เปลี่ยนการแสดงผล

ลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (ESS) อย่างไร ให้ผ่านฉลุย Series #2

กรมการค้าต่างประเทศจัดฝึกอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการให้สามารถใช้บริการจากกรมฯ ได้รวดเร็ว และถูกต้อง ในหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้


หัวข้อ “ลงลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (ESS) อย่างไร ให้ผ่านฉลุย Series #2” (ปิดรับสมัคร)
- วันพุธที่ 23 ธันวาคม  2563 เวลา 14.00 – 15.00 น

- เปิดรับจำนวน 50 คน
- โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


กำหนดการฝึกอบรม
14.00 – 14.20 น.    Upload รูปภาพลายเซ็นและตราประทับบริษัทไม่ได้ควรทำอย่างไร
14.20 – 14.45 น.    การเพิ่มลายมือชื่อและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signature and Seal : ESS) ของผู้รับมอบอำนาจ
14.45 – 15.00 น.    ตอบข้อซักถาม
* กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


ทั้งนี้ ผู้ประกอบที่ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ขอให้จัดเตรียม
1. ติดตั้งและสมัครใช้งานโปรแกรม Zoom ในอุปกรณ์ที่จะใช้เข้าร่วมฝึกอบรม
2. ควรศึกษาวิธีการใช้งานผ่านโปรแกรม Zoom ก่อนเข้าร่วมฝึกอบรม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2547 4830, 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom

1 นางสาวจรรยพร มาศเมฆ
2 นางสาวจริยา ศรีงาม
3 นางสาวภคววรณ ศรีงาม
4 นางสาวนิชานันท์ ต่ออำนาจ
5 นายอมรเทพ โพประยูร
6 นางสาวกิ่งดาว ฉิมวิเศษ
7 นางสาวนภศมล สร้อยจรุง
8 นางสาวณัฐพร แก้วประจุ
9 นางสาวหทัยชนก วียี
10 นางสาวนาจรีย์ วิลัยปาน
11 นางสาวอัจฉรา ฉลาดเฉลียว
12 นางสาวเบญจพร จันทรา
13 นางสาวอุบลวรรณ แหลมหลัก
14 นางอัครณี รุจิปุฯยิตานนท์
15 นางสาวสุภาพร แหลมไพศาล
16 นางสิรนันท์ ศรีวิจิตร
17 นางสาวสุมามาลย์ พัฒนกิจเจริญชัย
18 นางสุกัญญา บุญส่ง
19 นางสาววชิรภรณ์ เทศวัง
20 นางสาวจารุพิณ พิภพธเนศ
21 นายวรวุฒิ กุลวุฒิวิลาศ
22 นางสาวพรรณทิพย์  เชื้อดี
23 นางสาวณัฐชนัญ ธรรมนุส
24 นางสาวรมณีย์ คุ้มนาน
25 นายประทิ่น หมกทอง
26 นายภานุวัฒน์  ภารประสาท
27 นางสาวพรรณี ใหม่คำหล้า
28 นางสาวโสภิดา ดอนแก้วภู่
29 นางสาวทนัตถ์ธิดา บงกชกร
30 นางสาวปริยาพร ทองอ่อน
31 นางสาวอาภัสรา พิทักษ์เสถียรกุล
32 นายสาธิต ปลอกทอง
33 นางสาวรุ่งทิวา เจริญดี
34 นางสาววดี อมรรัตนธำรง
35 นางสาวสุรีรัตน์ ท้าวนอก
36 นางสาวพรพรรณ ธนโชติกานนท์
37 นางนลินรัตน์ ปัญญาอภิรัศมิ์
38 นางสาวนิสรา นิธิกุล
39 นางสาวอัญชลี พงษ์สุระ
40 นางพีราสา ฟิลลิปป์
41 นายภาณุพันธ์ ลาคำ
42 นางจิราภรณ์  สุดสังข์
43 นางสาววิริยาพร เกียรติธนากร
44 นางสาวปัทมาพร สาขำ
45 นางสาวมณฑิตา พรหมมา
46 นางสาวพุทธิดา แซ่โฟ้ง
47 นางสาวญาณิน ไหลสุพรรณวงศ์
48 นางสาวสายสมร เกตุแก้ว
49 นายสายชล  บุญเพ็ง
50 นางสาววิรัลพัชร ทัฬหวรรัตน์
51 นางสาวชุลีภรณ์ พลอยงาม
52 นางสาวนวรัตน์ คุ้มใหญ่

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom ส่งเมล์ไม่ได้

35 นางสาวสุรีรัตน์ ท้าวนอก