เปลี่ยนการแสดงผล

ลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (ESS) อย่างไรให้ผ่านฉลุย

กรมการค้าต่างประเทศจัดฝึกอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom

เรื่อง “ลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (ESS) อย่างไรให้ผ่านฉลุย”

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการในการยื่นคำขอจดทะเบียนการลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature & Seal : ESS) ให้รองรับการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form D) ด้วยระบบ ESS ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งการจดทะเบียนฯ  มีรายละเอียดและข้อมูลเชิงเทคนิคที่ผู้ประกอบการต้องทำความเข้าใจ จึงขอเชิญผู้ประกอบการสมัคร เข้าร่วมฝึกอบรมฯ เรื่อง “ลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (ESS) อย่างไรให้ผ่านฉลุย” กำหนดการคลิกที่นี่


ในวันพุธที่  17  มิถุนายน  2563 เวลา 14.00 น. – 14.30 น.
(ปิดรับลงทะเบียน) "โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย”

กำหนดการฝึกอบรม
14.00 – 14.10 น.   การเตรียมรูปภาพลายเซ็นและตราประทับบริษัท 
14.10 – 14.20 น.   การจดทะเบียนการลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature and Seal : ESS) 
14.20 – 14.30 น.   ตอบข้อซักถาม 
* กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


ทั้งนี้ ผู้ประกอบที่ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ขอให้จัดเตรียม
1. ติดตั้งและสมัครใช้งานโปรแกรม Zoom ในอุปกรณ์ที่จะใช้เข้าร่วมฝึกอบรม
2. ควรศึกษาวิธีการใช้งานผ่านโปรแกรม Zoom ก่อนเข้าร่วมฝึกอบรม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2547 4830, 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom

1 นางสาวจิระภา สุขสำราญ
2 นางสาวฤทัย วัยวิรัตน์
3 นางสาวจิรภัทร ทับทรวง
4 นางสาวศิริวรรณ กุศลกำจร
5 นางสาวภาณดา สว่างอารม
6 นางสาวกรรณิการื ภู่อยู่
7 นางสาวนพมาศ วิกสูงเนิน
8 นางสาวรติมา ทองบังใบ
9 นางเยาวเรศ  ไกรแสงศรี
10 นางสาวเกศริน วงค์วิวงค์
11 นางสาวสร้อยทอง โทราช
12 นางสาวบุษรินทร์ เลิศเกรียงไกรยิ่ง
13 นางสาวศติภรณ์ สายสาตร์
14 นางสาวกิ่งดาว ฉิมวิเศษ
15 นางสาวบุณยกร จำปามั่น
16 Miss.RAKTAKAN SONGCHOUAPHIWATTHANO
17 นางสาวดวงพร เพิ่มทรัพย์
18 นางสาวรัตนพร สายศร
19 นางสาวนิภาวรรณ อิ่มพรรณไชย
20 นางสาวสุจินดา จันทร์เกตุ
21 นางสาววารุณี พงศ์พันธุ์
22 นายณัฏฐ์ภพ เปียประเสริฐ
23 นางสาวฐิตารีย์ ทองคำมา
24 นางสาวอัมพร บุญรัตนานันท์

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom ส่งเมล์ไม่ได้

20 นางสาวสุจินดา จันทร์เกตุ