เปลี่ยนการแสดงผล

กรอกข้อมูลให้ถูกต้องรับรองได้บัตร DFT

กรมการค้าต่างประเทศจัดฝึกอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการให้สามารถใช้บริการจากกรมฯ ได้รวดเร็ว และถูกต้อง ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ในหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้


หัวข้อ “กรอกข้อมูลให้ถูกต้องรับรองได้บัตร DFT”
- วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. -14.30 น.

- เปิดรับจำนวน 40 คน
- โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


กำหนดการฝึกอบรม
14.00 – 14.10 น.    การเตรียมตัวก่อนยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า ของกรมการค้าต่างประเทศ
14.10 – 14.20 น.    ขั้นตอนการกรอกคำขอมีบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้า ของกรมการค้าต่างประเทศ
14.20 – 14.30 น.    ตอบข้อซักถาม
* กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


ทั้งนี้ ผู้ประกอบที่ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ขอให้จัดเตรียม
1. ติดตั้งและสมัครใช้งานโปรแกรม Zoom ในอุปกรณ์ที่จะใช้เข้าร่วมฝึกอบรม
2. ควรศึกษาวิธีการใช้งานผ่านโปรแกรม Zoom ก่อนเข้าร่วมฝึกอบรม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2547 4830, 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom

1 นางกฤษฎาพร ทัดมาลัย
2 นางสาวจุฑามาส อยู่สุข
3 นางสาวชนาทิพย์ มุ่งเจริญวงศ์
4 นางสาวณัฏฐวรรณ เมธาขจรเกียรติ
5 นางสาวทิพาพรรณ เวทีกู
6 นางสาวธนพร สิงห์โต
7 นางนันทนา สุเรณู
8 นางสาวนันทวัน ชัยญาคุณาพฤกษ์
9 นางสาวปราณี แซ่กี้
10 นางสาวปิ่นมนัส ปิ่นเพ็ชร
11 นางสาวเพ็ญพักตร์ มโนธรรม
12 นางสาวภาณดา สว่างอารม
13 นางสาวมาลี วงษ์มะกะ
14 นางสาววาสนา ชยาภรณ์วงศ์
15 นางสาวสุใบดะ เต๊ะหมาน
16 นางสาวสุภาพ ทรัพย์แก้ว
17 นางสาวสุมามาลย์  พัฒนกิจเจริญชัย
18 นายอมรเทพ โพประยูร
19 นายอมรเทพ โพประยูร
20 นางสาวอริสรา ขุนพิลึก
21 นางสาวกฤษณา แสนกล้า
22 นางสาวบุณยกร จำปามั่น
23 นางสาวอรวรรณ ทรงไตรย์
24 นางสาวจันทิมา ไชยบุญมี
25 นางสาวสร้อยทอง โทราช
26 นางสาวพัชรา มีธรรม
27 นางสาวมนปพร ภูธนรัศม์
28 นางสาวประภาวรินทร์  วณิชย์โยธิน
29 นางชยานันต์ ลัทธศักดิ์ศิริ
30 นางสาวเบญจมาศ ประสิทธิ์ผล
31 นายระพี อนุรุทธ์เนตรศิริ
32 นางภาวินี อภิชาติวรกุล
33 นางกานดารา ศรเดชา
34 นางธัชธร ศิริยงค์
35 นางสาวธนวรรณ พรหมงาม
36 นางสาวรัตนพร สายศร
37 นางสาวสุทธิวรรณ สุทธิจิตธรรม
38 นายสุวัฒน์ ศรีมูลค่า
39 นางสาวชไมพร จันทริกา

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom ส่งเมล์ไม่ได้

9 นางสาวนันทวัน ชัยญาคุณาพฤกษ์