ForumID:1
Subject: ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการส่งออกข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ และมาตรการส่งเสริมการส่งออกข้าวอินทรีย์
Last Post 25 มิ.ย. 2562 09:15 AM by supapornb. 1 Replies.
Author Messages
Uruviel88 New Member New Member Posts:1
--
Post no. 959 | 20 มิ.ย. 2562 01:40 PM
  • อ้างอิง
  • ตอบกระทู้
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลปริมาณและมูลค่าการส่งออกข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ และมาตรการส่งเสริมการส่งออกข้าวอินทรีย์

ขอบคุณค่ะ
วรรณิศา ปัทมะภูษิต
e-mail: uruviel_anone@hotmail.com
supapornb New Member New Member Posts:21
--
Post no. 929 | 25 มิ.ย. 2562 09:15 AM
  • อ้างอิง
  • ตอบกระทู้
เรียน ผู้สอบถาม
ท่านสามารถค้นหาข้อมูลปริมาณและมูลค่าการส่งออกข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ ได้ที่เว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์ www.moc.go.th คลิกเลือกหัวข้อ "บริการของกระทรวง" และคลิกเลือกหัวข้อ "สถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย" ในส่วนของมาตรการส่งเสริมการส่งออกข้าวอินทรีย์ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือโทร.สายด่วน 1169


---