เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด การจำหน่ายสินค้าเกษตรในสต๊อกรัฐบาล

ประกาศคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐ การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 | 1909 


>> ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเสนอซื้อข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 <<  


การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1/2561

วัน เวลา และสถานที่ยื่นซอง
     » การรับฟังคำชี้แจง/ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. 
     » ยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 ถึง 12.00 น.
     » ประกาศรายชื่อผู้เสนอซื้อที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. (สามารถตรวจสอบล่วงหน้าได้ทางเว็บไซต์ www.dft.go.th)
     » วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ยื่นซองเสนอชื้อ เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. การเปิดซองเสนอซื้อ ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

สถานที่ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารกองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ

       ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารการค้าข้าว กรมการค้าต่างประเทศ ชั้น 9 อาคารกรมการค้าต่างประเทศ เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2547 4820, 0 2547 5138 โทรสาร. 0 2547 4821

เอกสารแนบ