เปลี่ยนการแสดงผล

การใช้ระบบคิวและการให้บริการออกหนังสือสำคัญฯ

กรมการค้าต่างประเทศจัดฝึกอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการให้สามารถใช้บริการจากกรมฯ ได้รวดเร็ว และถูกต้อง ในหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้


หัวข้อ "เตรียมความพร้อมการใช้ระบบคิวและการให้บริการออกหนังสือสำคัญฯ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19” และ “ตรวจต้นทุน ใครๆ ก็ทำได้" (ปิดรับสมัครเนื่องจากเต็มจำนวนที่เปิดรับ)
- วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 – 15.10 น.

- เปิดรับจำนวน 50 คน
- โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


กำหนดการฝึกอบรม
14.00 – 14.20 น.     แนะนำและเตรียมความพร้อมการใช้ระบบคิวอัตโนมัติ
14.20 – 14.35 น.     แนวทางการให้บริการออกหนังสือสำคัญฯ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
14.35 – 14.40 น.     ตอบข้อซักถาม
14.40 – 15.00 น.     แนวทางการยื่นคำขอตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ตรวจต้นทุนพิกัดฯ 25-97)
15.00 – 15.10 น.     ตอบข้อซักถาม 
* กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


ทั้งนี้ ผู้ประกอบที่ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ ขอให้จัดเตรียม
1. ติดตั้งและสมัครใช้งานโปรแกรม Zoom ในอุปกรณ์ที่จะใช้เข้าร่วมฝึกอบรม
2. ควรศึกษาวิธีการใช้งานผ่านโปรแกรม Zoom ก่อนเข้าร่วมฝึกอบรม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2547 4830, 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom

1 Miss.Thussaya Satansatit
2 นางกณิศพัช์ บุญยรัตนสกุล
3 นางสาวกัญญาณัฐ สุขศรีอินทร์
4 นางสาวกิ่งดาว ฉิมวิเศษ
5 นางสาวจรรยพร เลิศล้ำ
6 นางสาวจุมทอง หงส์ทำรงค์
7 นางสาวเจียรวรรณ แซ่ลิ้ม
8 นางสาวชนาพร แก้วขจร
9 นางสาวณัฐนรี ผลบุญ
10 นางสาวณัฐพร แก้วประจุ
11 นางสาวทนัตถ์ธิดา บงกชกร
12 นางสาวทักษพร เวียงจันทร์
13 นางสาวทัศนีย์ ทาสี
14 นางสาวทิพวรรณ พลอยแสง
15 นางสาวธาราภรณ์ มุ่งต่อกลาง
16 นางสาวนันทิมา รักษ์บางแหลม
17 นางสาวน้ำฝน อุดมเพชร
18 นางสาวนิชานันท์ ต่ออำนาจ
19 นางสาวนุศรา ท้าวสุวรรณ
20 นางสาวบุณยกร จำปามั่น
21 นายประทวน ฝุ่นทอง
22 นางสาวปัญชารี สลัดทุกข์
23 นางสาวปัทมาพร สาขำ
24 นางสาวปิยะนันท์ เกียรตินรวิชญ์
25 นางสาวพฤกษา บุญแต่ง
26 นางสาวพัชรา  มีธรรม
27 นางพิรภรณ์ สินสุขอดุมชัย
28 นางภารดี อุดภักดี
29 นางภาวิณี ผอนวล
30 นางสาวมณฑณ์ญภัฏ เรียบร้อย
31 นางสาวรัจฌามณฑ์ ตระกูลราษฎร์
32 นางสาวฤทัย วัยวิรัตน์
33 นางสาววรรณี อรุณยุทธศาสตร์
34 นางสาววารุณี พงศ์พันธุ์
35 นางสาววิไลลักษณ์ โชติวรรณวิวัฒน์
36 นางสาวศติภรณ์ สายสาตร์
37 นางสาวศราวดี จินดานิล
38 นางศรีอาภา พลชาติ
39 นางสาวศิริพร ดำรงเจริญ
40 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีลำพัง
41 นางสาวสร้อยทอง โทราช
42 นายสาริน สมบูรณ์ศิลป์
43 นางสาวสาวิตรี ไชยชนะ
44 นางสาวสุภาพ ทรัพย์แก้ว
45 นางสาวสุมามาลย์ พัฒนกิจเจริญชัย
46 นางสาวสุรภา วงษ์เจริญธรรม
47 นายอนุสรณ์ ภู่ประยูร
48 นายอมรเทพ โพประยูร
49 นางสาวอริสรา ขุนพิลึก
50 นางสาวอัจฉรา ฉลาดเฉลียว
51 นางสาวอาทิตยา จันทร์ธรรม
52 นางสาวอาภัสรา พิทักษ์เสถียรกุล
53 นางสาวอุมาพร พรหมเมือง
54 นางสาวอุมาพร รังเอ้

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่าน Zoom ส่งเมล์ไม่ได้