ForumID:1
Subject: หน่วยงานการนำเข้าและส่งออก
Last Post 07 พ.ย. 2559 03:50 PM by somsakul. 1 Replies.
Author Messages
somsakul Veteran Member Veteran Member Posts:1522
--
Post no. 378 | 07 พ.ย. 2559 03:50 PM
  •  อ้างอิง
  •  ตอบกระทู้
อยากทราบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและการส่งออกมีกี่หน่วยงานค่ะ แต่ละหน่วงงานมีหน้าที่อะไร ขอบคุณค่ะ
somsakul Veteran Member Veteran Member Posts:1522
--
Post no. 410 | 07 พ.ย. 2559 03:50 PM
  •  อ้างอิง
  •  ตอบกระทู้
ข้อมูลที่สอบถามไม่ชัดเจน หากเป็นในส่วนของกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการนำเข้าและส่งออกสำหรับสินค้าหลายรายการที่จะต้องขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดในการส่งออกไปต่างประเทศ ได้แก่ หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า หรือ Form Certificate of Origin ,Form FTA, Form D เป็นต้น รวมถึงใบอนุญาตส่งออก ได้แก่ ใบอนุญาตส่งออกข้าว,มันสำปะหลัง เป็นต้น และควบคุมการนำเข้าสินค้าที่จะต้องมีใบอนุญาตนำเข้าและหนังสือรับรองการนำเข้า ได้แก่ หนังสือรับรองการนำเข้าสินค้าชา,กาแฟ,กระเทียม,รถยนต์ใช้แล้ว,หิน เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถค้นหาข้อมูลได้จากเว็บไซด์กรม เข้าไปที่บริการข้อมุล--สินค้าทีมีมาตรการนำเข้าส่งออกของไทย หรือสอบถามข้อมุลได้ที่สายด่วน 1385 หรือ โทร 02 547 4771-86


---