เปลี่ยนการแสดงผล

การบันทึกข้อมูลการยินยอมให้ใช้ผลตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้า (ต้นทุน) ของผู้ผลิตและ Update ฟอร์มที่มีการเปลี่ยนแปลง

กรมการค้าต่างประเทศจัดฝึกอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการให้สามารถใช้บริการจากกรมฯ ได้รวดเร็ว และถูกต้อง ในหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้


หัวข้อ “การบันทึกข้อมูลการยินยอมให้ใช้ผลตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้า (ต้นทุน) ของผู้ผลิตและ Update ฟอร์มที่มีการเปลี่ยนแปลง”
- วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 13.30 น.

- เปิดรับจำนวน 80 คน
- โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
-
ปิดรับสมัคร


กำหนดการฝึกอบรมผ่าน ZOOM

09.00 – 09.30 น.   ลงทะเบียนเข้าระบบ ZOOM
09.30 – 10.30 น.   อภิปราย “การใช้งานระบบบันทึกข้อมูลการยินยอมให้ใช้ผลตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้า (ต้นทุน) ของผู้ผลิต”
10.30 – 11.30 น.   Work shop “วิธีการกรอกข้อมูลการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลการยินยอมให้ใช้ผลตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้า (ต้นทุน) ของผู้ผลิต”
11.30 – 12.30 น.   อภิปราย “หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลง”
12.30 – 13.30 น.   อภิปราย  “คลินิกไขข้อข้องใจ เกี่ยวกับปัญหาที่พบจากการใช้งานระบบการให้บริการออกหนังสือรับรองฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์”
(หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)


ทั้งนี้ ผู้ประกอบที่ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ขอให้จัดเตรียม
1. ติดตั้งและสมัครใช้งานโปรแกรม Zoom ในอุปกรณ์ที่จะใช้เข้าร่วมฝึกอบรม
2. ควรศึกษาวิธีการใช้งานผ่านโปรแกรม Zoom ก่อนเข้าร่วมฝึกอบรม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2547 4830, 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385
หมายเหตุ : ทั้งนี้กรมฯ จะดำเนินการตอบรับเมล์เข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่าน Zooom ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom ส่งเมล์ไม่ได้

58 นางสาวอัญชลี ใจการ
82 นางกุลนาถ ไชยนาม

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom

1 นางสาวลดารัตน์ มังกรวัฒนา
2 นางสาวสรานันท์ ปณิธิชัยเวทย์
3 นางสาวพรรณทิภา บานเย็น
4 นางชัญญานุช หรรษานิมิตกุล
5 นางสาวกาญจนา ยศถามี
6 นายนพดล ขัติยนนท์
7 นางสาวจริยา บัวไสว
8 นางสาวอุบลลักษณ์ ศรีปทุมทอง
9 นางสาวธาราภรณ์ มุ่งต่อกลาง
10 นายอภิชาติ สุวรรณสิทธิ์
11 นางสาวกาญจนา แกล้วกล้า
12 นางสาวศิริพร ดิศร
13 นางสาวศรีสุดา เมฆพันธ์
14 นายนิคม อินทรักษา
15 นายกานน ภาณุพันธุ์
16 นางสาวศิริพร ธีระสุขประสาน
17 นางสาวทศพร อนุกูลธรรม
18 นายสุธีร์ หล่อดำรงเกียรติ
19 นายสรายุทธ นาคทอง
20 นางธัญสมร สุนทรโฆษิต
21 นางสาวเปรมฤทัย จันทร์ประดิษฐ์
22 นางบุญณภา ปัตตาละคะ
23 นางฐิตารีย์ สิงห์ประเสริฐ
24 นายภัทรพล พิศาลเศรษฐกุล
25 นางสาวบุณยกร จำปามั่น
26 นางสาวกิ่งดาว ฉิมวิเศษ
27 นางสาวศรีอาภรณ์ ไชยราช
28 นางสาวนุชจรีย์ แซ่ฉั่ว
29 นางสาวกิรณา สุวรรณน้อย
30 นางสาวอทิตติยา สีสิม
31 นางสาวระวีวรรณ บวรพงษ์สกุล
32 นางสาวปาลิดา ไชยแสงคำ
33 นางสาวอธิษฐาน ศรีรส
34 Mr.Anansak Ngam-Udomkiat
35 Miss.WWARINLADA JANTHANA
36 Mrs.เนตรชนก อุทัยรัตน์
37 Miss.AKSORN SRICHAN
38 นางสาวศศิมา เมฆรุ่งโรจน์
39 Miss.WANNAYA NUCHSIRIKULPONG
40 Miss.ANONGNIJ LEELASUTTHIRAK
41 นางสาวพรรณทิพย์ เชื้อดี
42 นายพิชญะ ชัยชนะ
43 นายณัฐวรรธน์ พงศ์ชัยฤกษ์
44 นายสุเมธา รุ่งนิมิตร
45 นางสาววรรณกร ตันเต็ก
46 นางสาวทัศนีย์ ละมั่งทอง
47 นางสาวPimkanok Sookchai
48 นางสาวปราณี แซ่กี้
49 นางสาวปาริฉัตร์ วงษ์คูณ
50 นางสาวทราย เครือวัลย์
51 นางสาวกาญจนา เนตรอนงค์
52 นางสาวชนิชา  หลีรัตนกุล
53 นางสาวธัณฬพัชร วิสุทธิ
54 นายชาลี ทรัพย์เฉลิม
55 นางสาวสิรินพร ปักปิ่นเพชร
56 นางสาวอรุณี ร้อยกล้า
57 นางสาวน้องนุช ลาภประเสริฐผล
58 นางสาวอัญชลี ใจการ
59 นางสาวธัญวลัย มุงธิสาร
60 Miss.Patcharee Boran
61 นางสาวมธุวี มานะวงษ์สกุล
62 นางสาวชลธิสา นาน่วม
63 นางสาวอาทิตยา สุชีวะ
64 นางสาวประพัชรินทร์ ศุทธเจริญ
65 นางสาวรวี ศิริเงิน
66 นางสาวจุรีรัตน์  แสนสุข
67 นายวันชัย เนินกร่าง
68 นางสาวธัญญรัตน์ ปั้นพิพัฒน์
69 นางกฤติกา สินธุมงคลชัย
70 นายณัฐศรันย์ รุ่งขำ
71 นางสาวสร้อยเพชร เกตุสุวรรณ
72 นางสาวพิชญาภา สุรำไพ
73 นางสาวทรรศนันทน์ คูกัญจน์อมร
74 นางสาวณัฐกานต์ ณ  สงขลา
75 นางสาวสุภาภรณ์ ภูชาดา
76 นางจินตนา ปิ่นเพ็ชร
77 นางสาวปาระวีร์ ดำรงค์นาวิน
78 นางกุลนันทร์ ชัยยา
79 นางศิริมา รวยสิน
80 นางสาวพรรณรายณ์ โซวเซ็ง
81 นางสาวเกษร  ไตรวิทยพาณิชย์
82 นางกุลนาถ ไชยนาม
83 นางสาวสุพิชชา พันพั่ว
84 นางสาวจรีพร  ชัยสุทธิ์ชยางกูล