เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด การจำหน่ายสินค้าเกษตรในสต๊อกรัฐบาล

ประกาศคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐ การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่ 1/2561 | 2744 


การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์
วัน เวลา และสถานที่ยื่นซอง


     » การรับฟังคำชี้แจง/ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. 
             ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารกองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ
     » ยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 ถึง 16.00 น.

              ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารกองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ
     » ประกาศรายชื่อผู้เสนอซื้อที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. (สามารถตรวจสอบล่วงหน้าได้ทางเว็บไซต์ www.dft.go.th)


     » วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ยื่นซองเสนอชื้อ เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. การเปิดซองเสนอซื้อจะดำเนินการตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป
            ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารกองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารการค้าข้าว กรมการค้าต่างประเทศ ชั้น 9 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2547 4820, 0 2547 5138 โทรสาร. 0 2547 4821

เอกสารแนบ