ForumID:1
Subject: การส่งออกผลิตภัณฑ์กาแฟคั่วทั้งแบบเม็ดและบดไปจีน
Last Post 02 ก.ค. 2561 02:47 PM by supapornb. 1 Replies.
Author Messages
nutracothailand New Member New Member Posts:1
--
Post no. 875 | 28 มิ.ย. 2561 05:19 PM
  • อ้างอิง
  • ตอบกระทู้
อยากทราบว่าต้องติดต่อหน่วยงานใดบ้างคะ? และมีแนวทาง-ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไรบ้าง?
supapornb New Member New Member Posts:21
--
Post no. 881 | 02 ก.ค. 2561 02:47 PM
  • อ้างอิง
  • ตอบกระทู้
เรียน ผู้สอบถาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์การส่งออกผลกาแฟ เมล็ดกาแฟไม่ว่าจะคั่ว บด หรือแยกเอาสารคาเฟอีนออกแล้วหรือไม่ก็ตาม และผลิตภัณฑ์ที่มีสิ่งสกัดหัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของกาแฟผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 36.54
1. จดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกกาแฟรับอนุญาต
2. ต้องขออนุญาตส่งออก โดยจะอนุญาตให้ส่งออก 2 กรณี คือ
(1) กรณีส่งออกกาแฟที่ผลิตภายในประเทศ
(2) กรณีส่งออกกาแฟที่ผลิตจากเมล็ดกาแฟดิบที่นำเข้าจากต่างประเทศ
3. ต้องขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าตามข้อบังคับขององค์การกาแฟระหว่างประเทศ แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์กาแฟซึ่งผลิตจากเมล็ดกาแฟดิบที่นำเข้าจากต่างประเทศ
ต้องรายงานปริมาณรับซื้อ ปริมาณการส่งออก ปริมาณคงเหลือและสถานที่เก็บกาแฟตามแบบรายงานที่กำหนดท้ายระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตให้ส่งออกกาแฟไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551 ต่อกองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการทางการการค้า เป็นประจำทุกเดือนภายใน 7 วันทำการของเดือนถัดไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์นี้ http://www.dft.go.th/th-th/%E0%B8%8...2/cid/1240 หรือโทร. 02-5474734 หรือสายด่วน 1385 กดต่อ 4717,4718


---