เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด การจำหน่ายสินค้าเกษตรในสต๊อกรัฐบาล

ประกาศคณะทำงานระบายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังคงเหลือในสต็อกของรัฐบาล รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเสนอซื้อผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในสต็อกของรัฐบาลเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1/2560 | 3356 

เอกสารแนบ