เปลี่ยนการแสดงผล

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ยื่นต้นทุน RCEP ไม่ยากอย่างที่คิด"

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ยื่นต้นทุน RCEP ไม่ยากอย่างที่คิด” * ปิดการรับสมัคร *

ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 กรมการค้าต่างประเทศ
(Download กำหนดการ) **รับจำนวนจำกัด 30 บริษัท บริษัทละ 1 ท่าน (เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการและแนวทางการป้องกันของโรคโควิด 19)**

โดยมีข้อกำหนด ดังนี้
     1. ผู้สมัครจะต้องมาจากหน่วยงานที่รับบริการตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด (ตรวจต้นทุน) กับกรมการค้าต่างประเทศ
     2. กรุณานำคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) มาด้วย ในวันเข้าอบรมฯ
     3. กรุณากรอกแบบลงทะเบียนการขอใช้โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการค้าต่างประเทศ (WI-FI) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน โดยส่งแบบฟอร์มฯ ดังกล่าว พร้อมสำเนาบัตรประชาชนมาที่ โทรสาร 0 2547 4807  **กรอกแบบลงทะเบียนตามข้อ 3. หลังจากได้รับอีเมล์จากกรมการค้าต่างประเทศเท่านั้ัน**

สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด กรมการค้าต่างประเทศ
โทรศัพท์ 0 2547 5084 - 5

---------------------------------------------

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ยื่นต้นทุน RCEP ไม่ยากอย่างที่คิด”

1.นางสาวคณธรส ปิมแปง บริษัท เอฟแอนด์อี พลัส จำกัด
2.นางสาววรารัตน์ ทิพเจริญ บริษัท วินแซนซ์ อินดัสตรีส์ จำกัด
3.นางสาวมธุวี มานะวงษ์สกุล บริษัท วี.ซี. ชิปปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
4.นางสาวสิริกาญจน์ แซ่โจว บริษัท เซนิธ ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด
5.นางสาววรางคณา ขวัญขจรจิตต์ บริษัท FM GLOBALLOGISTICS CO.,LTD.
6.นางสาวิวิชุตา กูลเกื้อ บริษัท ไดชิน เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
7.นางสาววรเทพี ถนนนอก บริษัท ไมโครการปัก จำกัด
8.นางสาวขนิษฐา กิจทะ บริษัท ออโตลิฟ (ประเทศไทย) จำกัด
9.นางรพีพร วิชาจารณ์ บริษัท ไมเดีย รีฟริจเจอเรชั่น อีควิปเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
10.นางสาวอำไพพร ศรีทิน บริษัท ไดโซ สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
11.นางสาวฤทัย วัยวิรัตน์ บริษัท เบสท์ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด
12.นางสาวศุภจิตรา พิสุทธิสกุลชัย บริษัท Allnex (Thailand) Ltd.
13.นางสาวจงกลนี ทิพย์มณี บริษัท GPV ASIA (THAILAND)
14.นางสาววราภรณ์ สุนทรพจน์ บริษัท แนสโก้ ชิปปิ้ง จำกัด
15.นางสาวแววมณี อินทชาติ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด
16.นางสาวธนัทอร บุญชัยศรี บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็ม เอฟ จี จำกัด
17.นางสาวประทุมพร จีนก๊ก บริษัท โนเบล เอ็นซี จำกัด
18.นางสาวสุดา พิมพ์ทอง บริษัท มิตซุย สยามคอมโพเนนท์ส จำกัด
19.นางสาวละอองดาว นันติเชีย บริษัท มิตซุย คินโซคุ แคทาลิสท์ (ไทยแลนด์ ) จำกัด
20.นางมาลี ยามาโมโท บริษัท อิโนแอ็ค (ประเทศไทย) จำกัด
21.นายศิวกร แก้วใส บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
22.นางสมจิตต์ จตุเพียร บริษัท โคมอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
23.นางสาวพันทิวา ขุนทอง บริษัท ทาคาฮาตะ พริซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
24.นางสาวปภัสรา กิติพจน์ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
25.นางสาวนิษยา เกษมณี บริษัท เอ็นเอชเคสปริง (ประเทศไทย)จำกัด
26.นางสาวอรพรรณ เที่ยงตรง บริษัท นาซ่า ทรานสปอร์ต จำกัด
27.นางสาววันเพ็ญ ตั้งพิทักษ์เสมอ บริษัท วงศ์เอก อุตสาหกรรม 
28.นางปัทมา เรืองฉาง บริษัท N.C.R.RUBBER INDUSTRY CO.,LTD
29.นางสาววรรณดา ครับพลัน บริษัท พร้อม ชิปปิ้ง จำกัด
30.นางสาวณศิภัสร์ ธีรอมรรัศมิ์ บริษัท Thai Steel Cable Public Company Limited