เปลี่ยนการแสดงผล

ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ติดตั้งได้ด้วยตัวคุณ

กรมการค้าต่างประเทศจัดฝึกอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการให้สามารถใช้บริการจากกรมฯ ได้รวดเร็ว และถูกต้อง ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ในหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้


หัวข้อ “ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ติดตั้งได้ด้วยตัวคุณ” ปิดรับสมัคร
- วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. -14.30 น.

- เปิดรับจำนวน 40 คน
- โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


กำหนดการฝึกอบรม
14.00 – 14.10 น.    สิ่งที่ต้องจัดเตรียมก่อนการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate)
14.10 – 14.20 น.    การติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate)
14.20 – 14.30 น.    ตอบข้อซักถาม
* กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


ทั้งนี้ ผู้ประกอบที่ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ขอให้จัดเตรียม
1. ติดตั้งและสมัครใช้งานโปรแกรม Zoom ในอุปกรณ์ที่จะใช้เข้าร่วมฝึกอบรม
2. ควรศึกษาวิธีการใช้งานผ่านโปรแกรม Zoom ก่อนเข้าร่วมฝึกอบรม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2547 4830, 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385

ประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยมีผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวนมาก จึงแบ่งผู้สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมเป็น 2 รอบ ตามเวลาและรายชื่อ ดังนี้

- รอบที่ 1 เวลา 14.00 น.-14.30 น.
- รอบที่ 2 เวลา 15.30 น. -16.00 น.

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom (รอบที่ 1)

1 นางสาวปราณี แซ่กี้
2 นางสาวสร้อยทอง โทราช
3 นางสาวจันธิมา ไชยบุญมี
4 นางสาวสุภาพ ทรัพย์แก้ว
5 นายณัชพล อุ่นแจ่ม
6 นางสาวมาลี วงษ์มะกะ
7 นางสาวสุกัญญา บุญยืนวงษ์
8 นางสาวรุจิรัตน์ น้อยจันทร์
9 นางสาวอุมาพร รังเอ้
10 นายนิรวิทธ์ สิระวิทยาวานิช
11 Mr.Patchara Yapao
12 นางสาวปาลิดา ไชยแสงคำ
13 นางสาวนันทิชา ปัจจมนตรี
14 นางสาวสุภาภรณ์ เดื่อคำ
15 นางสาวปิยนันท์ อิทธิสิริกุลชัย
16 นายกิตติภณ ธนภัคโสภณ
17 Mr.Ittipat Sophawattanasiri
18 นางสาวกัญญา รัตนจริญชัยแสง
19 นางสาวภาวิณี  ปาลีตา
20 นางสาวอรวรรณ มีพันธ์
21 นางสาวสุวิสาส์ กาญจนพิมล
22 นางสาวอารีวรรณ มหรัตนวิโรจน์
23 นางสาวพรรัตน์ วงศ์รัตนไพบูลย์
24 นางสาวเกียรติ์สุดา ปิ่นเจริญ
25 นางสาวเสาวภา แบร์นฮาร์ด
26 นางสาวกัญญาลักษณ์ หมื่นพวง
27 นางสาวสาริศา ธนานอก
28 นางสาววิลาวัลณ์ โพธิ์วงศ์ไพรเลิศ
29 นางสาวณวรรณ จิตตเสวี
30 นางปราณีวรรณ สมาธิ

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom (รอบที่ 2)

1 นางสาวนันท์นภัส จานนอก
2 นางสาวอสิดาธรณ์ เอี่ยมศิริแสงทอง
3 นางสาวประภาสวรินทร์ วณิชย์โยธิน
4 นางสาววฤกร มิ่งขวัญตา
5 นายภานุวัฒน์ โพธิสมภพ
6 นางสาวราตรี เจนอักขรกุล
7 นางสาวศรุดา เพ็งปอพาน
8 นางสาวสุธาสิณี อุทิยา
9 นายติณณภพ โพธิ์เอี่ยม
10 นางสาวดารุณี มนต์คาถา
11 นางสาวโสภา โนใหม่
12 นางสาวเจนจิรา จันทร์ทร
13 นางสาวศรัณย์รัชต์ สิงห์สุวรรณ
14 นายณรัตนนท์ วสุวินย์นพ
15 นางสาวกฤษณา แสนกล้า
16 นางสาวปิยพิชญ์ ชยาวิวัฒนาวงศ์
17 นางสาวนันทพัทธ์  วงค์นัย
18 Miss.Areerump  Hirarak
19 นางสาวอัญรินทร์ มหาสินเวโรจน์ เอมมี่
20 นางสาวเนตรนภิศ บุญเฉลย
21 นายยุทธพงษ์ กันทะสอ
22 นายปิยะศักดิ์ พงศ์อัมพรศักดา
23 นางสาวศิริพร ธีระสุขประสาน
24 นางสาวสุมามาลย์ พัฒนกิจเจริญชัย
25 นายเตฑ์ชินญ์ อัศวนนธ์ฑาคิน
26 นางสาวณัฏฐวรรณ เมธาขจรเกียรติ
27 นางสาวพรฤดี  ทัศนเมธิน
28 นางสาวนุชจรีย์ แดงเยึ
29 นายธวัช จันบัติ
30 นางสาวบุญรัตน์ เย็นสดใส
31 นางสาวสุวิชญา เตชะวัฒนานันท์