เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด เอกสารเผยแพร่

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมการค้าต่างประเทศเรื่อง การตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิดเพื่อการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าที่ไม่ใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร สำหรับสินค้าเฝ้าระวัง พ.ศ. .... | 78 

เอกสารแนบ