ForumID:1
Subject: สอบถามสถานะของระบบ e-TMD
Last Post 14 ธ.ค. 2561 09:23 AM by supapornb. 1 Replies.
Author Messages
mmc2018 New Member New Member Posts:4
--
Post no. 917 | 07 ธ.ค. 2561 01:24 PM
  • อ้างอิง
  • ตอบกระทู้
เรียนเจ้าหน้าที่กรมการค้าต่างประเทศ

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องกำหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และกำหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ที่จะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 นั้น เนื่องจากสินค้าของทางบริษัทฯ ที่ทำการส่งออกเป็นสินค้าที่มีพิกัดอัตราศุลกากรเข้าข่ายเป็น DUI แต่ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีคุณสมบัติทางเทคนิคเป็น DUI แต่ต้องมีการรับรองตนเองก่อนส่งออก จึงต้องการเตรียมความพร้อมในการส่งออกในปี 2562 ตามที่ประกาศได้กำหนดไว้ค่ะ ทางบริษัทฯ รบกวนสอบถามสถานะของระบบ e-TMD ค่ะว่า ตอนนี้ยังคงเป็นการทดลองระบบอยู่และยังไม่ได้มีการใช้จริงถูกต้องหรือไม่คะ (ทางบริษัทฯ ได้ทดลองใช้แล้ว) และหากยังเป็นการทดลองระบบอยู่ จะสามารถใช้งานจริงได้เมื่อใด หรืออย่างไรคะ

ขอบคุณค่ะ
supapornb New Member New Member Posts:21
--
Post no. 908 | 14 ธ.ค. 2561 09:23 AM
  • อ้างอิง
  • ตอบกระทู้
เรียน ผู้สอบถาม
ตามประกาศข้างต้น ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการจัดทำเสนอเรื่องเข้าประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อจะประกาศใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563 เนื่องจากยังไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมาย หากมีผลตามมติคณะรัฐมนตรีแล้ว กรมฯ จะประกาศให้ทราบทางหน้าเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการทางการค้า โทร. 02-5475096 และ 02-5474735


---