เปลี่ยนการแสดงผล

Port of Discharge Form D มีอะไรเปลี่ยน

กรมการค้าต่างประเทศจัดฝึกอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการให้สามารถใช้บริการจากกรมฯ ได้รวดเร็ว และถูกต้อง ในหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้


หัวข้อ “Port of Discharge Form D มีอะไรเปลี่ยน” (ปิดรับสมัคร)
- วันพุธที่ 2 ธันวาคม  2563 เวลา 14.00 – 15.00 น

- เปิดรับจำนวน 50 คน
- โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


กำหนดการฝึกอบรม
14.00 – 14.20 น.    Port of Discharge Form D ที่มีการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
14.10 – 14.45 น.    ขั้นตอนการกรอก Port of Discharge Form D ในระบบการขอหนังสือรับรองกำเนิดสินค้า
14.40 – 15.00 น.    ตอบข้อซักถาม
* กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


ทั้งนี้ ผู้ประกอบที่ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ขอให้จัดเตรียม
1. ติดตั้งและสมัครใช้งานโปรแกรม Zoom ในอุปกรณ์ที่จะใช้เข้าร่วมฝึกอบรม
2. ควรศึกษาวิธีการใช้งานผ่านโปรแกรม Zoom ก่อนเข้าร่วมฝึกอบรม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2547 4830, 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom

1 นางสาวชนิภรณ์ พุดชู
2 นางสาวสุพรรณี สุวรรณกิจ
3 Miss.Nuttawan Methakhachonkiad
4 นางสาวศศินารินทร์ รัตนเบญจสุข
5 นางยุพิน บุญเอกบุศย์
6 นางสริตา ไชยบิน
7 นางสาวอาภัสรา พิทักษ์เสถียรกุล
8 นายสราวุธ วงษ์สุข
9 นางสุลีรัตน์ จอมไธสง
10 นางสาวหทัยรัตน์ นพัชชยุตพงศ์
11 นายธนพัน พูนธีระกูล
12 นายพัสมพงศ์ กิตติพิทยากุล
13 นางสาวพรรณี สดสว่าง
14 นางสาวชุลีภรณ์ พลอยงาม
15 นางสาวรัตติยากร เจ๊ะนิ
16 นางสาวลลิต โล่ชัยสิริกุล
17 นางสาวภารดี เมืองแก้ว
18 นางสาวปิยะบุศรา มังกรงาม
19 นายสมบัติ หีบแก้ว
20 นางธัญญ์รวี นิติทัตภูธนาพงศ์
21 นางสาวนิชานันท์ ต่ออำนาจ
22 นางสาวอตินุช เกษกล้า
23 นางภิดาพรรธน์ ชลปฐมพิกุลเลิศ
24 นางสาวทนัตถ์ธิดา บงกชกร
25 Miss.Thitima Tonemanee
26 นางสาวลอว์รา ไคล์น
27 นางสาวสุมามาลย์ พัฒนกิจเจริญชัย
28 นางสาวรุ่งฤดี โกมาสถิตย์(ส่งเมล์ไม่ได้)
29 นางสาวทัศนีย์ ทาสี
30 นางสุกัญญา บุญส่ง
31 นางกณิศพัช์ บุญยรัตนสกุล
32 นางสาวพงษ์สุดา โคตรมณี
33 นางสาวรมณียื คุ้มนาน
34 นางสาวณัฐชนัญ ธรรมนุส
35 นางสาวสุภาพร สุจินต์
36 นายชาติชาย จำรัสอรุณ
37 นายสิทธิชัย อินจัน
38 นางสาวพิกุล ทองลอย
39 นางสาวHatsaya Matiko
40 นางสาวจำลองลักษ์ ดาวเรือง
41 Miss.Rawened Budsakolkullapat
42 นายนิรวิทธ์ สิระวิทยาวานิช
43 Miss.Thanaporn Tasuwan
44 นางนลินรัตน์ ปัญญาอภิรัศมิ์
45 นางสาวเบญจา หมอยาดี
46 นางสาวสุภาพ ทรัพย์แก้ว
47 นางสาวอภิชญา จงชาญสิทโธ
48 นางจุฑามาศ  โล้วิเลิศ
49 นางสาวกมลลดา ใจเปี่ยม
50 นางสาววีรยา พลทามูล
51 นางสาวปัญชารี สลัดทุกข์
52 นางพรพิมล วงษ์กมลชุณห์
53 นางสาววารุณี พงศ์พันธู์
54 นางสาวเจียรวรรณ แว่ลิ้ม
55 นางสาวบุณยกร จำปามั่น
56 นางสาวรจนา จันทร
57 นางสาวอริสรา ขุนพิลึก
58 นางอัครณี รุจิปุณยิตานนท์
59 นางสาวนริศรา บุญอินทร์
60 นางสาวสุพินดา อวยสวัสดิ์
61 นางพิชนารถ พลาดิศัย
62 นางสาวพรรณรายณ์ โซวเซ็ง
63 นางสาวกิ่งดาว ฉิมวิเศษ
64 นางสาวอมรรัตน์ โหระ

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom ส่งเมล์ไม่ได้