เปลี่ยนการแสดงผล

ขึ้นทะเบียนนำเข้าสินค้าเกษตร WTO นอกโควตา ให้เป๊ะ ปัง ทำอย่างไร

กรมการค้าต่างประเทศจัดฝึกอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการให้สามารถใช้บริการจากกรมฯ ได้รวดเร็ว และถูกต้อง ในหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้


หัวข้อ “ขึ้นทะเบียนนำเข้าสินค้าเกษตร WTO นอกโควตา ให้เป๊ะ ปัง ทำอย่างไร” (ปิดรับสมัคร)
- วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน  2563 เวลา 14.00 – 15.00 น.

- เปิดรับจำนวน 50 คน
- โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


กำหนดการฝึกอบรม
14.00 – 14.10 น.    การทำบัตรประจำตัวผู้นำเข้า-ส่งออก/ผู้รับมอบอำนาจ
14.10 – 14.40 น.    การขึ้นทะเบียนนำเข้าสินค้าเกษตร WTO นอกโควตา
14.40 – 15.00 น.    ตอบข้อซักถาม
* กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


ทั้งนี้ ผู้ประกอบที่ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ขอให้จัดเตรียม
1. ติดตั้งและสมัครใช้งานโปรแกรม Zoom ในอุปกรณ์ที่จะใช้เข้าร่วมฝึกอบรม
2. ควรศึกษาวิธีการใช้งานผ่านโปรแกรม Zoom ก่อนเข้าร่วมฝึกอบรม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2547 4830, 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom

1 นางสาวเตือนตา อินทคุณจินดา
2 นางสาวสบาย  วงษ์แสนชัย
3 นางสาวสุมามาลย์ พัฒนกิจเจริญชัย
4 นางสาวจิดาภา หาญพัฒนากิจ
5 นางสาววรรณกร ตันเต็ก
6 นางสาวพนิดา คำประสพ
7 นายพรเทพ โพธิ์สุวรรณ์
8 นางสาวสุรีรัคน์ ท้าวนอก
9 นางสาวมาลี กมลสวัสดิ์
10 นางสาวลลิต โล่ชัยสิริกุล
11 นางสาวอุมาพร รังเอ้
12 นายธีระพงษ์ เรืองมณี
13 นายสมประสงค์ เฮียงคำซาว
14 นางสาวชนาทิพย์ มุ่งเจริญวงศ์
15 นางสาวสุภาพร ใหม่คำหล้า
16 นางสาวสรัลพักตร์ สินธนมงคลกุล
17 นายอมรเทพ โพประยูร
18 นางสาววสุนันท์ พรรณอรุณ
19 นางสาวสุธีรา อนันตศักดิ์
20 นายประทิ่น หมกทอง
21 นางสาวชญาภา เขียวบัวทอง
22 นางสาวธนพร อัศวเลิศลมจิต
23 นางสาวสิริพร ปัญสุวรรณ์
24 นายกฤชณัฐกรณ์ อุเทศรักษ์สกุล
25 นางสาวสุวิมล วิสุทธิพร
26 นายภาวัต อุนะพำนัก
27 นางสาวฐิติมา โทนมณี
28 นางสาวสายสมร เกตุแก้ว
29 นางสาวอโนทัย สุดโต
30 นายตุลยากร ตาลพันธุ์
31 นางสาวฑิตาพร พรสุรภาพ
32 นางเบญจวรรณ บูรณะเลิศไพศาล
33 นางสาวสุรีย์ฉาย แพศิริ
34 นางสาวเพชรพิสุทธิ์ มังกรหงษ์
35 นางสาวณภัทรพร ดีดวงเด่น
36 นางสาวณภัทธ สุวรรณรัตน์
37 นางสาวปภัสรา กิติพจน์
38 นางสาวณัฐิมา ลิมากุล
39 นายวรุตม์ วิชญเลิศเทวัญ
40 นางสาวผกากอง ชิณกะธรรม
41 นางสาวคัคนัมพร  ทั่งพรม
42 นายภานุเดช เพ็งพัน
43 นางสาวรุ่งทิวา เจริญดี
44 นางสาวนภศมล สร้อยจรุง
45 Miss.Kulayanee Monthong

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom ส่งเมล์ไม่ได้

8 นางสาวสุรีรัคน์ ท้าวนอก
19 นางสาวสุธีรา อนันตศักดิ์