ForumID:1
Subject: รบกวนสอบถามเกี่ยวกับการขอใบอณุญาตส่งออกไม้ยูคาลิปตัส สับ ครับ
Last Post 25 ธ.ค. 2561 04:32 PM by supapornb. 1 Replies.
Author Messages
nakarin New Member New Member Posts:1
--
Post no. 922 | 21 ธ.ค. 2561 10:14 AM
  • อ้างอิง
  • ตอบกระทู้
รบกวนสอบถามเกี่ยวกับการขอใบอณุญาตส่งออกไม้ยูคาลิปตัส สับ ครับ อยากทราบว่าจะต้องขอใบอณุญาตชนิดครับ และในกรณีที่มีบัตรผู้ส่งออกแล้วจะสามารถขอใบอณุญาตผ่านเวปไซต์ได้หรือไม่ครับ

ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
supapornb New Member New Member Posts:21
--
Post no. 909 | 25 ธ.ค. 2561 04:32 PM
  • อ้างอิง
  • ตอบกระทู้
เรียน ผู้สอบถาม
กรมการค้าต่างประเทศ จะควบคุมการส่งออกไม้และไม้แปรรูปตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ แต่ไม่หมายความรวมถึง หวาย ไม้ไผ่และไม้รวกทุกชนิด ปาล์ม รากไม้ เถาไม้ ไม้วีเนียร์ พันธุ์ไม้ ขี้เลื่อยหรือเศษไม้ ไม่ว่าจะเกาะหรือติดรวมกันเป็นท่อน ก้อน เพลเลต หรือลักษณะที่คล้ายกันหรือไม่ก็ตาม และไม้ที่ได้จัดทำเป็นของสำเร็จรูปซึ่งไม่เหมาะสมที่จะนำไปแปรรูปเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้จะต้องติดต่อกรมป่าไม้เพื่อตรวจสอบว่าเป็นไม้ประเภทไหน หากเป็นไม้ที่ประเภทเดียวกับที่กรมฯ ควบคุมจะต้องดำเนินการทำบัตรของกรมการค้าต่างประเทศ และยื่นขอใบอนุญาตส่งออกในระบบฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป โทร.02-5475118, 02-5475120


---