เปลี่ยนการแสดงผล

ลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (ESS) อย่างไร ให้ผ่านฉลุย Series #2

กรมการค้าต่างประเทศจัดฝึกอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการให้สามารถใช้บริการจากกรมฯ ได้รวดเร็ว และถูกต้อง ในหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้


หัวข้อ “ลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (ESS) อย่างไร ให้ผ่านฉลุย Series #2” (ปิดรับสมัคร)
- วันพุธที่ 23 ธันวาคม  2563 เวลา 14.00 – 15.00 น

- เปิดรับจำนวน 50 คน
- โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


กำหนดการฝึกอบรม
14.00 – 14.20 น.    Upload รูปภาพลายเซ็นและตราประทับบริษัทไม่ได้ควรทำอย่างไร
14.20 – 14.45 น.    การเพิ่มลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature and Seal : ESS) ของผู้รับมอบอำนาจ
14.45 – 15.00 น.    ตอบข้อซักถาม
* กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


ทั้งนี้ ผู้ประกอบที่ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ขอให้จัดเตรียม
1. ติดตั้งและสมัครใช้งานโปรแกรม Zoom ในอุปกรณ์ที่จะใช้เข้าร่วมฝึกอบรม
2. ควรศึกษาวิธีการใช้งานผ่านโปรแกรม Zoom ก่อนเข้าร่วมฝึกอบรม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2547 4830, 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385