ForumID:1
Subject: ขออนุญาติสอบถาม
Last Post 01 ก.พ. 2561 03:14 PM by supapornb. 1 Replies.
Author Messages
piboon New Member New Member Posts:2
--
Post no. 854 | 23 ม.ค. 2561 10:10 AM
  • อ้างอิง
  • ตอบกระทู้
ถ้าจะส่งออก ไม้แปรรูปไม้สัก เครื่องเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ไปประเทศจีน ต้องเสียค่าใช่จ่ายอย่างไรบ้างครับ และการดำเนินการ และการขนส่งออกนอกประเทศ เสียค่าใช่จ่าย ภาษี รึเสียค่านำส่งออก เท่าไหร่ ครับ
supapornb New Member New Member Posts:21
--
Post no. 867 | 01 ก.พ. 2561 03:14 PM
  • อ้างอิง
  • ตอบกระทู้
เรียน ผู้สอบถาม
การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ประเภทไม้สัก สามารถดำเนินการส่งออกได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตการส่งออกจากกรมการค้าต่างประเทศ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dft.go.th/th-th/DFT-Serv.../1944/1547 หรือติดต่อกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป โทร. 02-5475118 และ 02-5475120 ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขนส่งออกนอกประเทศ รวมถึงภาษีส่งออก สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ กรมศุลกากร สายด่วน 1164

DFT Center 1385


---