เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร อบรม/สัมมนา

 เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง "ครบเครื่อง...เรื่องใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า" วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา| 3527 

1. หัวข้อ "รู้จักภารกิจและการอนุญาต ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย"
โดย นางปนัดดา เย็นตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบริการผู้ประกอบการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(Download File)


2. หัวข้อ "ครบเครื่อง...เรื่องใช้สิทธิประโยชน์" 
โดย  นางสาวณัฐรุจา ไชยกองละ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ
(Download File)


3. หัวข้อ "สิทธิประโยชน์ทางการค้าของอาเซียน” 
โดย นางชุมศรี เย็นทรวง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ
(Download File)


4. หัวข้อ "การขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์" 
โดย สำนักบริการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ
(Download File)


5. หัวข้อ "การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification)" 
โดย นายวรวิทย์  หมื่นทอง  นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด กรมการค้าต่างประเทศ
(Download File)


6. หัวข้อ "ขั้นตอนการยื่นตรวจรับรองคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้า" 
โดย นางสาวลักขณา วิญญา นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด กรมการค้าต่างประเทศ
(Download File)


 

เอกสารแนบ