miss.Preeyanoot phuenglamphu
125 นางสาวศิริณัฏฐ์ จินดามงคล
126 นางธนัชพร ขุมนิธิ
127 นางสาวสิริพร เกล็ดพลี
128 นางสาวบุษยมาส แซ่ล้อ
129 นายอุดมศักดิ์ อยู่เย็น
130 นางสาวสิรินพร ปักปิ่นเพชร
131 นางสาวจีรภา ทามาตร
132 นางสาวญาณัตต์ วรรณาการ
133 นางสาวกนิษฐรินทร์ อุระสาย
134 นางสาวจุฑามาศ เติมบุญเรือง
135 นางสาวธิดารัตน์ สาระกุล
136 นางสาวสมหมาย ชัยภา
137 นางสาวสุวัฒนา เหรียญทอง
138 นางสาวสุภัสรา ทุมนาหาด
139 นายจักรพล ศรีศุภร
140 นางศุรดา ดำรงธีระวานิช
141 นายวิบูลย์​  ธีรอภิศักดิ์กุล
142 นางสาวพรรณญมณ กำแพงยุทธ
143 นางพรพิมล วงษ์กมลชุณห์
144 นางหทัยรัตน์ เกตานนท์
145 นางสาวอาภัสรา พิทักษ์เสถียรกุล
146 นางยุพิน บุญเอกบุศย์
147 นางสาวณิชานัฐพร มะโนน้อม
148 นางสาวพรพิมล ชิ้นอร่ามรุ่งเรือง
149 นางสาวชนัญชิดา วิเวกวรรณ์
150 นายสมบุญ เกียรติรุ่งเรืองดี
151 นายชัยชาญ ศุภกิจกาญจนา
152 นายสุวัฒน์ เอิ้อวิเศษวงศ์
153 นางสาวเจนจิรา จันทร์ทร
154 นางสาวบัวผิน อังกาบเพ็ชร
155 นางสาวรุจิรา วรรณภพ
156 นางสาวนันท์นภัส จานนอก
157 นางสาวเดือนเพ็ญ ฉัตระเนตร
158 นางรัศมี ยางสวย
159 นางสาวนุชศินี ยศปกรณ์
160 นางสาวจิตรา  วิสุทธิพิศาล
161 นางทรรศนีย์  กุลกิจ
162 Miss.Nannaphat Visutthikitinan
163 นางนิรมล สิมสวัสดิ์
164 นางอรวรรณ จำปากะนันท์
165 นางสาวอิสรีย์ สกุลเกียรติสุข
166 นายสันติ ศรีเมือง
167 นางสาวอมรรัตน์  นามเสนาะ
168 นางสาวแววมณี อินทชาติ
169 นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวัชราภรณ์
170 นางปิยธิดา ราษฎร
171 นางสุปราณี คมวัชรพงศ์
172 นางเดือนเพ็ญ นาคกล่ำ
173 นางสาวรฐมล วิลาสังข์
174 นางสาวปภัสรา กิติพจน์
175 นางสาวณัฐสรา แก้วนุช
176 นางสาวนิภา จันทร์ทิพย์
177 นางสาวภัทรภร เรวรรณ
178 นายสุรเดช แสนมัคคี
179 นางรินทร์หทัย ศิริพัฒนโอฬาร
180 นางสาววิภาดา ปรีชาญาณ
181 นางสาวมินตรา สินสุกิจ
182 นายยุทธพงษ์ กันทะสอน
183 นางสาวยุภาพร ยงกุล
184 นางสาวเรวดี ชมภู่
185 นายสมพงษ์ วงษ์ระเบียบ
186 นายสราวุธ สอบเหล็ก
187 Mrs.Warunee  Muangphan
188 นางสาวธรีท์จุฑาธ์ คำสุข
189 นางสาวชลธิชา อิ้งเพชร
190 นางสาวขวัญเรือน ศิริมหา
191 นายกอเซง หิเล
192 นางสาวซารีณา โซ๊ะซานี
193 นางสาวกรรณิการ์ อินจันทร์
194 นางสาวชไมพร มะสี
195 นางอุบลรัตน์ ศิริเสรี
196 นางสาววราลี บุญบำเพ็ญศีล
197 นางสาววนิษา สุขประเสริฐ
198 นางสาวปนิสรา หมั่นดี
199 นางสาวศิรินญา ธัญญะเจริญ
200 นางสาวธัญญธร ขันทะสีลา

201 นางสาวศศิธร ศุกระชาต
202 นางสาวมาลี กมลสวัสดิ์
203 Miss.Nuttawan Methakhachonkiad
204 นางยุพาภรณ์ ม่วงกลาง
205 นางสาวสุภาภรณ์ เปรมประสงค์
206 นางสาวชลญธัญ เพชรสุข
207 นายไพฑูรย์ จันทร์แก้ว
208 นางสาวรุ้งนภา แซ่เตียว
209 นายสราวุธ วงษ์สุข
210 นางสมหมาย ทองแก้ว
211 นางสาววราภรณ์ ฤกษ์สมโภชน์
212 นางสาวพรรณี สดสว่าง
213 นางสาวมณีรัตน์ กองพล
214 Miss.Tavanrat Pornphithakdamrong
215 นางสาวลลิต โล่ชัยสิริกุล
216 นางสาวนันทนัช บุญทนาวงค์
217 นายธวัช จันบัติ
218 นางสาวเบญจวรรณ แฝงสูงเนิน
219 นางสาวจิรันธนิน วิจารณ์พล
220 นางสาวพรพรรณ ธนโชติกานนท์
221 นายมณเฑียร รอดพ้น
222 นางสาวพรพรรณ  ศรีพงษ์
223 นางสาวสิรินทร์ณพร น้อยใจบุญ
224 นางสาวเบญญาภา จันทร์เทศ
225 นางสาวกาญจนา เฮงอนันชัย
226 นางเสาวณีย์ ประเสริฐวัฒนกุล
227 นางสาวจันทร์เพ็ญ สายสาหร่าย
228 นางสาวกัญญาณัฏฐ ทรัพย์บุญทยากร
229 นางสาวจารุณี ฝนอรุณ
230 นายชิษณุ กาญจนมงคลศิริ
231 นางสาวสุรีพร ศุภศรี
232 นางสาวทนัตถ์ธิดา บงกชกร
233 นางกันต์สินี มหาอุดมศักดิ์
234 Miss.Thitima Tonemanee
235 นางสาวหนูดาว อาบสุวรรณ
236 นายตรีพัฒน์ ประเคนรี
237 นางสาวอรพรรณ สรสิงห์
238 นางสาววันทนีย์ สุขพร
239 นางสาวรจนา กันธุ
240 นายพยุงศักดิ์ สุธรรม
241 นางสาวสุพัตรา สามไชย
242 นางสาวอภิชญา สระทองพูน
243 นางสาวนลินลักษณ์ พิบูลย์
244 Miss.Ananya Nantharat
245 Miss.Janjira Khaikuntod
246 นางสาริศา คูเพ่งซัว
247 นางสาวปริชญา ทองคำ
248 นางสาวชีวินา พรสุริยา
249 นางยุพิน พฤกษาจารสิริ
250 นางสาวสุขวดี กัณหา
251 นางสาวธนพรรณ รุ่งชื่น
252 นางสาวพิลัชชณา นิลชฎา วิญญ์สิริเลิศ
253 นางสาวกาญจนา เพ็ชรคำ
254 นางสาวชมัยพร คงฉันท์มิตรกุล
255 นายจีระดุลย์ ไทยประกอบ
256 นางสาวลลิตา ยวดยิ่ง
257 นายธนาชัย ชูช่วย
258 นางนันทิวา พุกสุข
259 นางสาวณัฐณิชา สุขนาม
260 นายจรัญ สาระวรรณ์
261 นางสาวชลารัตน์ แสงวัฒน์
262 นางสาวอนงค์นิจ ลีลาสุทธิรักษ์
263 นางสาววรรณิภา กนิษฐชาต
264 นางกณิศพัช์ บุญยรัตนสกุล
265 นายสุพจน์ สนธยาพิลาศ
266 นางสาวเขมฐากร พวงจำปา
267 นายเอราวัต พรหมจรรย์
268 นางสาวนวลจันทร์   เทียมทนงค์
269 นายเอกสิทธิ์ จุฑานุกาล
270 นางสาวรัตนา  บุญจงไพสิฐศรี
271 นางสาวกุลิสรา ตะละภัฏ
272 นางสาวพนิดา ฐิติธนดุษฎี
273 นางนวลจันทร์ ซาลูด
274 นางสาววรรณญา นุชสิริกุลพงศ์
275 นางชุติมา แสงทอง
276 นางจันทร์ มโนธรารักษ์
277 นางศราภรณ์ ดีรอด
278 นางรัตนา อุ่นสกล
279 นางสาวธิดาพร ศิริบรรณ์
280 นางสาวจำลองลักษ์ ดาวเรือง
281 Miss.Thanaporn Tasuwan
282 นางสาวอมรรัตน์ บัวลา
283 นายวีรพิสุทธิ์  โฆษิตภัทรวาทิน
284 นางสาวธนัญยา  ศิลามูล
285 นางสาวทักษพร เวียงจันทร์
286 นางสาววิจิตรา พลภักดี
287 นางสาววิชุตา ยังมีสุข
288 นายอัครพัชร์ เทพาอภิรักษ์
289 นางสาวนิชาภา พิมเสน
290 นายจันทเดช จันทศร
291 นายบูพินเดอร์ ปาล ซิงค์
292 นายนิธินันท์ พรคุณาภัทร
293 นางสาวชุติญา ชวกรจิรากุล
294 นางสาวชนม์รัชต์ดา วงษ์ธนาภัฏ
295 นางสาวสุนิษา น้ำใส
296 นางสาวอมรรัตน์ ชุมภูนุช
297 นางสาวอิงฟ้า ทิพย์การเงิน
298 นางสาวรัชนก ช่างขาว
299 นางสาวสุวรรณี ศรีแก้ว
300 นางโสภี ทองก้อน

301 นางสาววิไลลักษณ์ แก้วดวงดี
302 นางสาวพิมพ์ใจ สุขยานุดิษฐ
303 นายสหนันท์  ภู่นิเทศ
304 นางสาวภาณุมาศ โชติช่วง
305 นายสุรศักดิ์ สุกใส
306 นางมยุรา สุชนรุจิระ
307 นางสาวนิตยา รติพีรวาณิชย์
308 นางสาวศิริลักษณ์ สุ่นเทียน
309 นางสาวบุญส่ง จันทรพิศ
310 นางสาวเยาวภา บุญโกมล
311 นางสาวชนัตต์ธิดา รุ่งเรือง
312 นางสาววาสนา ซุยหาญ
313 นางธัญญศร วัฒนพงษ์วานิช
314 นางอันธิยาภัทธ จีรพงษ์อุดม
315 นางสาวอังคณา สมจิตร
316 นางสาวศิริพร ดำรงเจริญ
317 นางสาววาสนา ภักดี
318 นางสาวกาญจนา วงษ์จันนา
319 นางสาวอมรรัตน์ โหระ
320 นางสาวธนิยลักษมิ์ สุภัทรนิยพงษ์
321 นางสาววรรณา ตั้งตระกูลใหม่
322 Mrs.Hatai Boontrakulpoontawee
323 นายอัครเดช หอมสุวรรณ
324 นางสาวชมพูนุช เหลืองสมบูรณ์
325 นางสาวเสาวนิต ใจสมุทร
326 นายสมเกียรติ พงษ์ภู่
327 นายแสงเดือน เงินงาม
328 นางสาวมัติการณ์ สิงห์ทอง
329 นางสาวสุนันทา ปะโปตินัง
330 นางสาวเยาวพร  วัฒนะเสวี
331 นางสาวมณฑารพ ชื่นสวัสดิ์
332 นางสาวกัลยา อุ่นเรือน
333 นางสาวเสาวลักษณ์ รัตนะ
334 นางสาวอุมาพร เภตรากาศ
335 นายสุวิทย์  สุนทรวัฒนพงศ์
336 นางสาวมนทกานต์ ทรงพุฒิ
337 นางสาวศิรินพร คำมะลิ
338 นางรัชฎา ชูศิริ
339 นางเสาวลักษณ์ บุญเดช
340 นายประวิทย์ นพรัตน์วรากร
341 นายกีรติ บุพกรการ
342 Mr.HERALD NARA GUERRERO
343 นางสาววรินทร์ จุ้มนะ
344 นางสาวปุริมปรัชญ์ วงศ์ชัย
345 นางสาววัชรี วัฒนพรพรหม
346 นางสาวพินท์สุดา วังคะฮาต
347 นางสาวมะลิวัลย์ คุรุเวฬุกรณ์
348 นางสาววัชราภรณ์ ธนวชิราธร
349 นายนันทชัย ศิริพรประสาร
350 นายวีระชัย  ขันใกล้
351 นายนพดล เต็มกมลรัตน์
352 นางสร้อยทอง ชาวนา